Komentarz zarządu Grupy Enea do wyników za I kw. 2019 r.

ENEA

Grupa Enea w I kwartale 2019 r. poprawiła wyniki finansowe. Od stycznia do marca wypracowała o ponad 1 mld zł (34,2%) większy przychód, niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Nastąpił również znaczący wzrost wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – o 39,2% r/r. Pozytywne wyniki Enei zostały wypracowane w wymagającym otoczeniu rynkowym przy stałym zaangażowaniu Grupy w projekty prośrodowiskowe.

Przychody wypracowane przez Grupę Enea w I kwartale wyniosły 4 010 mln zł, co oznacza wzrost o 34,2% r/r. EBITDA Grupy kształtowała się na poziomie 799 mln zł i wzrosła o 13,8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 280 mln zł, czyli wzrósł o 10,1 r/r. Enea tylko w trzech pierwszych miesiącach 2019 r. przeznaczyła na inwestycje ponad 560 mln (wzrost o 28,8 % r/r), w tym 33 mln zł na inwestycje związane wyłącznie z ochroną środowiska.

Grupa poprawiła wynik EBITDA w dwóch obszarach działania. Najwyższa EBITDA (399,8  mln zł) zrealizowana została w obszarze wytwarzania (wzrost o 75,9%). Na ten wynik pozytywnie wpłynął poziom rynkowych cen energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów, a także zgodna z planem praca wszystkich źródeł wytwórczych Grupy Enea, w tym Zielonego Bloku w Elektrowni Połaniec i bloku 1 075 MW w Elektrowni Kozienice. Sam B11 w I kwartale wyprodukował 1 555 GWh netto, czyli o 16% więcej r/r. Znaczący przyrost EBITDA odnotowano szczególnie w Segmencie Elektrowni Systemowych (+144,8 mln zł) i w Segmencie OZE (+50,4 mln zł). Dobry wynik EBITDA osiągnięty został także w obszarze wydobycia: 219 mln zł (wzrost o 78%). Został on wypracowany dzięki wyższej o 20,9% r/r produkcji węgla netto, poprawie efektywności operacyjnej LW Bogdanka, a także wyższej cenie sprzedaży węgla.

W I kwartale Grupa Enea wyprodukowała 6 108 GWh energii elektrycznej. W porównaniu z ubiegłym rokiem jest to nieznaczny spadek (o 227 GWh, czyli o 3,6% r/r). Wynikał on z planowanych odstawień jednostek, które podlegają modernizacji w ramach programu dostosowania źródeł wytwórczych Grupy Enea do konkluzji BAT. Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym była również na poziomie porównywalnym z pierwszym kwartałem 2018 r. – Enea sprzedała 5 417 GWh (mniej o 3,2% r/r). Z kolei sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym kształtowała się na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego: 5 143 GWh (-0,8%). Grupa konsekwentnie wykorzystuje potencjał swoich mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii. W I kwartale wolumen produkcji energii elektrycznej w oparciu o OZE wzrósł o 39,2%, a sam Zielony Blok Elektrowni Połaniec wyprodukował w tym okresie przeszło 350 GWh.

Skonsolidowane przychody LW Bogdanka wyniosły w I kwartale 2019 r. 540,8 mln zł (wzrost o 35,6%), EBITDA: 222,9 mln zł (+74,8%), zysk operacyjny: 128 mln zł (+348,9%), a zysk netto: 110 mln zł (+374,6%). LW Bogdanka poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie blisko 80 mln zł. Największą część tej kwoty, tj. 62,4 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.

W I kwartale 2019 roku Bogdanka wykonała 7,9 km wyrobisk korytarzowych. Produkcja węgla handlowego w tym okresie wyniosła ponad 2,5 mln ton, co oznacza wzrost o ok. 21% r/r. Sprzedaż węgla ukształtowała się natomiast na poziomie prawie 2,4 mln ton, czyli była o ok. 20% wyższa niż rok wcześniej. Średni uzysk wyniósł 64,7%, wobec 56,7% przed rokiem.

