Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – sierpień 2021 r.

GPW
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 1,8% rdr do 17,7 mld zł
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 14,8% rdr do poziomu 562,7 tys. szt.
  • Wzrost łącznego obrotu obligacjami na TBSP o 506,7% rdr do 50,1 mld zł
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 0,4% do poziomu 15,2 TWh
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 140,7% rdr do 22,3 TWh
  • Wzrost obrotu Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE o 112,9% rdr do 1,5 TWh

W sierpniu 2021 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 18,3 mld zł, czyli o 4,4% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 1,8% rdr do poziomu 17,7 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 804,7 mln zł, o 2,8% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec sierpnia wyniosła 70 930,15 pkt i była o 37,4% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w sierpniu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 83,3% rdr do poziomu 293,1 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 83,3% rdr i wyniosła 289,2 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w sierpniu wyniósł 562,7 tys. szt., czyli o 14,8% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 4,3% rdr do poziomu 267,3 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 9,0% rdr do 118,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 97,4% rdr do 158,1 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami spadł o 14,8% rdr do 18,6 tys. szt.

W sierpniu zanotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 0,9% rdr do poziomu 209,7 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 37,7% rdr do 36,5 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec sierpnia 101,2 mld zł, wobec 94,9 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 16,1% rdr do poziomu 170,0 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 50,1 mld zł wobec 8,3 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 506,7% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w sierpniu br. 15,2 TWh, co oznacza wzrost o 0,4% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 10,9% rdr do poziomu 3,0 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 1,9% rdr do poziomu 12,2 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 140,7% rdr do 22,3 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 24,0% do poziomu 1,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 154,9% rdr do poziomu 21,1 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[2], na rynku spot wyniósł 1,2 TWh, co oznacza spadek o 41,1% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł o 33,8% rdr do poziomu 4,7 ktoe[3].

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 112,9% rdr, do wolumenu 1,5 TWh.

Kapitalizacja 382 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w sierpniu wyniosła 682,6 mld zł (150,4 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 429 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 292,8 mld zł (285,0 mld EUR).

Na rynku NewConnect w sierpniu br. zadebiutowały akcje spółki Punch Punk S.A. (wartość oferty: 1,5 mln zł).

Na rynku Catalyst w sierpniu br. zadebiutowały obligacje korporacyjne Infinity S.A. (wartość oferty: 9,4 mln zł).

W sierpniu 2021 r. na GPW odbyły się 22 sesje giełdowe, w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej.

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

[2] świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

[3] ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe