Grupa Kapitałowa EGB Investments ogłasza wyniki za 2014 rok

Krzysztof Matela, prezes zarządu EGB Investments S.A.
Krzysztof Matela, prezes zarządu EGB Investments S.A.

Grupa Kapitałowa EGB Investments wypracowała w 2014 roku zysk netto wyższy aż o 37 proc. niż rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 70,6 mln zł. Spółki tworzące Grupę Kapitałową utrzymują wysoką sprawność operacyjną, efektywnie prowadzą działania sprzedażowe, a dzięki zdywersyfikowanemu dostępowi do źródeł finansowania, są skutecznie przygotowane do inwestycji w perspektywiczne portfele wierzytelności.

Wyższy zysk i rosnące przychody

Przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej EGB Investments wyniosły w 2014 roku 70,6 mln zł, natomiast łączne przychody (obejmujące przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe) wyniosły 74,5 mln zł. Stanowi to wzrost odpowiednio o 26 proc. i 15 proc. w porównaniu do roku 2013. Zysk netto osiągnął rekordową wartość 12,1 mln zł i był o 37 proc. wyższy niż przed rokiem. Wpływ na taki poziom wyników miała m.in. dalsza poprawa efektywności operacyjnej Grupy, wynikająca z dynamicznego wzrostu przychodów ze sprzedaży przy utrzymaniu ścisłej dyscypliny w zakresie kosztów działalności operacyjnej. Szczególne znaczenie mała tutaj rosnąca dynamika w zakresie liczby i wartości nabywanych przez spółkę zależną wierzytelności niewymagalnych oraz wzrost przychodów z wierzytelności własnych w spółce dominującej.

Krzysztof Matela, prezes zarządu EGB Investments S.A.
Krzysztof Matela, prezes zarządu EGB Investments S.A.

„Jednym z naszych priorytetów jest ciągły wzrost efektywności Grupy Kapitałowej” – tłumaczy Krzysztof Matela, prezes zarządu EGB Investments S.A. – „Nasze wysiłki w tym zakresie są widoczne m.in. we wzroście poziomu wszystkich wskaźników rentowności, w porównaniu do zeszłego roku. W dalszym ciągu optymalizujemy koszty operacyjne oraz w sposób niezwykle racjonalny podchodzimy do decyzji w zakresie inwestycji w nowe portfele wierzytelności.” W roku 2014 EBIT i EBITDA osiągnęły wyższy poziom (odpowiednio o 141 proc. i 132 proc.) w porównaniu do roku 2013, co jest potwierdzeniem wysokiej efektywności operacyjnej Grupy Kapitałowej EGB Investments.

Umacnianie specjalizacji

W 2014 roku spółka dominująca (EGB Investments S.A.) konsekwentnie rozwijała know-how w zakresie obsługi wierzytelności korporacyjnych i zabezpieczonych hipotecznie oraz budowała przewagi konkurencyjne w obszarze sekurytyzacji. Natomiast Spółka zależna (EGB Finanse) dynamicznie umacniała pozycję w sektorze finansowania bieżącej działalności mikro i małych przedsiębiorców, bijąc kolejny rekord w zakresie liczby i wartości nabytych wierzytelności niewymagalnych za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego www.egbfinanse.pl. „Dodatkowym motorem wzrostu Grupy Kapitałowej będą w kolejnych okresach inwestycje w ramach nowego segmentu rynku – transakcji wtórnych, rozumianych  jako nabywanie portfeli wierzytelności od konkurentów oraz  przejmowanie  funduszy sekurytyzacyjnych lub ich aktywów” – wyjaśnia Krzysztof Matela. – Natomiast w EGB Finanse będziemy nadal pracować na miano lidera rynku finansowania dla MMP, dostarczając przedsiębiorcom zmuszonym do udzielania długich kredytów kupieckich skutecznych rozwiązań służących poprawie ich płynności finansowej.”

Dobre relacje i zaufanie

Wśród czynników wpływających na osiągnięcie satysfakcjonujących rezultatów w 2014 roku Zarząd spółki dominującej wskazuje m.in. niezwykłą dbałość o rentowność relacji ze Zleceniodawcami, szybki dostęp i dywersyfikację źródeł finansowania inwestycji w portfele wierzytelności, doskonałe relacje z Obligatariuszami oraz wysoką jakość Relacji Inwestorskich, której potwierdzeniem tego jest obecność EGB Investments S.A. kolejny rok z rzędu wśród finalistów konkursu Złota Strona Emitenta, organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Grupa Kapitałowa utrzymywała wysoką zdolność do bieżącego wywiązywania się ze zobowiązań, m.in. terminowo wykupując wszystkie serie wyemitowanych obligacji. – „Wierzę, że Grupa Kapitałowa EGB Investments w obecnym kształcie tworzy zdrowy i silny organizm, będący w stanie sprostać nawet największym wyzwaniom” – podsumowuje Krzysztof Matela, prezes zarządu EGB Investments S.A.