W I kwartale 2019 roku Bogdanka umocniła swoją pozycję rynkową, osiągając wysoki, 26-procentowy udział w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej. Udział w sprzedaży węgla energetycznego ogółem kształtował się na poziomie 20%. Około 85% sprzedaży wygenerowanej w ciągu I kwartału 2019 r. zrealizowane zostało do Enei Wytwarzanie i Enei Połaniec.

Okres od stycznia do marca to także kontynuacja prośrodowiskowych działań w spółkach Grupy. W marcu rozpoczęto współpracę z Bankiem Ochrony Środowiska i spółką inwestycyjną BOŚ Eko Profit w zakresie rozwoju OZE. Inicjatywa ma na celu dywersyfikację miksu paliwowego, a także rozwój rozproszonych źródeł energii oraz zwiększenie udziału Segmentu OZE w produkcji energii elektrycznej w Grupie Enea. Stronami podpisanego listu są Enea S.A. i Enea Wytwarzanie, która w ramach projektu będzie współpracowała z samorządami. Trwają również inwestycje związane z dostosowaniem bloków energetycznych do konkluzji BAT, dzięki czemu po raz kolejny elektrownie systemowe Grupy Enea znacząco zmniejszą emisyjność produkcji energii elektrycznej. Koncern surowcowo-energetyczny na bieżąco monitoruje otoczenie i pojawiające się w globalnej energetyce megatrendy. Stąd zainteresowanie Grupy technologią magazynowania energii, które zaowocowało podpisaniem przeze Eneę i EPRI (Electric Power Research Institute) umowy o współpracy przy projektach badawczych dotyczących magazynowania energii oraz generacji rozproszonej.

Mirosław Kowalik, prezes Enei:

Mirosław Kowalik, prezes Enei
Mirosław Kowalik, prezes Enei

 Wyniki finansowe wypracowane przez Grupę Enea w I kwartale 2019 r. świadczą o jej stabilnej pozycji na rynku oraz optymalnym wykorzystaniu aktywów w głównych obszarach łańcucha wartości. Wzrost przychodów, EBITDA i zysku netto wskazują, że potrafimy osiągać zakładane cele w wymagającym i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Należy podkreślić, że na wypracowany, dobry wynik za I kwartał wpływ miały wzrosty w Segmencie Wydobycia, Wytwarzania oraz zgodne z planem wyniki Obszaru Dystrybucji, który od wielu lat stanowi istotny fundament potencjału Grupy. To kolejny kwartał, w którym nowy blok B11 w Elektrowni Kozienice osiągnął dobre wyniki – wytworzył 1 555 GWh energii elektrycznej netto i wypracował ponad 85 mln zł zysku operacyjnego. Jest to dowód na finansową i operacyjną sprawność nowoczesnych, wysokosprawnych jednostek wytwórczych. Konsekwentnie budujemy solidne podstawy dla dalszego zrównoważonego rozwoju Grupy oraz przygotowujemy się do dalszej adaptacji naszych zasobów i aktywów do zmieniającego się otoczenia rynkowego, również w perspektywie strategicznej – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.

 Koncentrujemy się na celach biznesowych, ale równolegle realizujemy wiele inicjatyw prospołecznych na rzecz środowiska, w którym funkcjonujemy. Nasze starania są zauważane nie tylko przez bezpośrednich beneficjentów projektów, które realizujemy. Raportowanie informacji niefinansowych przez Eneę zostało wyróżnione przez Ministerstwo Finansów. Wskazano cztery działania jako dobre praktyki godne polecenia innym uczestnikom rynku. Z kolei w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” wyróżnione zostały aż 33 inicjatywy Grupy Enea – dodał Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Jarosław Ołowski, wiceprezes Enei ds. finansowych:

Jarosław Ołowski, wiceprezes Enei ds. finansowych
Jarosław Ołowski, wiceprezes Enei ds. finansowych

