Cudzoziemcy z ważnymi kartami pobytu – dane po III kwartale

Urząd do Spraw Cudzoziemców karta pobytu

W trzech kwartałach 2021 r. liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce wzrosła o 15 proc. Na początku października takie dokumenty posiadało 525 tys. osób. Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że najliczniej zwiększyła się grupa obywateli Ukrainy, Białorusi oraz Gruzji.

Z 525 tys. cudzoziemców, którzy 1 października 2021 r. posiadali ważne dokumenty pobytowe, największe grupy stanowili obywatele: Ukrainy – 293,8 tys. osób, Białorusi – 37,1 tys., Niemiec – 19,7 tys., Rosji – 13,7 tys., Wietnamu – 11,2 tys., Indii – 10,9 tys., Gruzji – 9,6 tys., Włoch – 8,5 tys., Wielkiej Brytanii – 6,9 tys. oraz Chin – 6,9 tys.

W pierwszych trzech kwartałach roku liczba obcokrajowców posiadających ważne zezwolenia na pobyt zwiększyła się o 68 tys. osób. Największy wzrost wśród cudzoziemców osiedlających się w Polsce dotyczył obywateli: Ukrainy – o 49,7 tys. osób, Białorusi – o 8,4 tys. osób, Gruzji – o 1,7 tys. osób, Mołdawii – o 1,3 tys. osób oraz Indii – o 1,1 tys. osób.

Zdecydowanie najwięcej cudzoziemców posiada zezwolenia na pobyt czasowy, które mogą być wydane na maksymalnie 3 lata. Tego typu dokumentami dysponuje obecnie 63 proc. osób. Grupa obcokrajowców uprawnionych do pobytu stałego i rezydenta długoterminowego stanowi 20 proc., a 15 proc. to obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy zarejestrowali swój pobyt.

Zezwolenia na pobyt wydają urzędy wojewódzkie właściwe ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Najbardziej popularnymi regionami są województwa: mazowieckie – 139,9 tys. osób, małopolskie – 62,6 tys., wielkopolskie – 48,8 tys. oraz dolnośląskie – 43,6 tys.

Powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo np. w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz.