Luigi Lovaglio podsumowuje wyniki Banku Pekao za 2016 rok

0
Luigi Lovaglio

Skonsolidowany zysk netto za 2016 rok wyniósł 2 279 mln złotych, pozostając na poziomie z roku poprzedniego, pomimo odprowadzenia 450 milionów złotych podatku bankowego. Zysk netto liczony dla warunków porównywalnych wzrósł o +8,5%. Bank osiągnął zwrot na kapitale ROE 9,8%, przy jednoczesnym utrzymaniu bardzo wysokiego poziomu współczynnika wypłacalności Core Tier 1 wynoszącego 17,6%. Wypracowano dwucyfrowy wzrost zarówno kluczowych kredytów detalicznych o +10,0% r/r, jak i depozytów detalicznych o +10,7% r/r. W 2016 roku wartość nowych kredytów detalicznych osiągnęła rekordowy poziom ponad 14 miliardów złotych.

Skonsolidowany zysk netto wyniósł 2 279 mln złotych, -0,6% r/r, a w warunkach porównywalnych +8,5%.

Zysk operacyjny brutto wzrósł o +7,7% r/r i wyniósł 4 135 mln zł. Wzrost zysku operacyjnego brutto był możliwy dzięki poprawie kluczowych przychodów oraz skutecznej kontroli kosztów, a także dodatkowym wpływom z tytułu transakcji VISA.

Bank odnotował wzrost dochodów operacyjnych o +4,1% r/r do 7 347 mln zł. Kluczowe przychody wzrosły o +2,7% r/r przede wszystkim dzięki poprawie wyniku odsetkowego, który wzrósł o +5,2% do 4 382 mln zł. Poziom marży odsetkowej nie zmienił się i wyniósł 2,77%.

Wynik z tytułu prowizji i opłat osiągnął poziom 1 959 mln zł. Przychody z prowizji w obszarze działalności bankowej były stabilne, natomiast przychody z opłat związanych z rynkiem kapitałowym pozostawały pod presją widoczną na całym rynku.

Kluczowe kredyty detaliczne wzrosły o +10,0% r/r do poziomu 51 576 mln zł. Kluczowe kredyty korporacyjne wzrosły o +1,9% r/r do 45 139 mln zł, co odzwierciedla umiarkowany popyt ze względu na niski poziom inwestycji przedsiębiorstw.

W 2016 roku Bank osiągnął rekordową sprzedaż kredytów gotówkowych, która wyniosła 7 675 mln zł. Sprzedaż nowych kredytów hipotecznych na kwotę prawie 6 884 mln zł pozwoliła na dalszą poprawę udziałów rynkowych. W 2016 roku wartość nowych kredytów detalicznych osiągnęła rekordowy poziom 14 559 mln zł.

Bank osiągnął w 2016 roku dwucyfrowy wzrost depozytów detalicznych o +10,7% r/r do poziomu 70 725 mln zł. Depozyty korporacyjne wzrosły w ciągu roku o 5,9% do poziomu 67 178 mln zł.

Koszty operacyjne wyniosły 3 212 mln zł. Bank poprawił już i tak wysoką efektywność kosztową, zmniejszając wskaźnik koszty do dochodów do 43,7%.

Wszystkie wskaźniki oceny ryzyka kredytowego poprawiły się. Koszty ryzyka obniżono do 45 punktów bazowych, wskaźnik kredytów nieregularnych osiągnął poziom 6,0%, a wskaźnik pokrycia rezerwami wzrósł do 74,5%.

„Jestem bardzo zadowolony z naszych wyników. Mamy wspaniałych ludzi, z którymi jesteśmy gotowi stawić czoło nowym wyzwaniom i osiągnąć nasze cele również w 2017 r.” – powiedział Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.