Faktoring ma szansę zapewnić stabilne zyski w długim czasie

analiza raport

Lokaty zysku nie dają. Jak ochronić nasz kapitał przed inflacją? Rynek długu firm faktoringowych pozwoli na stabilne zyski w długim czasie.

Tradycyjna forma oszczędności w postaci lokat traci bardzo mocno na znaczeniu. Dziś oferty z oprocentowaniem powyżej 1% stanowią wyjątki, a na rynku szaleje inflacja zjadająca nasze oszczędności. Odpowiedzią na tę sytuację może być m.in. fundusz z oferty IPOPEMA TFI – IPOPEMA Benefit 3 FIZAN, którego portfelem zarządza CVI Dom Maklerski.

Od początku roku, Polska jest krajem o najwyższej inflacji w Unii Europejskiej. Jak wynika z danych Eurostatu, dynamika cen sięgała w styczniu 3,6%. Jednocześnie ekonomiści ostrzegają, że inflacja może okazać się niedoszacowana. – Inflacja stanowi jedynie część problemu. Wzrostowi cen na rynku towarzyszą ujemne realne stopy procentowe, wprowadzane przez rządy państw UE. Mają one służyć europejskim rządom w łatwiejszej obsłudze długu powstałego w czasie pandemii. Dodatkowo mają stymulować gospodarkę, poprzez zniechęcanie do oszczędzania – Rafał Lis, Partner Zarządzający CVI Dom Maklerski.

Polacy w ostatnich latach trzymają coraz więcej pieniędzy w bankach.  W depozytach bieżących zgromadziliśmy na koniec II kw. 2020 roku ok. 710 mld PLN i tak jak w przypadku gotówki, tak i tu mamy do czynienia z rekordowo wysoką wartością. W porównaniu do II kw. 2019 r. wartość depozytów wzrosła o ponad 27%.

Rekordowo niskie stopy procentowe przekładają się na bardzo niskie oprocentowanie lokat, zbliżające się w głównych bankach komercyjnych prawie do zera.  Dodatkowo wprowadzane opłaty mogą powodować straty na zdeponowanych środkach. Tym samym ta tradycyjna forma oszczędzania okazuje się całkowicie nieefektywna, a niechęć rządów do walki z obecną inflacją może doprowadzić do całkiem poważnego skurczenia się zaoszczędzonego kapitału.

IPOPEMA TFI wraz z CVI Dom Maklerski odpowiadają na potrzeby Klientów

Dla oczekujących wyższych stóp zwrotu od oprocentowania lokat terminowych pojawia się alternatywa o stabilnych zyskach w czasie i niskiej kwocie wejścia. Największe pod względem aktywów polskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych – IPOPEMA TFI wraz z liderem pozabankowego finansowania przedsiębiorstw w Polsce – CVI Dom Maklerski, przygotowały ofertę w postaci funduszu opartego o dług firm faktoringowych i pożyczkowych przedsiębiorstw.

Inwestorzy na rynku funduszy inwestycyjnych są nadal ostrożni w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, wybierają tzw. fundusze o niskim lub średnim poziomie ryzyka, o możliwie stabilnych oczekiwanych stopach zwrotu oraz uwzględniających zastosowanie mechanizmów zabezpieczających. Mając na uwadze taką sytuację i stabilne wyniki funduszu w okresie ostatnich 24 miesięcy, podjęliśmy kolejny raz decyzję o otwarciu oferty funduszu IPOPEMA Benefit 3 FIZAN dla szerokiego grona Klientów, którzy poszukują ciekawych alternatywnych rozwiązań do swoich portfeli inwestycyjnych na ten produkt. – mówi Jarosław Wikaliński, Prezes Zarządu IPOPEMA TFI.

IPOPEMA Benefit 3 FIZAN skupia się na strategii inwestycyjnej, w której głównymi aktywami są zabezpieczone obligacje wyemitowane przez spółki, których przeważającym przedmiotem działalności jest świadczenie usług faktoringu lub udzielanie pożyczek dla przedsiębiorców. Towarzystwo chce tym samym skorzystać w ramach funduszu z możliwości jakie daje rynek faktoringu, z którego skorzystało według danych Polskiego Związku Faktorów na koniec 2020 roku przeszło 18 tys. podmiotów, a wartość wykupionych wierzytelności przekroczyła 290 mld zł.

Faktoring – to dla przedsiębiorców wygodny sposób pozyskiwania środków na finansowanie działalności. W praktyce usługa polega na zamianie należności na gotówkę. Jest przy tym doskonałą formą zabezpieczenia przed ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów. Oferta jest łatwo dostępna, ponieważ uzyskanie finansowania opiera się w niej wyłącznie na wystawionych fakturach. Dzięki swej przystępności faktoring zyskuje na popularności wśród przedsiębiorców i stał się najszybciej rozwijającą się usługą finansową. (źródło: faktoring.pl)

Co ważne, fundusz będzie udzielał finansowania wyłącznie tym podmiotom, których model biznesowy i zakres usług będzie właściwie zabezpieczał interes Uczestników. Jednocześnie podmioty te muszą przejść pozytywnie audyt prawny i finansowy prowadzony przez doświadczony zespół ekspertów.

Eksperci IPOPEMA TFI podkreślają, że głównymi cechami oferty są stabilne wyniki, znacznie przekraczające inflację, szybka możliwość reagowania oraz odpowiednie zabezpieczenie na głównych aktywach emitentów obligacji pozwalające na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego.faktoring

Celem zarządzających funduszem jest uzyskiwanie stabilnej stopy zwrotu w okresie długoterminowym na poziomie 4%-6%. rocznie. Fundusz IPOPEMA Benefit 3 FIZAN ma obecnie ponad 25 mln zł aktywów w zarządzaniu, a dzięki kolejnym emisjom Towarzystwo liczy na dynamiczny wzrost aktywów do ok. 100 mln zł do końca bieżącego roku. Fundusz kierowany jest do osób, które – podobnie jak w przypadku obligacji – zakładają dłuższy horyzont inwestycyjny i akceptują ograniczoną płynność inwestycji. Fundusz charakteryzuje się relatywnie niską kwotą wejścia, która dla serii M będącej obecnie w ofercie wynosi 2.961,75 zł (25CI).

W pierwszej publicznej emisji przeprowadzonej na podstawie zatwierdzonego w grudniu prospektu emisyjnego fundusz przydzielił 63,4 tys. certyfikatów inwestycyjnych o wartości ponad 7,4 mln PLN.


Faktoring to usługa bardzo perspektywiczna, która niesie szereg korzyści dla firm. Jednak ze względu na wiele jego odmian i dużo firm świadczących usługę faktoringu jego wybór nie jest prosty. Serwis FAKTORINGoferty.pl sygnalizuje, aby przy wyborze rodzaju faktoringu oraz faktora poza kosztami poznać inne aspekty, jakie będą decydowały o jego przydatności dla firmy.