Griffin Premium RE.. zamierza zadebiutować na GPW

0
  • Griffin Premium RE.. B.V. („Spółka”), pierwsza w Polsce spółka skoncentrowana na nieruchomościach biurowych i biurowo-handlowych, założona przez Griffin Real Estate, zamierza przeprowadzić pierwszą publiczną ofertę akcji („Oferta”) oraz ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
  • Spółka jest właścicielem atrakcyjnego, zrównoważonego portfela dziewięciu nieruchomości położonych w centrach lub przy głównych ulicach największych miast Polski, osiągając stabilne dochody z wynajmu tych nieruchomości.
  • Griffin Premium RE.. działa w formule zbliżonej do REIT i planuje regularnie wypłacać akcjonariuszom w formie dywidendy około 65% wyniku z działalności operacyjnej pomniejszonego o koszty finansowania bankowego.
  • Strategia Spółki zakłada rozwój portfela nieruchomości, który powinien przynosić atrakcyjną stopę zwrotu dla akcjonariuszy, m.in. poprzez dalsze akwizycje obiektów biurowych spełniających restrykcyjne kryteria.

O Ofercie

Przeprowadzenie Oferty planowane jest w pierwszym półroczu 2017 r., przy czym ostateczny termin uzależniony będzie m.in. od oceny warunków rynkowych. Planowana Oferta będzie obejmować zarówno emisję nowych akcji Spółki, z oczekiwanymi wpływami na poziomie około 30 mln euro, które przeznaczone będą na akwizycje kolejnych projektów, jak i sprzedaż istniejących akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, Griffin Netherlands II B.V. i GT Netherlands III B.V., tj. podmioty pośrednio kontrolowane przez globalny fundusz inwestycyjny Oaktree Capital Group LLC, aby zapewnić free-float (udział akcji w wolnym obrocie) na poziomie 50% lub wyższym.

Oferta będzie obejmować publiczną ofertę akcji skierowaną do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz ofertę prywatną do inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi (z wyłączeniem Polski), zgodnie z Regulacją S Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. Nie zostanie przeprowadzona żadna publiczna oferta akcji poza granicami Polski.

Griffin Premium RE.. będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferta oraz rozliczenie zostaną dokonane w polskich złotych, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Szczegóły dotyczące Oferty zostaną udostępnione w prospekcie emisyjnym po jego zatwierdzeniu przez holenderską Komisję Nadzoru Finansowego, po jego paszportowaniu do Polski oraz po jego publikacji.

Funkcję globalnych koordynatorów oraz współzarządzających księgą popytu będą pełnić Bank Zachodni WBK S.A. oraz Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, natomiast Dom Maklerski BOŚ S.A. będzie pełnić funkcję współmenedżera Oferty.

Informacje o Griffin Premium RE..

Spółka powstała w grudniu 2016 r. poprzez wyodrębnienie dziewięciu istniejących, atrakcyjnych nieruchomości z portfela stworzonego i zarządzanego przez grupę Griffin Real Estate, wiodącego i dynamicznie rozwijającego się inwestora na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

Spółka jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT (ang. Real Estate Investment Trust), czyli podmiotu, który osiąga dochody głównie z wynajmu nieruchomości, a wypracowywane zyski wypłaca regularnie udziałowcom w formie dywidendy.

Dorota Wysokińska-Kuzdra, prezes Griffin Premium RE..
Dorota Wysokińska-Kuzdra, prezes Griffin Premium RE..

– Jesteśmy właścicielem wysokiej klasy nieruchomości biurowych i biurowo-handlowych położonych w centrach lub przy głównych ulicach największych miast Polski. Budynki te przynoszą stabilne dochody dzięki temu, że odsetek wynajętych powierzchni jest wysoki, a umowy zawarte z renomowanymi najemcami są długoterminowe. Wypracowanymi zyskami zamierzamy regularnie dzielić się z naszymi akcjonariuszami. Planujemy wypłacać w formie dywidendy około 65% wyniku z działalności operacyjnej pomniejszonego o koszty finansowania bankowego – powiedziała Dorota Wysokińska-Kuzdra, prezes Griffin Premium RE..