 – Wzrost przychodów ze sprzedaży netto o 34,2%, wzrost EBITDA o 13,8%, wzrost zysku netto o 10,1%  te dane pozwalają ocenić wyniki finansowe naszej Grupy za I kwartał tego roku jako dobre, co potwierdzają również opinie płynące z rynku. Szczególnie zadowalające są wyniki obszaru wytwarzania i wydobycia, gdzie wzrost EBITDA przekroczył 70%, co znalazło odzwierciedlenie w skonsolidowanych wynikach całej Grupy. Nasza sytuacja finansowa jest niezmiennie stabilna i umożliwia kontynuowanie rozwoju Grupy z uwzględnieniem stałej dyscypliny kosztowej i optymalizacji procesów. Wskaźnik dług netto/EBITDA pozostawał w I kwartale na bezpiecznym poziomie 2,6 – powiedział Jarosław Ołowski, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Piotr Adamczak, wiceprezes Enei ds. handlowych:

– Zmieniamy się dla naszych klientów, wprowadzając innowacyjne w branży rozwiązania. W celu uproszczenia procesu obsługi i zmniejszenia ilości drukowanych dokumentów w BOK-u w Gorzowie Wielkopolskim prowadzimy pilotażowe wdrożenie elektronicznego długopisu do podpisywania umów. Uruchomiliśmy również zmodernizowane elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, którego aplikacja jest przyjaźniejsza i prostsza w obsłudze. Na ukończeniu jest też program modernizacji, ujednolicenia wyglądu i funkcjonalności Biur Obsługi Klienta, dzięki któremu wszystkie placówki będą oferowały ten sam, najwyższy standard obsługi. Obszar obrotu, tak jak w poprzednich kwartałach, pozostawał pod wspólną dla całej branży presją wynikającą z sytuacji na rynku uprawnień do emisji CO2 – powiedział Piotr Adamczak, wiceprezes Enei ds. handlowych.

Zbigniew Piętka, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych:

Zbigniew Piętka, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych
Zbigniew Piętka, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych

– Zakończyliśmy w I kwartale realizację szeregu inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją sieci elektroenergetycznych Enei Operator. Dwie największe inwestycje to przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Morzyczyn – Drawski Młyn na odcinku Żukowo – Choszczno II oraz przebudowa linii 110 kV relacji Wałcz – Wałcz Północ – Mirosławiec. W realizowanym wspólnie z Energą projekcie Ostrołęka C pod koniec kwietnia zawarliśmy porozumienie w sprawie finansowania budowy nowego bloku energetycznego. Na jego mocy Enea oraz Energa postanowiły uszczegółowić zasady finansowania, a Enea zobowiązała się zapewnić nakłady finansowe na realizację projektu w kwocie 819 mln zł, począwszy od stycznia 2021 r. – powiedział Zbigniew Piętka, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych.

Artur Wasil, prezes LW Bogdanka:

Artur Wasil, prezes LW Bogdanka
Artur Wasil, prezes LW Bogdanka

– W 2019 rok weszliśmy dobrze przygotowani, co znalazło swój wyraz w bardzo dobrych wynikach za I kwartał. Do poprawy wyników finansowych w tym okresie przyczynił się zarówno wzrost produkcji i sprzedaży, jak i wyższe ceny w naszych kontraktach – począwszy od stycznia tego roku. Podtrzymujemy zapowiedź zwiększenia produkcji do 9,4 mln ton w tym roku. Naszym priorytetem jest też ciągła praca nad optymalizacją kosztów oraz nad doskonałość operacyjna, a także przygotowanie do udostępnienia złoża Ostrów, którego eksploatację chcemy rozpocząć już pod koniec przyszłego roku. Biorąc pod uwagę dobrą sytuację spółki, zdecydowaliśmy się zarekomendować wypłatę dywidendy na poziomie 0,75 zł na akcję, przeznaczając na ten cel 49,4% wypracowanego w 2018 roku jednostkowego zysku netto – powiedział Artur Wasil, prezes LW Bogdanka.