MNI S.A. zamierza kontynuować buy-back oraz inwestycje rozwojowe

0
GPW

Akcjonariusze giełdowej spółki holdingowej MNI S.A., kontrolującej kilkanaście firm działających w branżach: telekomunikacyjnej, zaawansowanych usług dodanych, medialnej, turystycznej oraz e-commerce poparli plany zarządu dotyczące kontynuacji rozwoju poprzez akwizycje. Realizacji tej strategii sprzyjać będzie pozostawienie zysków za 2011 rok w spółce.

26 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy notowanej na warszawskiej giełdzie holdingowej spółki MNI S.A. (indeksy: sWIG80, WIG-TELKOM), podsumowujące 2011 r. Stawili się akcjonariusze posiadający łącznie …. mln akcji MNI S.A., stanowiących …% kapitału zakładowego spółki i odpowiadających …% głosów na walnym zgromadzeniu. – 2011 rok uznajemy za korzystny za spółki. Kolejny rok z rzędu udało się nam zwiększyć skalę prowadzonej działalności, i to w dwucyfrowym tempie. Uzyskany wzrost to efekt zrealizowanych akwizycji w poprzednim roku, jak i w 2011 r. W tym roku nie zamierzamy zwalniać tempa, chcemy inwestować i rozwijać się w atrakcyjnych segmentach – mówi Andrzej Piechocki, prezes MNI S.A. – MNI S.A. działa jak fundusz inwestycyjny – wyszukujemy ciekawe aktywa, zwiększamy ich wartość w wyniku restrukturyzacji. aby następnie sprzedać je po korzystnej cenie, np. inwestorowi branżowemu. W ubiegłym roku w ten sposób postąpiliśmy ze Stream Communications Sp. z o.o., siódmym operatorem telewizji kablowej, który przejęliśmy pod koniec 2010 r. Zamierzamy kontynuować strategię dezyinwestycji, bo w naszym portfolio znajduje się jeszcze sporo atrakcyjnych aktywów – dodaje prezes Andrzej Piechocki.

Akcjonariusze MNI S.A. zdecydowaną większością głosów zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu zatwierdzili sprawozdania zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) oraz udzielili skwitowania wszystkim członkom zarządu i rady nadzorcze za 2011 r. MNI S.A., która jest spółką holdingową, kontrolującą liczne firmy działające w branży telekomunikacyjnej, zaawansowanych usług dodanych dla telefonii komórkowej, medialnej oraz turystycznej, wypracowała 8,96 mln zł jednostkowego zysku netto, przy 0,27 mln zł jednostkowych przychodów ze sprzedaży netto (spółka nie prowadzi właściwie działalności operacyjnej – zarządza posiadanymi przez grupę aktywami).

W 2011 r. Grupa Kapitałowa MNI miała skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto wysokości 357,62 mln zł, wobec 289,39 mln zł rok wcześniej (co oznacza wzrost o 23,6%). Wskaźnik EBITDA dla Grupy MNI osiągnął 107,7 mln zł i był wyższy o 10,25% w porównaniu do 2010 r. Grupa wypracowała 33,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto, z kolei skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 31,39 mln zł. – W 2011 r. otoczenie rynkowe, z powodu kryzysu fiskalnego, i wynikających z tego zawirowań na rynkach finansowych było bardzo trudne. Dlatego myślę, że akcjonariusze spółki mogą być usatysfakcjonowani osiągniętymi wynikami. Przeprowadzone akwizycje stanowią mocną dla dalszego rozwoju w tym roku i kolejnych latach, co jest kluczowe w kontekście trwającego kryzysu – mówi Andrzej Piechocki, prezes MNI S.A.

Czytaj również:  Siła nabywcza klientów sklepów online

Zarząd MNI S.A. zgłosił wniosek o pozostawienie całego zysku netto za 2011 r. w spółce i przeznaczenie go na kapitał zapasowy. Za uchwałą opowiedziało się …% udziałowców obecnych na walnym zgromadzeniu. – Cieszę się, że akcjonariusze poparli nasz wniosek. Zdajemy sobie sprawę, że bieżący kurs akcji, nie odzwierciedla prawdziwej wartości aktywów zgromadzonych w spółce MNI S.A., a dywidenda byłaby wynagrodzeniem dla akcjonariuszy długoterminowych. Zapewniam jednak, że pieniądze przeznaczymy na inwestycje, które przełożą się na dalszy wzrost fundamentalnej wartości grupy – mówi Andrzej Piechocki, prezes MNI S.A.

MNI S.A. od lat inwestuje w spółki z branży telekomunikacyjnej, medialnej, zaawansowanych usług dodanych oraz turystycznej. Dzięki dokonanym akwizycjom m.in. Lark Europe Sp. z o.o., największego polskiego producenta i dystrybutora urządzeń do nawigacji GPS i multimedialnych tabletów PC (pod marką LARK FreeMe) oraz NetShops.pl Sp. z o.o., firmy z rynku e-commerce, aktywa grupy MNI na koniec ub.r. wynosiły już 794 mln zł.
MNI S.A. oraz podmioty przez nią kontrolowane nadal uczestniczą – jako przejmujący – w konsolidacji branż, w których działają. W maju br. MNI S.A. zawarła umowę zakupu 31,13% akcji giełdowej spółki PC Guard S.A., która jest m.in. właścicielem Imagis S.A., producenta map cyfrowych i oprogramowania do nawigacji GPS oraz Smart Elektronik Sp. z o.o., producenta nawigacji samochodowych, odbiorników GPS, lokalizatorów fotoradarów. Wartość tej transakcji wyniosła 17 mln zł. – Obie spółki wzmocnią nasz segment nawigacji GPS, map cyfrowych i zaawansowanych technologii teleinformatycznych (GIS). Dotychczas Smart Elektronik i nasz Lark Europe Sp. z o.o. oraz Imagis S.A. i nasze Navigo Sp. z o.o. konkurowały ze sobą, teraz rozpoczęły współpracę, a za chwilę połączą swoje siły, dzięki czemu powstanie niekwestionowany rynkowy lider w segmencie nawigacji GPS i map cyfrowych w Polsce – mówi Andrzej Piechocki, prezes MNI S.A. – Grupa MNI działając podobnie jak fundusz inwestycyjny, staramy się elastycznie reagować na sytuację na rynku – sprzedając lub kupując aktywa, zawsze na atrakcyjnych warunkach. W planach mamy kolejne transakcje, które będą maksymalizować wartość aktywów posiadanych przez grupę MNI – dodaje prezes Andrzej Piechocki.