Mespila Investments Ltd. ogłasza wezwanie na 100% akcji Spółki Paged S.A.

Budynek GPW Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Spółka Mespila Investments Limited (Nikozja, Cypr) („Wzywający”) ogłosiła dzisiaj wezwanie na wszystkie akcje Spółki Paged S.A. („Spółka”) niebędące w posiadaniu Wzywającego oraz podmiotów od niego zależnych, tj. na 5.438.391 akcji stanowiących 35,1 procent akcji Spółki. Grupa Paged S.A. to polski holding przemysłowo-inwestycyjny, zajmujący się przemysłem drzewnym (segment sklejkowy, meblowy i handlowy), usługami transportowo-technologicznymi, zagospodarowaniem nieruchomości i działalnością inwestycyjną. Wzywający wraz z podmiotami zależnymi posiada łącznie 64,9 procent akcji Spółki. Proponowana cena za jedną akcję Paged S.A. to 57,63 zł. Celem transakcji jest osiągnięcie przez Wzywającego 100 procent własności Spółki Paged S.A.  w celu wycofania całej Spółki z rynku publicznego i umożliwienia jej dalszego rozwoju na rynku prywatnym. Podmiotem nabywającym akcje jest Mespila BIS S.A. (Warszawa, Polska) („Nabywający”), która jest podmiotem zależnym od Wzywającego i  w chwili obecnej posiada 42,4 procent akcji Spółki.

Zapisy na sprzedaż akcji rozpoczną się 27 lipca i potrwają do 25 sierpnia 2017 włącznie. Zaproponowana w wezwaniu cena akcji Paged S.A. wynosi 57,63 zł i zdaniem Wzywającego odzwierciedla godziwą wycenę Spółki oraz uwzględnia zarówno jej obecną kondycję, jak i warunki rynkowe. Cena odpowiada wymaganym ustawowo poziomom w odniesieniu do średniego kursu akcji z trzech i sześciu miesięcy. Oferowana cena jest jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy. Wszyscy akcjonariusze, którzy odpowiedzą w wezwaniu otrzymają za swoje akcje należność w gotówce.

Podsumowanie Wezwania:

  • W wyniku Wezwania, Nabywający zamierza nabyć 5.438.391 (pięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących, po zaokrągleniu, 35,1 procent ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 5.438.391 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących po zaokrągleniu 35,1 procent ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  • Proponowana w wezwaniu cena to 57,63 zł za jedną akcję, co stanowi premię w wysokości 3,2 proc. w porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, która wynosi 55,82 zł. Cena jest równa średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania.
  • Nabywający zamierza nabyć akcje wyłącznie jeżeli na koniec okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji liczba złożonych zapisów nie będzie mniejsza niż 3.888.391  (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden)  akcji co będzie uprawniało Nabywającego do 90 procent ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, wliczając w to akcje już posiadane przez Nabywającego, jego podmiot dominujący czyli Wzywającego i podmiot zależny od Wzywającego.
  • Jeśli Wzywający w wyniku wezwania będzie bezpośrednio lub pośrednio kontrolować 90 procent lub więcej akcji Spółki, jego intencją będzie rozpoczęcie procesu przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki.

Komentując ogłoszone dzisiaj wezwanie Mirosław Stachowicz, Członek Rady Nadzorczej Paged S.A. reprezentujący Mespila Investments Ltd., powiedział:

„Inwestorzy giełdowi niechętnie inwestują w spółki o rozbudowanej strukturze, które prowadzą bardzo zdywersyfikowaną działalność, oraz nie posiadają aktywnej polityki dywidendowej, a taką firmą jest Paged S.A. Obecność Spółki na rynku publicznym i związane z nią obowiązki sprawozdawcze generują także znaczne koszty, które nie są rekompensowane przez korzyści wynikające z bycia notowanym na GPW. Dlatego dalsza obecność Spółki Paged na rynku publicznym nie przyniesie korzyści ani inwestorom ani Grupie, ograniczając jej dalszy rozwój.”

Zapisy na sprzedaż akcji objętych wezwaniem będą przyjmowane w oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A. (wskazanych w treści wezwania) począwszy od dnia 27 lipca 2017.

Doradcami przy transakcji są:

  • Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest BZ WBK S.A., który pełni także rolę doradcy finansowego.
  • Weil, Gotshal & Manges LLP zapewnia doradztwo prawne Mespila Investments Ltd.
  • Point of View Business Communications Consultancy zapewnia doradztwo w zakresie komunikacji.