Mimo ogromnego potencjału, Polska wciąż nie wykorzystuje w pełni możliwości biometanu

biometan

Wśród kluczowych czynników które mogłyby ułatwić rozwój produkcji biometanu w Polsce, 44% ankietowanych wskazało dotacje i dostęp do finansowania, 30% uproszczenie przepisów administracyjnych a 22% stabilność przepisów. Wśród głównych przyczyn przeszkadzających w inwestycji w biometan 36% badanych wskazało niekorzystne i skomplikowane regulacje, 28% brak wsparcia finansowego a 26% wysokie koszty instalacji. Jednak Polska jest jednym z krajów o największym potencjale produkcji biometanu w Unii Europejskiej – wynika z raportu “Biometan w Polsce. Rosnąca rola biometanu w transformacji energetycznej” opracowanego przez Strategy& w Polsce.

Polskie firmy w ostatnich latach realizowały wiele inwestycji w energetykę słoneczną i wiatrową, pomijając biometan jako nową ścieżkę rozwoju i dotarcia do unijnych celów. Wybór ten wydaje się zaskakujący, zwłaszcza że dysponujemy dużym rynkiem zarówno produkcyjnym jak i mamy wszelkie szanse na rosnący rynek odbiorców tego produktu. Obecnie biogaz produkowany jest w ok. 380 instalacjach o sumarycznej mocy elektrycznej około 280 MW, a największy udział w całości stanowią biogazownie komunalne. Polska posiada jednak znacznie większe możliwości, potencjalnie na ponad 300 dużych oraz ok. 800 średnich instalacji a jedynie około 3% całkowitego potencjału produkcji biogazu jest obecnie wykorzystywane.

“Efektywne zrealizowanie transformacji w kierunku zielonej energii będzie kluczowe dla utrzymania konkurencyjności gospodarek w Polsce i Europie. Wśród odnawialnych źródeł energii szczególną rolę może odegrać biometan – jako ekologiczna alternatywa dla tradycyjnego gazu ziemnego. Mimo to, rozwój biometanu w Polsce nie przebiega tak dynamicznie, jak by mogło się wydawać. Niedostateczny klimat inwestycyjny, który mógłby się opierać na krajowej strategii dla biogazu i biometanu, podobnie jak to ma miejsce w przypadku Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 roku czy Programu polskiej energetyki jądrowej, ogranicza zainteresowanie. Tylko 22% podmiotów na polskim rynku biogazu bierze pod uwagę poszerzenie swojej działalności o produkcję biometanu” – mówi Wojciech Słowiński, partner Strategy& w Polsce, lider zespołu ds. rynku naftowego, gazowego i chemicznego.

Ogromną szansą dla naszego kraju na dogonienie europejskich liderów może być postawienie na biometan. Polska dysponuje jednym ​z największych zasobów użytecznych biogazowo substratów w Unii – dotyczy to zarówno wsadu do produkcji biometanu ​w wyniku oczyszczania biogazu ​z procesu fermentacji metanowej, ​jak również, w dłuższym horyzoncie czasowym, gazyfikacji. W zakresie fermentacji metanowej największymi źródłami surowca w Polsce są sektor rolniczy oraz komunalny.

“Polska, z istniejącym zapotrzebowaniem na gaz ziemny i potencjałem jego wzrostu w kontekście dekarbonizacji transportu, a także dobrze rozwiniętą infrastrukturą przesyłową, mogłaby być obiecującym miejscem do inwestowania w biometan. Mimo tych atutów, wciąż niewielka część ankietowanych wyraża zainteresowanie rozszerzeniem swojego łańcucha produkcji biogazu o biometan. Chociaż tylko jedna piąta respondentów wskazuje brak długoterminowej strategii jako główną przeszkodę, to niemal wszystkie główne wyzwania hamujące rozwój biometanu w kraju można by rozwiązać poprzez wprowadzenie spójnej krajowej polityki biogazowej. Taka strategia na rzecz biometanu miałaby za zadanie określić cele i metody przezwyciężenia istniejących przeszkód dla rozwoju tego rynku” – mówi Bartosz Safiejko, dyrektor Strategy& w Polsce, zespół ds. rynku naftowego, gazowego i chemicznego.

