Grupa Recykl po I kwartale 2017 r.

GPW 3

26-procentowy wzrost przychodów do 11,2 mln zł, podwojenie zysku na sprzedaży do 1,4 mln zł i wzrost EBITDA do 2,7 mln zł (+34 proc.) to korzystne rezultaty w sezonowo najsłabszym okresie dla Grupy Recykl – największego w Polsce podmiotu prowadzącego działalność w zakresie zagospodarowywania odpadów poużytkowych w postaci zużytych opon. Na wysokie wyniki wpłynęły m.in. wyższe wolumeny i ceny kordu stalowego, nowe, nieobecne w 2016 r., perspektywiczne źródła przychodów oraz dyscyplina kosztowa
– niższa dynamika wzrostu kosztów w relacji do sprzedaży.

W okresie styczeń-marzec 2017 r. przy wzroście przychodów o 26 proc., koszty działalności operacyjnej były wyższe o 19 proc. Utrzymane zostały niskie koszty jednostkowe wytworzonych produktów i usług dzięki m.in. wzrostowi skali produkcji (nowa linia w Krośnie Odrzańskim). Takie aspekty wpłynęły pozytywnie na marże – rentowność sprzedaży wyniosła w tym okresie 12,4 proc. (vs. 7,9 proc. rok wcześniej), marża EBIT – 15,3 proc. (vs. 11,1 proc.), a marża netto – 9,5 proc.  (vs. 5,2 proc.). Sprzedaż GRC wyniosła 11,19 mln zł (vs. 8,91 mln zł rok wcześniej ), EBIT 1,72 mln zł vs. 0,99 mln zł), EBITDA 2,70 mln zł (vs. 2,02 mln zł), a zysk netto 1,06 (vs. 0,46 mln zł).

W I kw. 2017 r. na bardzo dobre wyniki Grupy Recykl wpłynęły takie czynniki, jak wzrost wolumenu sprzedaży drutu stalowego, realizowanej na wysokich marżach, istotnie wyższa sprzedaż usług recyklingu i odzysku oraz nowe obiecujące źródła przychodów niewystępujących w 2016 r. Mówimy tu o opłatach związanych z  zagospodarowaniem zużytych opon oraz o przychodach w zakresie odbioru odpadów innych, niż opony, które po przetworzeniu i zmieszaniu z paliwami własnej produkcji sprzedawane są do odbiorców, co pozwala nam zniwelować spadki cen paliw alternatywnych i granulatów SBR – powiedział Roman Stachowiak, Prezes Zarządu Grupy Recykl S.A.

Struktura przychodów Spółki jest coraz bardziej zdywersyfikowana i tym samym sprzedaż produktów z przerobu opon w I kw. 2017 r. stanowiła 45,20 proc. (wobec 58,11 proc.) i wyniosła 5,06 mln zł (-2,4% r/r). Skala usług odzysku i recyklingu opon w relacji do 1 kw. 2016 r. wzrosła o 65,75 proc. do 1,83 mln zł. Znaczący przyrost odnotowano
w segmencie „Pozostała sprzedaż” (1,51 mln zł wobec 0,23 mln zł rok wcześniej).

Ostatnie kwartały przynoszą przyspieszenie wzrostu Grupy Recykl. M.in. uruchomiliśmy  nową linię  do recyklingu opon wraz z linią do czyszczenia drutu w Krośnie Odrzańskim. Pracujemy także nad sfinansowaniem rozwoju ogólnopolskiej sieci zbiórki opon. Finalnie spodziewamy się wyższej skali przetwarzanych wolumenów w 2017 r. Chcemy także dalej konsolidować rynek, w związku z tym w przypadku pojawienia się atrakcyjnych celów akwizycyjnych, takich działań nie wykluczamy – dodał  Maciej Jasiewicz, Wiceprezes Zarządu Grupy Recykl S.A.

W grudniu ubiegłego roku Grupa Recykl poinformowała o zawarciu porozumienia z Partnerem branżowym w zakresie realizacji zamówień paliwa alternatywnego (tzw. chips), wyprodukowanego ze zużytych opon, mającego orientacyjnie generować ok. 300 tys. zł miesięcznie. Zapowiadana nowa instalacja dedykowana m.in. temu Partnerowi w Krośnie Odrzańskim rozpoczęła pracę.

Spółka w I kw. 2017 r. wypracowała jedne z najwyższych w ostatnich latach przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 3,5 mln zł. To pozwoliło na komfort w wydatkowaniu środków na cele inwestycyjne – wydatki pieniężne z tego tytułu wyniosły 3,08 mln zł i były przeznaczone głównie na zakup linii technologicznej do przerobu opon marki Eldan Recykling w zakładzie w Krośnie Odrzańskim.

– Korzystnym aspektem naszej działalności jest możliwość realizacji inwestycji w części finansowanych środkami własnymi, choć także posiłkujemy się kapitałem zewnętrznym: bankowym i leasingowym – uzupełnił Zbigniew Fleszar, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Grupy Recykl S.A.

Zadłużenie odsetkowe na koniec marca 2017 r. wyniosło 14,9 mln zł, co oznacza spadek wobec momentu sprzed roku o 28,6 proc. (-4,26 mln zł). Spółka z początkiem kwietnia informowała o zawarciu umowy leasingu (z przeznaczeniem na refinansowanie nowej linii w Krośnie Odrzańskim poprzez leasing zwrotny) z Pekao Leasing w wysokości 1,2 mln euro, co oznacza wzrost długu, choć relacja do EBITDA nadal będzie utrzymywać się na stabilnym i bezpiecznym, zdaniem Zarządu Spółki, poziomie.