Grupa TAURON po pierwszym kwartale 2019 r.

0
tauron
  • Wzrost przychodów ze sprzedaży o 15 proc. r/r (do 5,3 mld zł)
  • EBITDA na poziomie 1,2 mld zł, marża EBITDA: 22,8 proc.
  • Nakłady inwestycyjne w wysokości 727 mln zł (wzrost o 20 proc. r/r). Wyższy capex w segmentach: Dystrybucja (351 mln zł) i Wytwarzanie (236 mln zł)
  • Zaawansowanie budowy bloku 910 MW w Jaworznie: powyżej 90 proc.
  • Długoterminowy rating na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną potwierdzony przez agencję ratingową Fitch
  • Wskaźnik dług netto/EBITDA[1] na poziomie 2,74x

(wszystkie dane skonsolidowane za I kwartał 2019 r.)

Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia
23.01.2017 Warszawa,
n/z Filip Grzegorczyk prezes Tauron SA
fot. Piotr Waniorek

 W pierwszym kwartale 2019 r. Grupa TAURON osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe, które były wyższe od oczekiwanych przez rynek – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. –Nasza największa inwestycja, blok o mocy 910 MW w Jaworznie, znajduje się w końcowej fazie realizacji. Na koniec pierwszego kwartału zaawansowanie tego projektu przekroczyło 90 proc. Blok będzie spełniał surowe normy z zakresu ochrony środowiska i pozwoli wyłączyć z eksploatacji nasze najstarsze jednostki wytwórcze. Chciałbym także podkreślić, że w I kwartale przyłączyliśmy do naszej sieci dystrybucyjnej 2,5 tys. odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy blisko 35 MW, czyli ponad dwa razy większej niż rok wcześniej – dodaje Filip Grzegorczyk.

Marek Wadowski
08.02.2017 Warszawa,
n/z prez. Marek Wadowski TAURON
fot. Piotr Waniorek/zelaznastudio.pl

– Sytuacja finansowa Grupy jest stabilna. Mamy zagwarantowane finansowanie na poziomie 4,6 mld zł.Nasza kondycja finansowa i płynnościowa została oceniona przez agencję ratingową Fitch, która potwierdziła długoterminowy rating na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów.

Dane operacyjne

Kluczowe parametry operacyjne J.m. I kwartał 2019 r. I kwartał 2018 r. Zmiana
Dystrybucja energii elektrycznej TWh 13,54 13,42 1%
Liczba klientów – Dystrybucja tys. 5 612 5 546 1%
Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym: TWh 3,82 3,94 -3%
wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (biomasa, wiatr, woda) TWh 0,39 0,24 65%
Wytwarzanie ciepła PJ 4,76 5,68 -16%
Sprzedaż ciepła PJ 6,76 7,69 -12%
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej
(przez segment Sprzedaż i Wytwarzanie)
TWh 8,93 9,28 -4%
Produkcja węgla handlowego mln ton 1,26 1,42 -11%
Sprzedaż węgla handlowego mln ton 1,20 1,43 -16%

 

W pierwszym kwartale 2019 r. Grupa TAURON wyprodukowała 3,8 TWh energii elektrycznej, tj. o 3 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (3,9 TWh). Zmniejszenie wolumenu produkcji energii było konsekwencją przyjętej strategii produkcyjno-handlowej oraz wysokiej generacji energii ze źródeł wiatrowych.

Produkcja ciepła osiągnęła poziom 4,8 PJ, a jego sprzedaż wyniosła 6,8 PJ. Na spadek produkcji i sprzedaży ciepła wpłynęły wyższe temperatury zewnętrzne i związane z nimi mniejsze zapotrzebowanie odbiorców na ciepło.

Grupa TAURON odnotowała 1-proc. wzrost wolumenu dystrybucji energii elektrycznej. Liczba klientów przyłączonych do sieci wzrosła o 66 tys. (do 5,6 mln). Zwiększenie wolumenu dostawy energii do klientów końcowych było wynikiem korzystnej koniunktury gospodarczej i wyższego poboru energii elektrycznej przez odbiorców przemysłowych.

