Dofinansowanie wyprawki szkolnej dla dzieci pracownika przez pracodawcę

Andrzej Lazarowicz, Prezes wfirma.pl
Andrzej Lazarowicz, Prezes wfirma.pl

Pracodawcy mają wiele możliwości, by pomóc swoim pracownikom. Jednym z najbardziej cenionych sposobów jest zatroszczenie się o dzieci osób zatrudnionych w firmie, na przykład przez sfinansowanie wyprawki szkolnej. Pracodawca może w tym celu skorzystać ze środków  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) lub bezpośrednio z pieniędzy przedsiębiorstwa. Taka forma pomocy pracownikom musi być jednak w odpowiedni sposób rozliczona.

Andrzej Lazarowicz, Prezes wfirma.pl
Andrzej Lazarowicz, Prezes wfirma.pl

Wyprawka szkolna – dofinansowanie ze środków ZFŚS

Istnienie w zakładzie pracy ZFŚS ułatwia przedsiębiorcy zadanie, jeśli chodzi o finansowanie wyprawki dzieciom pracowników – zgodnie z regulaminem może on przekazać im niezbędną sumę właśnie ze środków funduszu lub kupić odpowiednie przedmioty. W takim przypadku limit dofinansowania na wyprawkę powinien odpowiadać sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej pracownika.

Art. 21 ust. 1 pkt 67 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje te kwestię i wskazuje, że do pewnej kwoty dofinansowanie wyprawki szkolnej jest zwolnione z opodatkowania. Suma, którą pracodawca może przekazać jednemu pracownikowi, wynosi 380 złotych rocznie.

Ważne!
Kwota ta odnosi się do  wszystkich świadczeń przekazanych w danym roku z ZFŚS.Jak wskazuje natomiast § 2 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, świadczenia pochodzące z ZFŚS, są całkowicie zwolnione ze składek ubezpieczeniowych.Dopłata do wyprawki szkolnej dziecka pracownika może być także wypłacona w ramach zapomogi w związku z indywidualnym zdarzeniem losowym czy klęską życiową, długotrwałą chorobą lub śmiercią. Tu zwolnienie z opodatkowania odnosi się do kwot wyższych niż 2280 złotych na rok podatkowy. W takiej sytuacji nie ma także znaczenia, czy pochodzi ona z ZFŚS, czy z dochodów firmy. Wyprawka szkolna – dofinansowanie ze środków obrotowych firmy Jeżeli pracodawca nie chce skorzystać z zasobów ZFŚS lub w zakładzie pracy nie funkcjonuje taka instytucja, może przeznaczyć na wyprawkę dla dzieci pracowników część środków obrotowych firmy. Dofinansowanie należy jednak wtedy traktować jako dodatkowy  pozapłacowy element wynagrodzenia za pracę i jako taki opodatkować.Sumę, jaką pracodawca przeznaczył na wyprawkę, dolicza się do wynagrodzenia pracownika za dany miesiąc. Zatrudniający jest zobowiązany do odliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od całości na zasadach przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy.Pieniądze na wyprawkę szkolną nie są częścią składową podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pod warunkiem, że taką sytuację przewidziały układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagrodzenia, obowiązujące w danym zakładzie pracy, lub przepisy o wynagradzaniu. W przypadku, gdy takie dofinansowanie zostało uregulowane przez którąś ze wspomnianych regulacji, podlega ono oskładkowaniu.

Andrzej Lazarowicz prezes wfirma.pl