Finansowanie startupów w 2024r. Poznaj najlepsze źródła dla młodych przedsiębiorców

Finansowanie startupów w 2024r. Poznaj najlepsze źródła dla młodych przedsiębiorców.

Start-upy to ważna część gospodarki, gdyż stymulują rozwój nowych technologii, pomysłów i szeroko rozumianą innowacyjność. Źródłem finansowania działalności startupu mogą być: fundusze inwestycyjne, prywatni inwestorzy, czy dofinansowania dla firm w 2024 roku. Pozyskanie pieniądzey na start to coś, z czym musi zmierzyć się przedsiębiorca ze świeżym pomysłem, chcący rozpocząć działalność gospodarczą.

Rozwój startupów w Polsce

Według raportu Startup Poland „Polskie startupy 2023” Polska znajduje się w gronie państwa rozwiniętych jednak wciąż dużo brakuje jej do czołowych europejskich gospodarek. Nasza gospodarka potrzebuje innowacji. W tym właśnie momencie swoją rolę mają do odegrania startupy i ekosystem skupiony wokół nich. Na ten sektor powinno być szczególnie ukierunkowanie wsparcie finansowe zarówno państwa jak i inwestorów finansowych. Główne wnioski jakie wynikają z raportu obejmują:

 • Nowoczesne technologie – za kluczowe startupy chcące oddać charakter ich produktu lub usługi uznają słowo AI (Sztuczna inteligencja), deeptech i IoT (Internet rzeczy).
 • Przeważającą grupą pracowników startupów są mężczyźni. Są także grupy, w których przeważają kobiety. Procentowo największy udział kobiet można zauważyć w startupach o charakterze działalności związanej z cyberbezpieczeństwem czy branży fintech/insurtech.
 • Startupy w regionach – aktywne startupy w kraju przeważają na Mazowszu oraz Dolnym Śląsku. Do tego rankingu należy wliczyć także woj. małopolskie, wielkopolskie, pomorskie oraz łódzkie.
 • Sytuacja przychodowa startupów w tym roku jest lepsza niż w roku poprzednim. Większość startupów generuje większe przychody w porównaniu z rokiem ubiegłym.
 • Finansowanie działalności startupu – najczęściej w ramach źródła finansowania zewnętrznego startupów są wskazywane krajowe fundusze Venture Capital (VC). W następnej kolejności znajduje się udział Aniołów Biznesu wspierających finansowanie startupów.
 • W celu monitorowania zmian zachodzących w prawie startupy korzystają jako ze źródła wiedzy głównie z branżowych portali. Znaczny udział procentowy startupów czerpie wiedzę także z artykułów z pracy, programów TV, mediów społecznościowych oraz z oficjalnych stron unijnych. Odnośnie zmian prawnych, stratupowcy posiadają negatywne opinie. Startupy zmagają się głównie z problemami w interpretacji zmian, zbyt dużą ilością zmian oraz problemami w odnalezieniu zmian, które dotyczą ich startupu.
 • Koszty zatrudnienia są kluczową barierą rozwoju działalności startupu. W drugiej kolejności znajduje się bariera obejmująca pozyskanie kapitału w kolejnych fazach rozwoju. Dochodzi do tego także bariera związana z nadmierną biurokracją oraz zbyt długie i kosztowne zakładanie startupu.
 • Obszary wymagające wsparcia. Polskie startupy podkreślają, że przede wszystkim obszarem wymagającym wsparcia są formy finansowania. Oczekują one pomocy w znajdowaniu źródeł finansowania oraz w zakresie współpracy z inwestorami. Ponadto wsparcie przydatne byłoby także w ramach zarządzania firmą i zarządzaniu zespołem oraz w dostosowaniu się do zmian prawnych. W raporcie wymieniono także aspekt wsparcia związany z cyberbezpieczeństwem.
 • Inwestorzy finansowi oraz i zachowania. Młodzi przedsiębiorcy narzekają głównie na brak feedbacku po spotkaniu z inwestorem oraz krytykują to, że inwestorzy wykorzystują niewiedzę foundera. Startupowcy narzekają także na zbyt agresywną politykę inwestora w zakresie warunków współpracy.