Najistotniejsze problemy, które wpływają na brak odpowiedniego klimatu do inwestowania w biometan ​w Polsce, można podzielić na trzy grupy:​ bariery administracyjne i regulacyjne;​ brak odpowiednich systemów wsparcia budowy instalacji i produkcji biometanu;​ opór społeczny.​ Tylko 72% ankietowanych ocenia zainteresowanie biometanem wśród potencjalnych odbiorców gazu jako średnie lub niskie​ Jednocześnie aż 82% oceniło świadomość społeczną w zakresie biometanu jako znikomą​. Wszystkie wskazane powyżej bariery ​i okoliczności powodują, że zdaniem zdecydowanej większości respondentów biometan zanotuje jedynie niewielki wzrost do 2030 r. Wskazują oni, że największe szanse na rozwój produkcji mają duże podmioty, które mają wystarczające zasoby, ​by przynajmniej częściowo poradzić sobie ​z przezwyciężeniem istniejących wyzwań. Realizację potencjału produkcyjnego Polski i odpowiadający temu udział w spełnieniu celów produkcyjnych dla UE wynikających z REPowerEU (bo własnego celu jeszcze nie określiliśmy) przewiduje jedynie 12% respondentów.​

Opracowanie odpowiedniej strategii, za którą pójdzie szereg działań opartych na współpracy pomiędzy wszystkimi kluczowymi interesariuszami odpowiadającymi za rozwój rynku biometanu w Polsce może pozwolić na przełamanie niekorzystnego trendu i dynamiczny wzrost liczby biometanowni. Jej przygotowanie powinno poprzedzać określenie potrzeb i wizji dla biometanu w polskim miksie energetycznym i dogłębna analiza rynku. Taka analiza powinna odpowiedzieć na kluczowe z punktu widzenia strategii pytania, takie jak: ile biometanu możemy produkować, z jakich substratów, jakiej wielkości instalacje są optymalne dziś i w przyszłości, jaki jest popyt na biometan ​i w jakiej formie – czy powinien być wtłaczany do sieci gazu, czy dystrybuowany w formie bio-LNG lub bio-CNG, ile taka produkcja będzie kosztować i jaka jest luka pomiędzy kwotą, którą odbiorcy są w stanie zapłacić za biometan i kosztem jego wytworzenia. Dopiero tak przygotowana, dedykowana do biometanu (i biogazu) strategia i dalsze, wynikające z niej działania wdrożeniowe, mogą realnie wpłynąć na potencjał inwestycyjny rynku.

O badaniu:
Celem badania „Rola biometanu w transformacji energetycznej Polski” jest zrozumienie, jak podmioty działające obecnie na rynku biogazowym postrzegają potencjał biometanu w kontekście przyszłej transformacji energetycznej, identyfikując główne bariery oraz czynniki mogące wspierać rozwój tego sektora. Ankieta dotyczyła także planów inwestycyjnych firm w zakresie biometanu, motywacji stojących za nimi oraz preferowanych modeli inwestowania. Ankietowani wyrażali także opinie na temat percepcji społecznej i przyszłych kierunków rozwoju tego rynku.

Badanie mające formę ankiety składało się z 7 pytań zamkniętych oraz 5 pytań otwartych, na które respondenci mogli udzielić dodatkowego komentarza pozwalającego na doprecyzowanie odpowiedzi. Ankieta została przeprowadzona w dniach 30.08.2023 – 26.09.2023 w formie wywiadów telefonicznych oraz poprzez ankietę online..​

Grupa badawcza składała się z 50 podmiotów działających na rynku biogazu lub biometanu w Polsce co stanowi około 10% całego rynku. Składa się na to 36% biogazowni rolniczych, 48% biogazowni komunalnych oraz 16% pozostałych podmiotów, wśród których znajdują się dostawcy technologii, substratów oraz stowarzyszenie branżowe.​