Grupa Jaguar S.A. rozwija nowe segmenty biznesowe

Jacek Wieczorkowski, Członek Zarządu Spółki Grupa Jaguar SA
Jacek Wieczorkowski, Członek Zarządu Spółki Grupa Jaguar S.A.

Grupa Jaguar S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się rewitalizacją kamienic, budową domów oraz obrotem nieruchomościami, zakończyła 2 kw. 2016 r. osiągnięciem przychodów netto ze sprzedaży w wysokości ponad 704 tys. zł. Emitent rozwija obecnie wszystkie prowadzone segmenty biznesowe, co jest zgodne z przyjętą strategią rozwoju.

W 2 kw. 2015 r. Spółka zanotowała przychody netto ze sprzedaży w kwocie 572 tys. zł. Z kolei w całym pierwszym półroczu 2016 r. łączna wartość przychodów netto ze sprzedaży Emitent sięgnęła blisko 1.049 tys. zł wobec 643 tys. zł w analogicznym okresie ub. roku. Istotny wzrost sprzedaży oraz większa dywersyfikacja źródeł przychodów powinny pozwolić na dalszą poprawę wyników finansowych. Grupa Jaguar S.A. podpisała już przedwstępne umowy sprzedaży na wszystkie apartamenty w jej pierwszym projekcie deweloperskim – Gdynia Kamienna Góra Lipowa. Sporządzenie aktów przenoszących własność lokali mieszkalnych planowane na wrzesień oraz październik br. i będzie ono miało pozytywne wpływ na wartość przychodów i zysków Spółki. Kontynuowanie realizacji kolejnych projektów rewitalizacyjnych w atrakcyjnych lokalizacjach pozostaje obecnie priorytetem dla Zarządu Emitenta i w tym celu poszukuje on interesujących nieruchomości do nabycia.

„Obok pierwotnego segmentu naszej działalności, polegającego na inwestycjach w nieruchomości gruntowe oraz budowie domów na własnych gruntach, coraz większe znaczenie zaczyna właśnie odgrywać ta nowa linia biznesowa związana z rewitalizacją starych budynków wielorodzinnych o ciekawej architekturze, często objętych opieką konserwatora zabytków. Spółka prowadzi obecnie zaawansowane negocjacje zakupu kolejnych kamienic, których finał nastąpi w najbliższych tygodniach. Zarząd rozważa dalsze powiększenie skali działań w obrębie nieruchomości lokalowych, włączając w to nie tylko remontowanie, ale także budowanie niewielkich budynków wielorodzinnych lub hotelowo-pensjonatowych.” – stwierdza Jacek Wieczorkowski, Członek Zarządu Spółki Grupa Jaguar S.A.

Spółka zawarła także umowę inwestycyjną z inwestorem finansowym – Gdyńska Grupa Finansowa S.A. – zakładającą objęcie przed ten podmiot 600.000 akcji serii E po cenie emisyjnej wynoszącej 0,28 zł za akcję. Gdyńska Grupa Finansowa S.A. jest funduszem Private Equity/Venture Capital i prowadzi działalność w segmencie inwestycyjnym oraz doradczym. Pozyskane przez Emitenta środki zostaną przeznaczone na bieżącą działalność.

„Chcemy tym krokiem zapoczątkować większą współpracę z tym funduszem i jemu podobnymi. Zależy nam z jednej strony na pozyskaniu partnerów finansowych do przedsięwzięć deweloperskich na większą skalę, a z drugiej strony od dawna zapowiadaliśmy chęć sięgnięcia w obszarze finansowania działalności nie tylko po kapitał dłużny, ale także akcyjny. Wierzymy, że te działania mocno przyspieszą rozwój naszej Spółki.” – podsumowuje Wieczorkowski.

Grupa Jaguar S.A. przeprowadziła już w tym roku emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy i pozyskała z niej łącznie ponad 600 tys. zł, dokonując przydziału wszystkich oferowanych akcji. Warto również dodać, że w zapisach dodatkowych na akcje stopa redukcji wyniosła ponad 81%, co świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu Spółką oraz dobrą oceną jej perspektyw przez inwestorów. Środki pozyskane z emisji zostały wykorzystane do zwiększenia kapitału obrotowego Emitenta.

 

Grupa Jaguar S.A. wypracowała w 2015 r. zysk netto w kwocie 57 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 1.930 tys. zł. Pierwszy raz w historii Spółka zanotowała przychody we wszystkich trzech obszarach prowadzonej działalności, a więc ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, domów rekreacyjnych oraz apartamentów w rewitalizowanych kamienicach.

Emitent realizuje obecnie kilka projektów inwestycyjnych na rynku nieruchomości, m.in. w kompleksie działek budowlanych w Zdradzie, Odargowie oraz w Sznurkach. W tej ostatniej inwestycji Spółka posiada również na sprzedaż całoroczne domy rekreacyjne. Grupa Jaguar S.A. rozwija także swoją działalność w obszarze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na rynku wtórnym, która jest realizowana przez spółkę zależną – Jaguar Inwestycje Sp. z o.o., w której posiada ona 100% udziałów.