Moody’s utrzymuje rating dla Energa SA

0

Agencja ratingowa Moody’s Investors Service utrzymała na dotychczasowym poziomie Baa1 długoterminowe ratingi dla Energa SA oraz dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Agencja uzasadniła utrzymanie ratingów Energa SA wysokim udziałem regulowanego segmentu dystrybucji w zyskach Grupy. Przejrzystość przepływów pieniężnych tego segmentu pozytywnie wpływa na profil kredytowy Energi. Ogranicza również ryzyka wynikające z realizacji zaktualizowanego pod koniec 2016 roku programu inwestycyjnego, skutkującego możliwym wzrostem wskaźników zadłużenia. Jednocześnie Moody’s w swojej ocenie zakłada, iż Grupa Energa nie zaangażuje się w akwizycje, których skala istotnie przekroczy poziom nakładów inwestycyjnych określonych w zaktualizowanej strategii Grupy. Ponadto, rating uwzględnia wyższy profil ryzyka biznesowego segmentów wytwarzania i sprzedaży. Agencja zauważa, iż w dalszym ciągu pozostaje niepewny przyszły kształt rynku energii w Polsce, m.in. z uwagi na planowane wprowadzenie rynku mocy. Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwania agencji, iż Energa – pomimo występowania negatywnych czynników rynkowych, m.in. niskich cen energii elektrycznej i zmniejszonego wsparcia dla odnawialnych źródeł energii – utrzyma wskaźniki zadłużenia na bezpiecznym poziomie.

– Stabilny charakter naszego ratingu jest pozytywnym sygnałem, potwierdzającym racjonalne założenia naszej strategii – podkreśla Jacek Kościelniak, prezes zarządu Energa SA. – Zakłada ona realizację projektów, dla których bezpieczeństwo finansowe Grupy będzie zachowane. Spółka postrzega je jako utrzymanie ratingu na poziomie inwestycyjnym i nie przekraczanie kowenantów finansowych. Umożliwi to zrównoważony harmonogram wydatków rozłożony w czasie, partnerstwa strategiczne przy kluczowych inwestycjach, takich jak Ostrołęka C czy drugi stopień na Wiśle, które dodatkowo będą wspierane polityką regulacyjną państwa.

Od 2011 roku Grupa ENERGA podlega corocznej ocenie wiarygodności kredytowej (credit rating) dokonywanej przez agencje Fitch Ratings i Moody’s Investors Service. W listopadzie 2016 roku także Fitch Ratings utrzymał długoterminowe ratingi ENERGA SA na dotychczasowym poziomie BBB. Również w ocenie tej agencji, planowany wysoki udział regulowanego Segmentu Dystrybucji w EBITDA, przekłada się na niższe ryzyko biznesowe i lepszą przewidywalność przepływów pieniężnych niż w przypadku konwencjonalnego wytwarzania.

Czytaj również:  Michał Bartkowiak: 2018 rok był przełomowy dla INEA

***

Strategia Grupy na lata 2016-2025 zakłada łączną wartość planowanych nakładów inwestycyjnych Grupy Energa w trzech segmentach: Dystrybucja, Wytwarzanie i Sprzedaż w latach 2016 – 2025 na poziomie ponad 20,6 mld zł. Zgodnie z założeniami 65 proc. nakładów zostanie poniesionych w Segmencie Dystrybucji na budowę wartości regulacyjnej aktywów oraz dotrzymanie wymogów jakościowych pracy OSD. W Segmencie Wytwarzania realizowane będą inwestycje związane z modernizacją aktywów oraz budową nowych mocy, na które przeznaczone zostanie ok. 30 proc. środków. Potencjał infrastruktury wytwórczej Grupy wzmocniony zostanie przez budowę nowoczesnej, wysokosprawnej elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MWe oraz budowę elektrowni wodnej na drugim stopniu na Wiśle o mocy ok. 80 MWe. Pozostałe nakłady inwestycyjne przeznaczone zostaną m.in. na działalność Segmentu Sprzedaży związane z obsługą klientów, rozwój nowych obszarów aktywności biznesowej oraz działalność wspierającą podstawowe procesy rozwoju Grupy.