Skuteczne rozwinięcie biznesu na skalę światową to kompleksowy proces, wymagający solidnego fundamentu w postaci inspirującej idei, długofalowego planowania i umiejętnego zarządzania. Kluczową rolę odgrywa nie tylko założyciel firmy, ale także elastyczny, zdolny do adaptacji zespół pracowników. Budowanie trwałych relacji z innymi przedsiębiorcami, inwestorami i ekspertami, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym, staje się istotnym czynnikiem ułatwiającym skalowanie biznesu.

Kreatywne podejście do marketingu, wykraczające poza utarte schematy, umożliwia zdobycie pozycji na rynku i dotarcie do klientów. Jednak równie ważne są cechy osobiste założyciela, takie jak odporność na stres i umiejętność przekształcania trudnych doświadczeń w pozytywne efekty. Wreszcie, integralność, stabilność i skupienie są kluczowymi cechami liderów, które przyczyniają się do utrzymania spójności działań i podejmowania mądrych decyzji, zarówno w biznesie, jak i w życiu osobistym. To kompleksowe podejście pozwala na osiągnięcie sukcesu na skalę światową.

Sposoby finansowania dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju działalności

Środki finansowe na rozwój startupów dostępne są w ramach bezzwrotnych dotacji, funduszy Venture Capital, inwestycji Aniołów Biznesu, crowdfundingu udziałowego, programów akceleracyjnych, państwowych inicjatyw dla startupów czy poprzez finansowanie startupu pożyczką.Finansowanie startupów odbywa się głównie poprzez kolejne rundy inwestycyjne, podczas których kapitał dostarczany jest przez inwestorów. Rundy inwestycyjne w przypadku finansowania startupów mogą obejmować różne etapy pozyskiwania kapitału w trakcie rozwoju przedsiębiorstwa. Najczęściej spotykanymi rodzajami rund są Runda pree-seed, Runda seed, Runda serii A, Runda serii B, C oraz Runda IPO (Initial Public Offering).

Pozyskanie kapitału poprzez sprzedaż udziałów

Fundusze VC

Fundusze Venture Capital (VC) są instytucjami finansowymi, które inwestują kapitał w startupy i firmy nowo powstałe, oferując wsparcie finansowe oraz strategiczne. Fundusze VC pozyskują kapitał od różnych źródeł, inwestują kapitał w obiecujące startupy w zamian za udziały w firmie, nie tylko dostarczają kapitał, ale również oferują wsparcie strategiczne i zarządcze, monitorują postępy przedsiębiorstw, w które inwestują, specjalizują się w inwestycjach na etapie wysokiego ryzyka a także oczekują wysokich zwrotów z zysków z udziałów w firmach, które osiągną sukces na rynku. Ich celem jest osiągnięcie korzyści z wyjścia z inwestycji, co może obejmować sprzedaż udziałów na rynku wtórnym, fuzję, przejęcie lub wejście na giełdę (IPO). Finansowanie startupów poprzez fundusze VC wspiera ekosystem startupowy, umożliwiając przedsiębiorstwom zdobycie środków na rozwój, a jednocześnie przyspiesza innowacje i tworzenie nowych technologii.

Anioły biznesu

Anioły biznesu (ang. business angels) to jednostki, zazwyczaj przedsiębiorcy lub inwestorzy indywidualni, którzy udzielają finansowego wsparcia dla startupów na wczesnym etapie rozwoju. Specjalizują się w udzielaniu finansowego wsparcia na wczesnych etapach rozwoju startupów, kiedy są one jeszcze w fazie rozwoju koncepcji lub prototypowania. Anioły biznesu często dzielą się swoim doświadczeniem biznesowym i oferują cenne doradztwo. Mogą pełnić rolę mentorów dla przedsiębiorców. Anioły biznesu inwestują swoje własne środki w przedsięwzięcia, co oznacza, że są bardziej elastyczni i mogą podejmować szybkie decyzje inwestycyjne. Angażują się one także aktywnie w rozwój startupów, nie tylko poprzez finansowe wsparcie, ale również poprzez swoją wiedzę branżową i kontakty.

