FAST FINANCE po II kwartałach 2016 r.

0

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zaprezentowała wyniki finansowe za I półrocze 2016 roku. Spółka zakończyła okres sprawozdawczy skonsolidowanymi przychodami na poziomie 13,2 mln zł, wynikiem netto w wysokości 4,1 mln zł oraz wzrostem wskaźników rentowności. Marża operacyjna EBIT osiągnęła wysokość 50,8%, a rentowność netto 31,3%. I półrocze br. to również kolejny okres, w którym FAST FINANCE zmniejszyła istotnie swoje zadłużenie.

Spółka wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 13,2 mln zł. Na ten wynik składają się przede wszystkim wpływy z nabytych wierzytelności. Zysk operacyjny wyniósł 6,7 mln zł (wzrost o 0,1 mln zł r/r), natomiast zysk netto osiągnął poziom 4,1 mln zł (spadek o 0,2 mln zł r/r). Spółka uzyskała wyższe niż w pierwszej połowie 2015 roku wskaźniki rentowności. Skonsolidowana marża operacyjna EBIT wyniosła 50,8% (zmiana o +3,4 p.p. r/r), a rentowność netto wzrosła do 31,3% wobec 30,8% w takim samym okresie w roku ubiegłym.

W I półroczu 2016 roku spółka wprowadziła do obrotu na rynku Catalyst 8 853 obligacji serii M o jednostkowej wartości nominalnej 1 000 zł każda. Notowane od 20 czerwca obligacje zostały oznaczone kodem: „PLFSTFC00087” oraz nazwą skróconą „FFI0121”.

Na koniec czerwca 2016 roku wskaźnik długu netto do kapitału własnego Spółki uległ obniżeniu do wartości 0,58x. Jest to spadek o dalsze 12 p.p. w porównaniu z poziomem zadłużenia na koniec I kwartału br. Obniżenie zadłużenia było możliwe dzięki konsekwentnym wykupom obligacji celem ich umorzenia oraz regularnej spłacie kredytu. Jak dotąd, w 2016 roku spółka nabyła i umorzyła łącznie 4 600 szt. obligacji serii J oraz 104 szt. obligacji serii L. Ponadto w ramach okresowej amortyzacji nabytych zostało 932 sztuk obligacji serii M.

Wyniki finansowe, które odnotowaliśmy w I półroczu 2016 br. kształtują się na zbliżonym poziomie do roku ubiegłego. Zwracamy jednak uwagę na realizowaną już w 2015 roku redukcję zadłużenia. W najbliższych okresach proces obniżania zobowiązań będzie kontynuowany poprzez regularny skup obligacji. Na kondycję FAST FINANCE w przyszłości wpłynie również wzrost świadczeń usługi zarządzania własnym funduszem sekurytyzacyjnym. Nie bez znaczenia dla rozwoju Grupy FAST FINANCE są obecnie obserwowane, korzystne uwarunkowania dla branży windykacji wierzytelności masowych – komentuje Jacek Daroszewski, prezes FAST FINANCE S.A.

Czytaj również:  CVI umacnia zespół i pozycję w Europie Środkowowschodniej

Rynek windykacji rośnie niezmiennie od 2015 roku. Ostatnie sprzyjające rozwojowi branży wydarzenia, to przede wszystkim: zmiany regulacyjne w sektorze bankowym (zniesienie bankowego tytułu egzekucyjnego czy wprowadzenie podatku bankowego) oraz wzrastające ponownie zainteresowanie kredytami konsumenckimi. Korzystne prognozy dla branży potwierdzają także dane dotyczące dłużników: wzrost liczby osób zalegających ze spłatami zobowiązań (tylko w ciągu trzech miesięcy, od marca do czerwca 2016 roku liczba ta zwiększyła się o 4,4 %)[1]. Dobra koniunktura gospodarcza wpływa natomiast na wyższą zdolność spłaty zaległych długów przez gospodarstwa domowe.

[1] Raport InfoDług czerwiec 2016, Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i niesolidnych dłużnikach, 32 edycja, BIG InfoMonitor.

Przedmiotem działalności firmy FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu jest skup masowych wierzytelności detalicznych i odzyskiwanie ich na własny rachunek. Obecnie spółka zatrudniająca kilkudziesięciu pracowników, obsługuje pakiety wierzytelności o wartości nominalnej pół miliarda złotych. Spółka specjalizuje się w windykacji portfeli masowych wierzytelności zakupionych od podmiotów gospodarczych działających na regulowanym rynku – głównie banków i jest jedną z wiodących firm w tym segmencie rynku.

FAST FINANCE Spółka Akcyjna (ticker: FFI) jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. FAST FINANCE jest również emitentem obligacji korporacyjnych notowanych na rynku Catalyst.