Legimi ze wzrostem przychodów o 23 proc. rdr.

Mikołaj Małaczyński
Mikołaj Małaczyński, Prezes Zarządu Legimi

Spółka Legimi w 3 kwartale odnotowała skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w wysokości 15,5 mln PLN, co oznaczało wzrost o 23 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Spółka stale rozwija platformę Legimi 4.0 w zakresie rozbudowy o kolejne funkcje oraz zakończyła i rozliczyła pierwszy etap prac badawczych, w ramach trwającego projektu dotyczącego możliwości wykorzystania technik sztucznej inteligencji.

W III kwartale 2022 r. na poziomie skonsolidowanym Legimi osiągnęło 15,5 mln PLN przychodów netto ze sprzedaży, co daje dynamikę wzrostu na poziomie 23 proc. rdr. EBITDA i zysk netto wyniosły 1,3 mln i 149 tys. PLN. Biorąc pod uwagę jednostkowe przychody ze sprzedaży spółki Legimi SA wyniosły one 15,3 mln PLN, natomiast EBITDA i zysk netto osiągnęły wartość 1,4 oraz 598 tys. PLN.

W III kwartale 2022 r. Legimi stale powiększało bazę klientów oraz przychody. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej, tak jak i w poprzednim kwartale nie zaobserwowaliśmy znacznego pogorszenia się wskaźnika rezygnacji. Wysoka inflacja oddziaływała jednak negatywnie zarówno na wartość EBITDA, jak i zysk netto, które ze względu na wyższe koszty operacyjne oraz wyższe jednostkowe koszty zakupu treści osiągnęły mniejszą wartość, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – komentuje Mikołaj Małaczyński, prezes zarządu Legimi.

W minionym kwartale Legimi prowadziło szereg działań rozwojowych. Przede wszystkim należy wymienić stały rozwój platformy Legimi 4.0 w zakresie rozbudowy o kolejne funkcje czy zakończenie
i rozliczenie pierwszego etapu prac badawczych, w ramach trwającego projektu dotyczącego możliwości wykorzystania technik sztucznej inteligencji. Spółka równocześnie zaangażowała się w projekt międzybibliotecznego udostępniania tytułów w wersji cyfrowej, znajdujących się obecnie poza obiegiem rynkowym, co finalnie ma poskutkować szerszym dostępem do bazy materiałów bibliotecznych czytelników w Polsce.

– Stale powiększamy katalog treści, których liczba oferowana w abonamentowych pakietach przekroczyła już 160 tys. Ze względu na fakt, że obecnie w Polsce przebywa wielu uchodźców z Ukrainy, Legimi wdrożyło katalog książek ukraińskojęzycznych dla swoich użytkowników. Warto dodać, że w minionym kwartale stabilnie rozwijał się biznes w Niemczech, co umożliwiało realizację strategicznych założeń, np. konwersję ruchu pozyskiwanego z aplikacji Readfy. W celu lepszej skalowalności modelu biznesowego oraz poprawienia efektywności prowadzenia działań biznesowych na rynkach zagranicznych nie wykluczamy wprowadzenia korekt organizacyjnych – dodaje Mikołaj Małaczyński.

Warto zaznaczyć również, że Spółka w III kwartale dokonała spłaty zapadalnych w lipcu obligacji, a następnie, już po zamknięciu okresu raportowania, wykupiła w październiku kolejną – ostatnią i 24 z kolei – serię papierów dłużnych, tym samym pozbywając się całkowicie długu obligacyjnego z bilansu. Zgodnie z komunikatami Zarządu, intencją było zmniejszenie ekspozycji na ryzyko w okresie podwyższonych stóp procentowych i kosztów kapitału dłużnego. Spółka nie planuje dalszych emisji obligacji w najbliższym czasie.