Czytaj również:  Rada Nadzorcza i Zarząd PKN ORLEN przyjęły zaktualizowaną strategię

Działalność Spółki koncentruje się na perspektywicznym rynku nieruchomości biurowych w Polsce. Dlatego też intencją Griffin Premium RE.. jest przekształcenie się w przyszłości w polską spółkę akcyjną spełniającą wymogi podmiotu typu REIT. Będzie to możliwe w momencie, gdy w Polsce przyjęte zostaną odpowiednie przepisy regulujące funkcjonowanie tego typu podmiotów oraz przy założeniu, że przekształcenie to będzie korzystne dla akcjonariuszy Spółki. Griffin Premium RE.. może być zatem pierwszym polskim REIT-em notowanym na GPW, który będzie posiadał zdywersyfikowany portfel nieruchomości i przynosił atrakcyjne stopy zwrotu dla inwestorów – dodała Dorota Wysokińska-Kuzdra, prezes Spółki.

Portfel nieruchomości Griffin Premium RE.. jest zrównoważony i zdywersyfikowany biznesowo oraz geograficznie. Obecnie znajduje się w nim dziewięć nieruchomości komercyjnych o łącznej powierzchni najmu wynoszącej ponad 170 tys. m2 (GLA), w tym sześć projektów biurowych i trzy obiekty biurowo-handlowe. Wszystkie znajdują się w znakomitych lokalizacjach w pięciu z siedmiu największych miast Polski: Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie i Katowicach.

Łączna wartość rynkowa nieruchomości w portfelu Spółki wynosiła na koniec 2016 r. około 514 mln euro, a zannualizowany dochód operacyjny netto (ang. net operating income, NOI) z wynajmu tych nieruchomości sięgnął około 34 mln euro.

Kluczowi menedżerowie Griffin Premium RE.. są ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości, zarówno w zakresie akwizycji, zarządzania, jak i modernizacji czy finansowania nieruchomości. Kadra menedżerska wywodząca się z Griffin Real Estate posiada dogłębną wiedzę na temat projektów wchodzących w skład portfela nieruchomości Spółki – menedżerowie odpowiadali m.in. za udane rewitalizacje i budowę kluczowych obiektów z portfela Spółki, w tym Hali Koszyki w Warszawie, czy Supersamu w Katowicach.

Doświadczony zespół zarządzający Griffin Premium RE.. dba o wysoki standard i zdywersyfikowaną bazę najemców nieruchomości z portfela Spółki, reprezentujących szeroką gamę branż i sektorów. Menedżerowie przykładają wagę do długofalowych relacji biznesowych z kluczowymi partnerami, które owocują wieloletnimi umowami najmu. Wśród głównych najemców znajdują się takie firmy jak Infosys, Hewlett-Packard, International Paper, Philips, Multimedia, Eneris czy EuroZet (właściciel m.in. Radia Zet), oraz wiele innych rozpoznawalnych i uznanych przedsiębiorstw.

Strategia Spółki zakłada rozwój portfela, między innymi poprzez dalsze akwizycje nieruchomości spełniających restrykcyjne kryteria, które pozwolą akcjonariuszom Spółki uzyskać atrakcyjną i stabilną stopę zwrotu. Będą to budynki biurowe lub biurowo-handlowe w atrakcyjnych lokalizacjach głównych miast Polski. Griffin Premium RE.. planuje nabywać obiekty w wysokim standardzie technicznym, ze zróżnicowaną grupą najemców lub posiadające długoterminową umowę najmu z wiodącym najemcą, skupiając się przy tym na nieruchomościach w pełni lub niemal całkowicie wynajętych. Każda nowa nieruchomość będzie uzupełniać istniejący portfel, podnosząc jego atrakcyjność zarówno pod kątem dywersyfikacji, jak i stabilnych dochodów, gwarantując stały i regularny zwrot akcjonariuszom Spółki.