Komentarz PwC dotyczący przyjęcia Kodeksu Dobrych Praktyk GPW

GPW budynek wejscie

„Dążenie do ciągłego zwiększania standardów nadzoru w spółkach publicznych znajduje odzwierciedlenie w opublikowanym wczoraj przez Giełdę Papierów Wartościowych zmienionym kodeksie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”. Największym wyzwaniem pozostaje teraz skuteczne wdrożenie zmian, co oznacza, że zarówno spółki będą stosowały się do obowiązujących dobrych praktyk, jak i inwestorzy będą przywiązywali większą wagę do faktu stosowania przez spółki zasad corporate governance.  W treści Dobrych Praktyk pojawi się kilka istotnych zmian z punktu widzenia rad nadzorczych. W szczególności zapisy dotyczące pracy rady nadzorczej i zarządu zostaną rozszerzone i ujęte w jednym rozdziale, co jest ruchem dosyć naturalnym biorąc pod uwagę ścisłą współpracę pomiędzy zarządem i radą. Uwypuklona zostanie rola dobrego systemu kontroli wewnętrznej w spółce – wprowadzony zostanie nowy rozdział poświęcony systemowi kontroli wewnętrznej, zarządzaniu ryzykiem i audytowi wewnętrznemu, w szczególności ich podległości w ramach spółki, liniach raportowania oraz roli rady w ich monitorowaniu. Zgodnie z podobnymi trendami na świecie duży nacisk położony został na uspójnienie polityki wynagrodzeń ze strategią spółki, uzależnienie wysokości wynagrodzeń od długoterminowych wyników i pełnionej roli przez członków zarządu i rady. Na uwagę również zasługuje znaczne poszerzenie zapisów dotyczących konfliktu interesów i transakcji z podmiotami powiązanymi, co powinno przyczynić się do lepszego zabezpieczenia interesów spółki”.

Krzysztof Szuldrzyński, partner zarządzający działem audytu w PwC, członek komitetu konsultacyjnego GPW ds. dobrych praktyk