W pierwszym kwartale 2019 r. sprzedaż detaliczna energii elektrycznej wyniosła 8,9 TWh i była o 4 proc r/r niższa niż w analogicznym okresie 2018 r.

Produkcja węgla handlowego osiągnęła poziom 1,3 mln ton, co oznacza spadek o 11 proc. r/r. Było to następstwem trudnych warunków geologicznych w ZG Janina oraz opóźnienia rozruchu jednej ze ścian w ZG Sobieski.

W pierwszym kwartale 2019 r. 49 proc. zapotrzebowania spółek segmentu Wytwarzanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało pokryte surowcem pochodzącym z zakładów górniczych Grupy TAURON.

Wyniki finansowe

Kluczowe parametry finansowe
(w mln zł)
I kwartał 2019 r. I kwartał 2018 r. Zmiana
Przychody ze sprzedaży 5 313 4 637 15%
EBIT 728 875 -17%
EBITDA 1 212 1 326 -9%
Marża EBITDA 22,8% 28,6% -5,8 p.p
Zysk netto 525 637 -18%
Marża zysku netto 9,9% 13,7% -3,9 p.p.
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 524 636 -18%

W pierwszym kwartale 2019 r. przychody Grupy TAURON wzrosły do 5,3 mld zł, tj. o 15 proc. r/r. Wzrost przychodów ze sprzedaży był przede wszystkim konsekwencją uzyskiwania wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej.

Grupa TAURON wypracowała EBITDA na poziomie 1,2 mld zł (spadek o 9 proc. r/r). Największy udział w łącznej EBITDA Grupy miał segment Dystrybucja (56 proc.), którego EBITDA wyniosła 681 mld zł i zanotowała 8 proc. wzrost r/r. Drugim najistotniejszym pod tym względem obszarem był Segment Wytwarzanie (32 proc. udział w EBITDA Grupy). EBITDA tego segmentu osiągnęła poziom 387 mln zł. Spadek EBITDA Grupy r/r spowodowany był przede wszystkim rozwiązaniem – w pierwszym kwartale 2018 r. – rezerwy na świadczenia pracownicze w wysokości 230 mln zł, co pozytywnie wpłynęło na wyniki finansowe tego okresu.

Zysk netto Grupy TAURON przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 524 mln zł (spadek o 18 proc. r/r).

Inwestycje

Nakłady inwestycyjne Grupy TAURON w pierwszym kwartale 2019 r. wyniosły 727 mln zł i były wyższe o 20 proc. w porównaniu z wydatkami poniesionymi w 2018 r. (606 mln zł). Na wzrost nakładów wpłynęły przede wszystkim wyższe inwestycje w obszarach: Dystrybucja (wzrost o 82 mln zł) i Wydobycie (wzrost o 42 mln zł). W segmencie Dystrybucja, w którym łączny capex wyniósł 351 mln zł, największe środki zostały przeznaczone na modernizację sieci dystrybucyjnej (200 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (126 mln zł). Natomiast nakłady w segmencie Wytwarzanie (236 mln zł) związane były głównie z budową bloku o mocy 910 MW w Jaworznie.

Zadłużenie i finansowanie

W pierwszym kwartale 2019 r. zobowiązania finansowe netto wzrosły do poziomu 10,2 mld zł, tj. o 8 proc. w porównaniu ze stanem na koniec 2018 r. Wskaźnik długu netto (bez zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji podporządkowanych w wysokości 1,96 mld zł) do EBITDA na koniec pierwszego kwartału osiągnął poziom 2,74x. Sytuacja finansowa Grupy TAURON jest dobra, co potwierdziła agencja Fitch Ratings utrzymując długoterminowy rating na poziomie BBB z perspektywą stabilną.

[1] Bez zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji podporządkowanych w wysokości 1,96 mld zł