MBR Finance z zyskiem ponad 1,8 miliona zł w 2016 roku

0

MBR Finance zakończyło ubiegły rok z zyskiem w wysokości ponad 1,8 miliona zł. Według wewnętrznych prognoz w 2017 i 2018 roku, Spółka odnotuje wzrost pożyczonego kapitału do poziomu 15 milionów. Planowane przychody ze sprzedaży, w tym okresie, wyniosą niemal 15 milionów a zysk brutto 8 milionów.

W porównaniu do zeszłego roku, suma bilansowa MBR Finance wzrosła o ponad 174% i wyniosła ponad 15 milionów. Na koniec roku nieaudytowany zysk Spółki wyniósł ponad 1,8 miliona, co stanowi prawie trzykrotny wzrost rok do roku. Badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok zostało powierzone jednej z największych firm audytorskich świata Ernst & Young Audyt Polska.

Główną pozycją majątku Spółki wskazanego w aktywach na dzień 31 grudnia 2016 r. były udzielone pożyczki. Stanowi to 70% aktywów trwałych Spółki oraz 36,8% sumy bilansowej. W skład aktywów trwałych wchodzi również wartość, wynikająca z umowy nabycia 49% udziałów w spółce MBR Leasing.

Zgodnie z zapisami umowy przedwstępnej, jaką podpisaliśmy w ramach nabycia spółki MBR  Leasing, zobowiązaliśmy się nabyć do końca II kw. 2017 r. pozostałe 51% udziałów w spółce, która będzie platformą do oferowania leasingu – komentuje Roman Wyszomirski, Prezes MBR Finance S.A.. W ramach jednego z naszych produktów, zabezpieczeniem udzielanych pożyczek są pojazdy mechaniczne będące własnością pożyczkobiorców. Ponad połowa portfela naszych klientów zabezpieczona jest samochodami w wieku 6-10 lat. 70% stanowią pojazdy o wartości od 10 000 do 30 000 złotych – dodaje Wyszomirski.

Obecnie w portfelu klientów MBR Finance przeważają osoby prowadzące działalność gospodarczą. Wśród klientów Spółki 59% stanowią mężczyźni a 41% kobiety. Ponad 55% pożyczkobiorców jest w wieku od 31 do 50 lat. Znaczącą grupę stanowią również osoby w wieku 26-30 lat (15%) oraz 51-60 lat (14%). Ponad połowę portfela pożyczkowego (59%) stanowią pożyczki udzielone w kwocie od 5 000 do 15 000 zł. Najczęściej pożyczki udzielane są na okres 24 miesięcy, w przedziale od 12 do 36 miesięcy znajduje się 73% udzielonych pożyczek.

Czytaj również:  Sektor magazynowy w dwa lata powiększył się o 40%

Według danych BIK, zadłużenie osób prywatnych na koniec marca 2016 wynosiło 548,8 mld zł i było wyższe o 73,5 mld niż w 2014.

W ciągu ostatnich 4 lat można zauważyć, że wzrosło zadłużenie osób prywatnych, przy jednoczesnym spadku liczby kredytobiorców. Może to świadczyć o tym, że zwiększyły się kwoty udzielanych pożyczek. W III kw. 2016 r. odnotowano wzrost klientów firm pożyczkowych o 21,4 tys. osób. O tyle samo wzrosła liczba osób, które mają czynne kredyty w sektorze bankowym. Można stąd wywnioskować, że firmy pożyczkowe w znacznym stopniu przejmują finansowanie klientów – podsumowuje Roman Wyszomirski, Prezes MBR Finance.

Spółka MBR Finance działa na rynku pożyczek gotówkowych oferowanych przez pozabankowe instytucje finansowe. Rynek pożyczek zabezpieczonych pojazdami jest nadal rynkiem niszowym w Polsce a Spółka MBR Finance jako pierwsza w Polsce na taką skalę opracowała i wdrożyła zabezpieczenie pożyczki w formie przewłaszczenia pojazdu.