KNF zatwierdziła prospekt emisyjny obligacji GPW

GPW budynek wejscie
  • KNF zatwierdziła prospekt emisyjny obligacji GPW serii D i E.
  • GPW wyemituje do 1,2 mln obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł każda.

Obligacje wyemitowane w seriach D i E zostaną wprowadzone do obrotu w ramach Catalyst na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot. Łączna wartość nominalna obydwu serii nie będzie przekraczała 120 mln złotych, a każdej serii 60 mln zł. Seria D będzie kierowana do inwestorów instytucjonalnych, a seria E w pierwszej kolejności do inwestorów indywidualnych.

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki referencyjnej WIBOR 6M oraz marży, która zostanie ustalona przez Zarząd GPW.

Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych. Odsetki od obligacji serii D i odsetki od obligacji serii E będą płatne w dniach określonych w warunkach emisji obligacji każdej z serii, zawartych w prospekcie emisyjnym obligacji.

Dzień wykupu obligacji został wyznaczony na 31 stycznia 2022 r.

Oferującym jest firma inwestycyjna Pekao Investment Banking S.A. Organizatorami są Bank Pekao SA oraz Pekao Investment Banking S.A. Współorganizatorami są Bank Handlowy w Warszawie S.A. oraz Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. W skład konsorcjum dystrybucyjnego GPW w przypadku obligacji serii kierowanej do inwestorów indywidualnych wchodzą: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawą prawną emisji obligacji GPW jest art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238), ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, ze zm.) oraz uchwała nr 1058/2016 Zarządu GPW z dnia 13 października 2016 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii D i E.