Medicofarma Biotech potroiła przychody

Medicofarma Biotech otwarcie laboratorium 2

Medicofarma Biotech zamknęła IV kwartał z prawie trzykrotnie większymi przychodem netto względem poprzedniego okresu raportowego. Źródłami przychodów była sprzedaż testów wykrywających wirusa SARS-CoV-2 oraz usługi badań laboratoryjnych. Jednocześnie spółka inwestuje w strategiczne projekty bazujące na wykorzystaniu RNA.

Sprzedaż w IV kwartale 2021 r. wyniosła ponad  1 mln 620 tys zł. Bilans Spółki na koniec 2021 roku zamknął się w kwocie ponad 16 mln zł, co jest wzrostem o ponad 4.191 % względem poprzedniego roku. Wzrost spowodowany jest nabyciem licencji na metodologię produkcji testów diagnostycznych do wykrywania zakażenia wirusami SARS-CoV-2, nabyciem Centrum Badawczo-Rozwojowego z siedzibą w Lublinie, nabyciem praw własności intelektualnej do patentu na sposób otrzymywania amidu kwasu 3-(4-hydroksyfenylo) propanowego oraz nabycia mieszalnika/granulatora. Nabycie powyższych aktywów zostało sfinansowane głównie poprzez emisję akcji serii G i H Spółki.

Testy MediPAN zostały opracowane w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. W wyniku prac badawczych powstały trzy generacje testu genetycznego wykrywającego wirusa SARS-CoV-2. Finalna wersja testu MediPAN to jeden z najszybszych i najczulszych  tego typu testów dostępnych na rynku (99% detekcji) wykrywających wszystkie opisane dotychczas warianty genetyczne wirusa.

  • Jako spółka biotechnologiczna działamy tak naprawdę dopiero od II kwartału ubiegłego roku. W ciągu tych 9 miesięcy udało nam się bardzo wiele zrobić. Oprócz praw do metodologii testów nabyliśmy także m.in. Centrum Badawczo-Rozwojowe w Lublinie i prawa do dwóch patentów. To te działania pozwoliły w dużej mierze na wypracowanie skokowego zysku, który pozwala nam inwestować w strategiczne projekty dla Medicofarma Biotech, jakimi są terapia onkologiczna przeciwko glejakowi wielopostaciowemu oraz terapie wspomagające organizm po przewlekłych chorobach, w tym COVID-19 – komentuje Cezary Kliczewski, prezes Medicofarma Biotech S.A.

Najbardziej zaawansowane obecnie są prace nad terapią wykorzystującą RNA – badania przeprowadzone na liniach komórkowych glejaka wykazały dużą efektywność i bezpieczeństwo działania, w związku z czym spółka wchodzi we wczesną fazę badań przedklinicznych.

  • Jesteśmy obecnie na zaawansowanym etapie prac badawczo-rozwojowych, których wyniki są obiecujące. Opracowane przez nas podejście wykazuje istotny potencjał w terapiach celowanych nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem glejaka, ale także nowotworów piersi i jajnika. Koncentrujemy się na badaniach nad białkami macierzy pozakomórkowej i ich rolą w procesie nowotworzenia. Dzięki terapii z wykorzystaniem technologii interferencji RNA (RNAi) możemy zahamować proces namnażania się złośliwych komórek i progresję nowotworu. Połączenie naszych wcześniejszych doświadczeń i obecnych prac pozwalają optymistycznie patrzeć na rozwój tego projektu. Systematycznie powiększamy zespół, który go realizuje, o kolejnych młodych, obiecujących naukowców. Kolejne kamienie milowe to: selekcja optymalnych nośników i formulacji, zastrzeżenie ich patentem oraz  badania przedkliniczne in vivo – tłumaczy dr hab. Katarzyna Rolle, kierująca pracami Centrum B+R w Poznaniu .

Spółka posiada dwa laboratoria B+R – w Lublinie i Poznaniu, w których realizowanych jest łącznie sześć projektów krótko- i długoterminowych z zakresu opracowywania innowacyjnych leków okołoonkologicznych, suplementów diety do stosowania w terapii schorzeń jamy ustnej oraz rehabilitacji postcovidowej. Strategia biznesowa Medicofarma Biotech S.A. zakłada jednoczesne realizowanie projektów krótko- i długoterminowych. Pozwoli to na dywersyfikację portfolio produktowego i zapewnienie ciągłego finansowania najbardziej innowacyjnych badań.