IPOPEMA rusza z funduszem długu firm faktoringowych i pożyczkowych

raporty praca biuro

IPOPEMA rusza z nowym funduszem długu – IPOPEMA Benefit 3 FIZAN. Fundusz ma mieć charakter bezpieczny i zakłada inwestycje przede wszystkim w instrumenty dłużne spółek prowadzących działalność faktoringową oraz pożyczkową w obszarze pożyczek dla przedsiębiorstw.

IPOPEMA Benefit 3 FIZAN to fundusz zamknięty aktywów niepublicznych, którego certyfikaty inwestycyjne są aktualnie przedmiotem oferty publicznej kierowanej do szerokiego grona adresatów. Emisja certyfikatów serii A potrwa do 20 września br. Strategia funduszu zakłada inwestycje przede wszystkim w instrumenty dłużne firm pożyczkowych (z wyłączeniem pożyczek konsumenckich) i niebankowych firm faktoringowych.

’’Inwestorzy na rynku funduszy inwestycyjnych od dłuższego czasu wykazują się niską akceptacją ryzyka, wybierając tzw. fundusze bezpieczne, o możliwie stabilnych oczekiwanych stopach zwrotu oraz zastosowanych mechanizmach zabezpieczeń. Mając na uwadze ten trend, dywersyfikujemy naszą ofertę i kierujemy uwagę naszych klientów m.in. na fundusze dłużne, w tym odpowiednio skonstruowane fundusze obligacji korporacyjnych’’ – podkreśla Maciej Jasiński, Dyrektor Zarządzający IPOPEMA TFI.

Silny nacisk na proces doboru lokat

Pomimo, iż fundusz tworzony jest z myślą o inwestorach oczekujących stóp zwrotu na poziomie przewyższającym oprocentowanie lokat bankowych, polityka IPOPEMA Benefit 3 FIZAN będzie bardzo restrykcyjna w zakresie selekcji partnerów, którym fundusz udzielać będzie finansowania. W konsekwencji, krąg podmiotów dopuszczonych do współpracy w okresie pierwszych 6-12 miesięcy działalności funduszu może być ograniczony nawet do 4-7 podmiotów.

‘’Spółki ubiegające się o finansowanie ze środków funduszu są aktualnie poddawane szczegółowej analizie ‘’due diligence’’, prowadzonej zarówno przez doradców prawnych, jak i audytora biznesowego. Wyznaczyliśmy szereg kryteriów, które emitenci instrumentów nabywanych przez fundusz muszą spełnić. W oparciu o te kryteria część podmiotów, z którymi prowadzone były wstępne rozmowy, została aktualnie odrzucona. Oczywiście w obecnych czasach trudno o jakiekolwiek gwarancje, natomiast nasze podejście do kwestii bezpieczeństwa portfela lokat funduszu opiera się na trzech filarach: (1) możliwie krótkoterminowym charakterze finansowania od 6 do 18 miesięcy, (2) dywersyfikacji portfela emitentów, (3) dywersyfikacji źródeł zabezpieczenia spłaty naszego finansowania – nawet na setki lub tysiące wierzytelności względem pojedynczych podmiotów korzystających z usług finansowanych przez nas firm faktoringowych i pożyczkowych’’ – dodaje Maciej Jasiński.

Dodatkowo fundusz korzystać będzie z usług ekspertów branżowych, którzy będą cyklicznie monitorować sytuację poszczególnych emitentów, w tym badać jakość portfela udzielanego przez tych emitentów finansowania faktoringowego i pożyczkowego.

Fundusz IPOPEMA Benefit 3 FIZAN adresowany jest do osób, które zakładają dłuższy horyzont inwestycyjny, dostosowany do ograniczonej płynności lokat.

Po zakończeniu subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych oraz rejestracji funduszu w sądzie, IPOPEMA TFI złoży wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie certyfikatów do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W celu zwiększenia płynności obrotu certyfikatami, Towarzystwo przewiduje zawarcie umowy z tzw. animatorem obrotu. Pierwszy wykup certyfikatów możliwy będzie po upływie 18 miesięcy od daty ich przydziału inwestorowi, zaś kolejne wykupy będą realizowane co pół roku. Minimalny zapis na certyfikaty inwestycyjne wynosi 2.500 zł.

IPOPEMA TFI SA jest największym pod względem aktywów w zarządzaniu niezależnym, tj. niezwiązanym z grupą bankową lub ubezpieczeniową, towarzystwem funduszy inwestycyjnych. Aktywa w zarządzaniu IPOPEMA TFI według stanu na koniec sierpnia br., wyniosły ok. 58 mld zł. W 2015 r. doszło do połączenia IPOPEMA TFI SA oraz IPOPEMA Asset Management SA (dawniej Credit Suisse Asset Management [Polska] SA). Towarzystwo wchodzi w skład grupy kapitałowej notowanej na GPW od 2009 r. IPOPEMA Securities SA.