Grupa kapitałowa Getin Holding po II kwartałach 2016 r.

Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding
Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding
Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding
Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding

„Odnotowaliśmy pozytywny wynik netto we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność biznesową. Znacząca poprawa rentowności to efekt przede wszystkim intensywnych działań związanych z reorganizacją zagranicznej aktywności Holdingu, jak również pewnej poprawy sytuacji makroekonomicznej w krajach Europy Wschodniej. Wynik w Rumunii, w Rosji, na Ukrainie oraz na Białorusi, pozwala z umiarkowanym optymizmem patrzeć na nadchodzące miesiące” – powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding.

„Znaczący jest również wzrost aktywności Grupy Getin Holding na rynku M&A, co widoczne było poprzez transakcję sprzedaży spółki GetBack, efekt której jest znaczący w półrocznych wynikach.”- dodaje.

W minionym półroczu Grupa Idea Bank Polska wypracowała zysk netto na poziomie 337,8 mln PLN, co jest rezultatem ponad dwukrotnie lepszym w ujęciu rok do roku. W wyniku ujęto 249,2 mln PLN (brutto) ze sprzedaży spółki GetBack. Całkowita wartość zawartej umowy wyniosła 825 mln PLN. Łączna wartość sprzedaży zrealizowanej w pierwszym półroczu przez Grupę Idea Bank osiągnęła poziom ponad 4,2 mld PLN. Idea odnotowała również wzrost wyniku odsetkowego o 76,7% r/r. Bank kontynuuje strategię obniżania kosztu finansowania. Marża oferowana przez Bank ponad stopę rynkową WIBOR spadła z 0,73% w marcu 2016 r. do 0,55% w czerwcu. Na koniec półrocza suma bilansowa Grupy Idea Bank wynosiła ponad 19,5 mld PLN. Natomiast wskaźniki kapitałowe Grupy osiągnęły poziom: CAR 14,4%, i CET1 11,1%.

Getin Holding prowadził także intensywne działania związane z reorganizacją działającej na terenie Federacji Rosyjskiej spółki Carcade i jej powrotem do regularnej działalności biznesowej. W wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji spółka ograniczyła koszty stałe o 28,1% w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku. Carcade wypracowała również zysk netto w wysokości 1,1 mln PLN. Mimo mało sprzyjającej sytuacji na rynku, spółka przeprowadziła z sukcesem emisję obligacji o wartości 2,5 mld RUB.

Grupa Idea Bank Białoruś wypracowała zysk netto na poziomie 11,1 mln PLN co stanowi wynik o 30,5% lepszy w ujęciu rok do roku. W walucie lokalnej (BYR) poprawa zysku wyniosła 66,9% r/r. Od początku roku Bank kontynuował działania związane z wyskalowaniem prowadzonej działalności do aktualnych warunków rynkowych. Wśród podjętych działań należy wymienić wyjście z segmentu consumer finance, a także wdrożenie bankowości internetowej oraz mobilnej. Grupa odnotowała ponad 16,4% (r/r, BYR) wzrost sprzedaży w segmencie MSP. Celem strategicznym Banku było pozyskanie i utrzymanie płynności w walucie lokalnej w sytuacji niepewności na rynku.

Poprawa warunków makroekonomicznych na Ukrainie oraz podjęte przez Getin Holding działania sprawiły, iż w pierwszym półroczu br. Grupa Idea Bank Ukraina przekroczyła próg rentowności, osiągając zysk netto na poziomie 1 mln PLN. Bank utrzymał stabilną sprzedaż na poziomie ponad 300 mln UAH na kwartał. Grupa utrzymuje zrównoważony poziom ryzyka kredytowego przy jednoczesnym wzroście wskaźników przychodowych. NIM osiągnął wysoki poziom 8,7% względem -0,2% w pierwszym półroczu 2015 roku.

W pierwszych 6 miesiącach 2016 roku Grupa Idea Bank Rumunia przekroczyła próg rentowności i wypracowała zysk netto na poziomie 7,0 mln PLN. Grupa odnotowała rekordowe wolumeny sprzedaży zarówno na poziomie Banku (216,7 mln PLN, x 2,6 r/r), jak i spółki leasingowej (235,6 mln PLN, +12,1% r/r). Wzrosła również marża odsetkowa z poziomu 2,0% w I półroczu 2015 roku do 2,9% w analogicznym okresie br. Na koniec czerwca 2016 roku suma bilansowa Grupy wynosiła blisko 1,5 mld PLN. Idea Bank Rumunia został nagrodzony przez redakcję miesięcznika „Capital” tytułem „Najlepsza Instytucja Finansowa”.