Kłopoty przedsiębiorców z BDO

Małgorzata Kmieć konsalnet
Małgorzata Kmieć, Dyrektor Operacyjna w Seris Konsalnet Cleaning

Co roku rośnie liczba obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorstw. Jednym z nowszych i bardziej pracochłonnych jest bardzo restrykcyjny i wzbudzający wiele obaw i kontrowersji obowiązek zarządzania i raportowania posiadanych i utylizowanych opakowań i odpadów produkcyjnych do BDO – czyli bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. To narzędzie administracji państwowej służy do automatyzacji kontroli nad drogą opakowań i odpadów z firm do miejsc ich utylizacji. Szczytne założenie zmieniło się jednak w drogę przez mękę dla wszystkich objętych tym obowiązkiem firm.

Blisko 3 lata temu, bo w styczniu 2018 r. wszedł w życie przepis (Ustawa o odpadach), zobowiązujący zarówno firmy wprowadzające nowe produkty na rynek, jak i te zajmujące się recyklingiem oraz utylizacją wszelkiego rodzaju odpadów. Obowiązek rejestracji objął zatem wszystkie (nawet małe) firmy, które importują towary do Polski, ich pośredników, firmy zajmujące się np. recyklingiem samochodów, ale też i gigantów, jak np. elektrownie, traktowanych jako wytwórców odpadów.

3 lata trudnych pytań

Pomimo, że od wprowadzenia obowiązku rejestracji w BDO minęły ponad 3 lata, narzucone na przedsiębiorców obowiązki nadal budzą kontrowersje z powodu zawiłości przepisów, stopnia skomplikowania procedury rozliczeń oraz ogromu obowiązków raportowych. Nadal do najczęściej pojawiających się pytań należą:

  1. Kto podlega pod obowiązek rejestracji?
  2. Co należy aktualizować w Rejestrze BDO?
  3. Jak wypełnić wniosek rejestrowy?
  4. W jaki sposób należy prowadzić ewidencję odpadów?
  5. Z jaką częstotliwością należy dokonywać wpisów na danych kartach ewidencji?

Jak widać, są to pytania zupełnie podstawowe, świadczące o tym, że mimo zakorzenienia się systemu BDO w polskim obrocie gospodarczym nadal sprawia on kłopoty przedsiębiorcom. Lista problemów na tym się nie kończy – to dopiero wierzchołek góry lodowej. Standardowo firmy mają problem z określeniem, czy w ogóle muszą wprowadzać dane do BDO (np. małe sklepy internetowe), co, kiedy i jak raportować. Kłopoty nastręcza konieczność dokładnej ewidencji, zwłaszcza wpisania odpowiedniego kodu odpadów i wagi wprowadzanych do obrotu opakowań czy wpisanie odpowiedniego numeru rejestracyjnego samochodu, który odbiera odpady. Wielu sytuacji system i ustawodawca nie przewidział, a muszą je rozwiązywać i tak już obłożeni sprawozdawczością przedsiębiorcy.

– Prowadzenie rzetelnej dokumentacji i prawidłowego raportowania do BDO nastręcza przedsiębiorcom mnóstwa kłopotów – mówi Małgorzata Kmieć, Dyrektor Operacyjna w Seris Konsalnet Cleaning. – Poczynając od tego, czy dana firma kwalifikuje się do bycia objętą obowiązkiem sprawozdawczym przez trudności związane z rejestracją w Bazie po problemy czysto techniczne, takie jak obsługa systemu czy chociażby prawidłowe generowanie kart odpadów. Firmy napotykają na komplikacje dosłownie na każdym kroku, a błędy mogą być bardzo kosztowne, zwłaszcza dla dużych podmiotów. Postanowiliśmy im pomóc.

Tak powstało Q BDO

Seris Konsalnet Cleaning stworzył zupełnie nową usługę dla firm, które mają obowiązek rejestracji w BDO. W jej ramach kompleksowo zajmuje się kwestią obsługi BDO tak, że firma może w ogóle zapomnieć o tym obowiązku. Do składowych usługi należy m.in. weryfikacja konieczności rejestracji przez firmę w BDO, rejestracja, bieżąca aktualizacja danych klienta, prowadzenie bieżącej ewidencji i okresowej sprawozdawczości oraz doradztwo.

Usługa Q BDO jest skierowana do firm, które wprowadzają bądź importują nowe produkty do Polski, wytwarzają odpady, a także do przedsiębiorstw, które je transportują, przetwarzają i magazynują. Dla tych firm to duża korzyść – ułatwienie prowadzenia biznesu, brak konieczności dodatkowych szkoleń dla pracowników z zakresu gospodarki odpadami; zwiększenie kontroli nad odpadami oraz optymalizacja procesów sprawozdawczości i zlikwidowanie potencjalnych nieprawidłowości w tym obszarze, a więc uniknięcie kar.

Ustawodawca przewidział możliwość nałożenia na przedsiębiorców nie wywiązujących się z obowiązku rejestrowego BDO administracyjnych kar pieniężnych od 5 000 do 1 000 000 zł lub kar aresztu. Ponadto ustawa przewiduje kary w zakresie ewidencji i sprawozdawczości za niezłożenie rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

– Usługi QBDO prowadzimy według najwyższych standardów, uwalniając naszych Klientów od uciążliwości związanych z obowiązkami w zakresie BDO – wyjaśnia Małgorzata Kmieć. – Nowa usługa QBDO uzupełnia portfel naszych usług z zakresu Cleaning 4.0, tj. Q BOT, Q EYE i Q EKO. W ramach Cleaning 4.0 stawiamy na informatyzację, automatyzację i robotyzację – czyli innowacje po to, by zwiększyć efektywność, przejrzystość i przewidywalność kosztową usług cleaningowych.