GPW przedłuża obniżkę opłat transakcyjnych dla Animatorów Rynku

0
  • GPW przedłuża obniżkę opłat transakcyjnych dla Animatorów Rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20 na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 30 września 2017 r.
  • Jednocześnie, w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 30 września 2017 r. obowiązywać będzie zerowa stawka opłat od transakcji zawieranych przez Animatorów Rynku na akcjach spółek niewchodzących w skład indeksu WIG20
  • Celem przedłużenia promocji jest poprawa płynności obrotu na rynku akcji małych
    i średnich spółek, kontraktów terminowych oraz wsparcie krajowej branży maklerskiej

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przedłuża okres niższych opłat dla Animatorów Rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20. Dotychczasowe preferencyjne stawki, obowiązujące do 31 marca 2017 r., zostają utrzymane na okres kolejnych sześciu miesięcy tj. do 30 września 2017 r.

Obniżka opłaty dla animatorów kontraktów terminowych na indeks WIG20 (FW20) pozwala odpowiednio zmniejszyć opłaty o 27 proc. lub 41 proc. w stosunku do opłaty standardowej. Preferencyjne stawki przysługują animatorom, którzy w danym miesiącu kalendarzowym, w okresie od 1 kwietnia br. do 30 września br., wygenerują obrót:

  • w przedziale pomiędzy 15 tys. kontraktów i 35 tys. kontraktów; w takim przypadku opłata za każdy kontrakt wynosi 0,50 zł;
  • przekraczający 35 tys. kontraktów; w takim przypadku opłata za każdy kontrakt wynosi 0,40 zł.

Jednocześnie, w okresie od dnia 1 kwietnia br. do 30 września br. obowiązywać będzie zerowa stawka opłat od transakcji zawieranych przez Członków Giełdy – Animatorów Rynku dla akcji spółek niewchodzących w skład indeksu WIG20 tj. akcji małych i średnich spółek na Głównym Rynku GPW.

Celem tej promocji jest zwiększenie płynności akcji oraz wsparcie krajowej branży brokerskiej, uwzględniając fakt, że animatorzy spółek spoza indeksu WIG20 to głównie krajowe domy maklerskie.

W okresie obowiązywania niższych stawek opłat obroty na akcjach spoza indeksu WIG20 dokonane przez Animatorów Rynku wzrosły kilkukrotnie wobec okresu analogicznego – nieobjętego obniżką. Analizy przeprowadzone przez GPW wskazują jednoznacznie, że obniżenie opłat przełożyło się na znaczące zwiększenie obrotów dokonanych przez Animatorów Rynku na akcjach małych i średnich spółek, gdzie poprawa płynności stanowi istotny czynnik generujący zainteresowanie ww. akcjami wśród inwestorów. Znacząca poprawa płynności obrotu przyczyniła się do zawężenia spreadów dla akcji, dzięki czemu obniżyły się także pozacennikowe koszty zawierania transakcji.

Czytaj również:  Pytania o trwałość styczniowych wzrostów i rosnące obawy o kondycję globalnej gospodarki

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników rynku oraz mając na celu dynamiczny rozwój polskiego rynku kapitałowego, GPW przedłuża okres obowiązywania niższych opłat transakcyjnych dla Animatorów Rynku akcji oraz indeksowych kontraktów terminowych. Przedłużenie obniżki opłat wynika z przyjętej przez GPW strategii zachęcania inwestorów do aktywności w segmencie małych i średnich spółek oraz kontraktów terminowych na indeks WIG20. Mamy nadzieję, że aktywna polityka opłat GPW wobec Animatorów Rynku przełoży się na  wzrost wartości obrotów oraz lepszą płynność, z korzyścią dla wszystkich grup inwestorów. – powiedział Jacek Fotek, wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych.

Utrzymanie ww. stawek preferencyjnych jest jednym z elementów strategii zachęcania inwestorów do aktywności poprzez elastyczną politykę opłat dostosowaną do potrzeb różnych grup klientów GPW. Nadrzędnym celem działania warszawskiej giełdy jest dbanie o interes uczestników polskiego rynku kapitałowego.

Preferencyjne stawki opłat dla Animatorów Rynku na akcjach spoza indeksu WIG20 oraz kontraktów terminowych na indeks WIG20 będą obowiązywać w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2017 r.