Fundusze private equity

Fundusze private equity wspierają firmy na etapie rozwoju bardziej zaawansowanym niż anioły biznesu czy fundusze venture capital. Są one instytucjami finansowymi, które inwestują kapitał w przedsiębiorstwa, zazwyczaj poprzez nabycie udziałów lub akcji. Fundusze private equity zajmują się inwestowaniem w przedsiębiorstwa, często w formie prywatnych transakcji, aby uzyskać kontrolę lub znaczny wpływ na zarządzanie firmą. Zazwyczaj fundusze private equity planują okres trwania inwestycji, a następnie dokonują sprzedaży swoich udziałów, często na rynku publicznym, przekazując zyski inwestorom.

Programy akceleracyjne

Finansowanie startupów w ramach akceleratorów. Programy akceleracyjne dla startupów są inicjatywami, które oferują wsparcie w zakresie mentoringu, szkoleń, infrastruktury, a także kapitału, aby pomóc przedsiębiorstwom na wczesnym etapie rozwoju w przyspieszeniu ich wzrostu. W niektórych przypadkach programy akceleracyjne inwestują bezpośrednio kapitał w startupy. Mogą to być granty, inwestycje seed, czy też oferty finansowania na korzystnych warunkach.

Wsparcie startupów w ofercie Funduszy Europejskich na 2024 rok

Pozyskanie kapitału oferuje w ramach Funduszy Europejskich program FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, program FEPW – Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej z działaniem Platformy Startowe dla nowych pomysłów, a także fundusze regionalne. Wsparcie publiczne oferuje m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Finansowanie startupu pożyczką jest możliwe w ramach oferty znajdującej się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. Poza tym dostępne są także strony krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Startupy na rynki i środki na rozwój ich działalności w ramach wsparcia z UE. Wsparcie finansowe dla startupów w ramach oferty FENG to takie inicjatywy jak:

 • BRIdge up – mający na celu wsparcie projektów B+R realizowanych przez nowopowstałe spółki technologiczne,
 • Granty na eurogranty – dla MŚP, dotacja ukierunkowana na realizację prac B+R nad rozwiązaniami technologicznymi, których potrzeba przeprowadzenia zostanie zdefiniowana przez partnerów Wspólnego Przedsięwzięcia Badawczego.
 • INNOSTART – ukierunkowany na wsparcie MŚP rozpoczynających działalność innowacyjną, które nie posiadają doświadczenia w realizacji projektów B+R.
 • Wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP (Dig.IT) – wsparcie MŚP na zakup i wdrożenie rozwiązań IT służących transformacji cyfrowej.
 • Startup Booster Poland – wsparcie w ramach programów rozwojowych o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym dla innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (startupów).
 • Startups are us – wsparcie na zintegrowanie ekosystemu startupowego, intensyfikację i rozwój działań przeznaczonych dla startupów, które są ukierunkowane i/lub mają potencjał na skalowanie działalności (również w wymiarze globalnym).
 • Instrumenty kapitałowe – wsparcie w formie instrumentów kapitałowych dla MŚP znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju, które wdrażają lub mają zamiar wdrożyć lub rozwinąć innowacyjne rozwiązania (produktowe, usługowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe) i które ze względu na wysokie ryzyko związane z wczesnym etapem rozwoju potrzebują finansowania wysokiego ryzyka (venture capital) z elementem smart money, co ma wesprzeć je w odniesieniu komercyjnego sukcesu.

W ramach programu dla Polski Wschodniej FEPW w 2024 roku odbędą się kolejne rundy składania w wniosków z dotacji Platformy startowe dla nowych pomysłów, Komponent IIa – Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu.

Więcej informacji dotyczących dotacji unijnych związanych z rozwojem startupów, znaleźć można na stronie internetowej firmy Sekwencja Consulting – https://www.sekwencja.eu/, na której znajduje się bezpłatna wyszukiwarka dotacji unijnych na lata 2021-2027.