GK GPW opublikowała wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za II kwartał 2021 r.

GPW

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW) publikuje informację o wstępnych szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych za II kwartał 2021 r.

Zarząd Giełdy zdecydował o publikacji wstępnych szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych za II kwartał 2021 r., co wynika i jest zgodne z poniższymi zasadami zawartymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021” („DPSN 2021”), które Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wypełnia jako spółka notowana:

 • Zasada 1.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” („DPSN 2021”): „Spółka umożliwia zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi zawartymi w raporcie okresowym w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a jeżeli z uzasadnionych powodów nie jest to możliwe, jak najszybciej publikuje co najmniej wstępne szacunkowe wyniki finansowe”;
 • Zasada 1.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” („DPSN 2021”): „Spółka prowadzi sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, rzetelnie informując o sprawach jej dotyczących. W tym celu spółka wykorzystuje różnorodne narzędzia i formy porozumiewania się, w tym przede wszystkim korporacyjną stronę internetową, na której zamieszcza wszelkie informacje istotne dla inwestorów”, których stosowanie Spółka zadeklarowała w raporcie bieżącym EBI nr 1/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. „Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za II kwartał 2021 r. kształtują się następująco w stosunku do I kwartału 2021 r.:

 • Przychody ze sprzedaży: 98,8 mln zł, spadek o 12%;
 • Koszty działalności operacyjnej: 51,1 mln zł, spadek o 24%;
 • Zysk z działalności operacyjnej: 49,8 mln zł, wzrost o 11%;
 • EBITDA: 58,4 mln zł, wzrost o 9%;
 • Zysk netto okresu: 45,7 mln zł, wzrost o 18%.

Na poziom przychodów wpływ miała zmiana wolumenu obrotu na rynkach w II kw. 2021 r. w stosunku do I kw. 2021 r:

 • spadek łącznej wartości obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW o 20,1%;
 • spadek łącznego wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 11,2%;
 • wzrost wolumenu łącznego obrotu energią elektryczną o 11,8%,
 • wzrost wolumenu obrotu gazem o 1,0%,
 • spadek wolumenu obrotu prawami majakowymi OZE o 0,5% i wzrost obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej o 57,5%.
 • Niższe koszty operacyjne wynikają głównie z faktu, że w styczniu 2021 roku zawiązano rezerwy na szacowaną opłatę dla KNF z tytułu nadzoru za 2021 rok w kwocie 14,2 mln zł.

Jednocześnie Spółka zastrzega, że podana wartość jest szacunkowa i może jeszcze ulec zmianie.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2021 r. podlegać będzie przeglądowi przez biegłego rewidenta, co może spowodować korektę osiągniętych wyników finansowych. Ostateczne wartości wyników finansowych za I pół. 2021 r. zostaną przekazane przez Spółkę w raporcie okresowym za I półrocze 2021 r., który zostanie opublikowany w dniu 16 września 2021 r.