Kupiec S.A. osiąga 1,67 mln zł zysku netto w 3 kw. 2015 r.

zysk

Kupiec S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, działająca w branży transportu i spedycji, zanotowała 1.675 tys. zł zysku netto w 3 kw. 2015 r. przy przychodach sięgających 7.777 tys. zł. Osiągnięcie tak wysokiego zysku było możliwe dzięki rozwojowi działalności inwestycyjnej oraz upublicznieniu spółki BVT S.A. na alternatywnym rynku.

 W 3 kw. 2014 r. Emitent miał 72 tys. zł zysku netto, a jego sprzedaż wynosiła 6.688 tys. zł. Po trzech kwartałach br. Kupiec S.A. wypracował już zysk netto w kwocie 2.083 tys. zł przy przychodach kształtujących się na poziomie 22.118 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie ub. roku zysk netto sięgnął 113 tys. zł, a przychody wyniosły 17.117 tys. zł. Tegoroczny dobry wynik finansowy był rezultatem aktualizacji wyceny akcji BVT S.A., która we wrześniu br. zadebiutowała na rynku NewConnect oraz otrzymania dywidendy od tego podmiotu w kwocie 240 tys. zł. Kupiec S.A. rozwija także segment spedycyjny, stale zwiększając wypracowywane przychody oraz poprawiając osiągane marże.

„Jestem zadowolony w wyników działalności spedycyjnej. Systematycznie wzrastające obroty spółki stabilizują jej bilanse. Od trzech kwartałów zysk operacyjny Spółki utrzymuje się na poziomie powyżej 100 tys. zł kwartalnie. Jeszcze bardziej jest to widoczne w ujęciu rocznym, gdzie w 2013 r. zanotowaliśmy stratę operacyjną na poziomie 154 tys. zł, w 3 kwartałach 2014 r. zysk operacyjny wynosił już 238 tys. zł, a obecne 3 kwartały zamykają się zyskiem w kwocie 383 tys. zł. Oczywiście dużo większy wpływ na końcowy wynik Spółki miała jej działalność inwestycyjna. A tutaj działo się dużo dobrego. W II kw. br. Spółka po raz pierwszy odnotowała zysk na działalności inwestycyjnej w kwocie 240 tys. zł z tytułu otrzymanej od BVT dywidendy. W III kw. w wyniku debiutu tej spółki na rynku NewConnect dokonaliśmy przeszacowania jej akcji posiadanych przez Kupca. Przeszacowaliśmy je do kursu zamknięcia kwartału ogłoszonego przez GPW, czyli 0,80 zł co dało zysk w kwocie ponad 2,47 mln zł po odliczeniu rezerwy na podatek dochodowy. W raporcie za IV kw. dokonamy kolejnego przeszacowania do kursu zamknięcia z dnia 31.12.2015 r., który, jak widzimy obecnie, może być dużo wyższy od 80 groszy.” – komentuje Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.

Spółka wdrożyła w tym roku nowe systemy informatyczne związanych z kompleksową obsługą spedycji i fakturowaniem procesu sprzedaży, które umożliwiają prowadzenie dokładniejszych analiz świadczonych usług, co pozytywnie wpłynie na rentowność operacyjną oraz wyniki finansowe. Zdobywane przez Kupca referencje przy zwiększaniu skali działalności pozwalają z optymizmem patrzeć na możliwy wzrost przychodów w latach 2016-2017 do poziomu 30-50 mln zł. Zarząd Spółki prowadzi także działania w obszarze optymalizacji kosztów finansowych.

„Osiągniecie tak dużego poziomu obrotów niewątpliwie w dalszym stopniu ustabilizuje bilanse Spółki, poprawi jej rentowność, ale musi być poprzedzone przygotowaniami. Przede wszystkim musieliśmy zmodernizować infrastrukturę informatyczną. Będziemy musieli otworzyć jeszcze co najmniej jeden oddział w Polsce i zatrudnić kolejnych doświadczonych spedytorów. Musimy pozyskać także dodatkowe, znaczące finansowanie, stąd pomysł, który obecnie analizujemy, aby Kupiec S.A. utworzył nowy podmiot w 100% należący do Spółki, który stopniowo przejmowałby działalności spedycyjną. Jako niezależna i branżowa (bez działalności windykacyjnej, która zamazuje jej branżowy wizerunek) spółka, nowy podmiot będzie mógł w większym stopniu pozyskać finansowanie i być bardziej wyraziście widziany przez inwestorów.” – ocenia Wróblewski.

Rozwój działalności spedycyjnej umożliwił Spółce wygenerować środki, które zostały przeznaczone na działalność inwestycyjną. Po udanym debiucie na rynku NewConnect Spółki BVT S.A., w której Kupiec S.A. posiada 45,12% udziałów w kapitale zakładowym, Emitent zamierza dalej rozwijać segment biznesowy związany z inwestowaniem w nowe przedsięwzięcia. Jednym z nich jest Spółka Windykacja PL Sp. z o.o., w której Kupiec S.A. posiada 23% udziałów w kapitale zakładowym. Podmiot ten zajmuje się windykacją listowną i terenową pakietów należności masowych oraz windykacją prowadzoną na zlecenie, osiągając coraz lepsze wyniki finansowe i rozszerzając skalę prowadzonej działalności.

 „Działalność BVT S.A. i Windykacji PL Sp. z o.o., w których Kupiec S.A. ma udziały, bardzo się uzupełniają. Dlatego też obecnie analizujemy proces połączenia obu spółek, gdzie nadal wiodące będzie BVT. BVT ma mocną pozycję w zakupie wierzytelności masowych, a Windykacja PL w windykacji na zlecenie. Muszę w tym miejscu dodać, że Windykacja PL została ostatnio zakwalifikowana do dużego przetargu na zlecenie windykacji 60 milionowego pakietu wierzytelności masowych, jako jedna z trzech firm w Polsce, bowiem inne nie były niestety w stanie sprostać wymogom Zlecającego. Zarządy obu spółek, jak również i Kupiec S.A., widzą dużo korzyści z takiego procesu, w wyniku którego powstanie komplementarna firma windykacyjna działająca w szerokim spektrum działalności windykacyjnej, realizująca kompleksowo proces windykacji. Proces ten będzie też bardzo korzystny dla Akcjonariuszy, gdyż może on wpłynąć na wzrost wartości BVT i oraz wyceny jej akcji.” – podsumowuje Prezes Wróblewski.

Kupiec S.A. miał 73 tys. zł zysku netto oraz 23.094 tys. zł przychodów w 2014 r. Jednym z akcjonariuszy Spółki jest inwestor finansowy – ABS Investment S.A. Kupiec S.A. jest natomiast głównym akcjonariuszem BVT S.A. i posiada akcje stanowiące 45,12% udziału w kapitale zakładowym oraz 46,12% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA. Rolę Autoryzowanego Doradcy dla BVT S.A. pełni Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.