Murapol publikuje prospekt i rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji

Nikodem Iskra, prezes Murapol SA
Nikodem Iskra, prezes Murapol SA

Murapol S.A., jeden z największych i najbardziej doświadczonych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, opublikował prospekt w celu przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty akcji Spółki oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferta obejmuje do 14.280.000 istniejących akcji, stanowiących do 35% kapitału zakładowego Spółki. Cena maksymalna akcji dla inwestorów indywidualnych wynosi 40 zł za akcję. Ostateczna cena i ostateczna liczba akcji oferowanych zostaną ustalone do 30 listopada br.

– Zatwierdzenie prospektu przez Komisję Papierów Wartościowych, jego publikacja i rozpoczęcie publicznej oferty akcji to kolejny krok w drodze Murapol na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Inwestorom dajemy możliwość zainwestowania w spółkę z atrakcyjnej branży, o ogólnopolskiej skali działalności oraz wysokim potencjale zarówno w segmencie sprzedaży mieszkań klientom detalicznym, jak i w nowym, rozwijającym się  segmencie PRS, dla którego Grupa Murapol dostarczać będzie lokale. Wysoka marżowość realizowanych inwestycji, wypracowany model nabywania gruntów oraz unikatowy, pionowo zintegrowany model biznesowy umożliwiający pozostawianie marż w Grupie, przekładają się na istotną zdolność do wypłaty dywidend. Jeśli warunki rynkowe będą sprzyjające, jeszcze w tym roku dołączymy do spółek notowanych na GPW. Jestem przekonany, że w kolejnych latach będziemy kontynuować umacnianie naszej wiodącej pozycji na polskim rynku deweloperskim, a dla inwestorów giełdowych Murapol będzie pożądanym przykładem połączenia spółki wzrostowej i dywidendowej – powiedział Nikodem Iskra, prezes Murapol S.A.

Warunki Oferty:

  • Oferta obejmuje do 14.280.000 istniejących akcji (w tym z opcji nadprzydziału), stanowiących do 35% kapitału zakładowego Spółki, należących do większościowego akcjonariusza Spółki, tj. AEREF V PL Investment S.à r.l. („Akcjonariusz Sprzedający”) – podmiotu kontrolowanego przez fundusze zarządzane przez Real Estate Group należącą do Ares Management Corporation („Ares”), wiodącego globalnego zarządzającego inwestycjami alternatywnymi, któremu doradza Griffin Real Estate. Po przeprowadzeniu Oferty Ares pozostanie większościowym akcjonariuszem Spółki, wspierającym jej dalszy rozwój.
  • Akcje zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej przeprowadzanej na podstawie prospektu wyłącznie na terytorium Polski, skierowanej do polskich inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
  • Akcje mogą zostać również zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami.
  • Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje Spółki od 23 do 29 listopada 2021 r. Zapisy będą przyjmowane przez firmy inwestycyjne wchodzące w skład konsorcjum detalicznego. Szczegółowa lista punktów obsługi klienta członków konsorcjum detalicznego, w których przyjmowane będą zapisy na akcje Spółki, została opublikowana na stronie internetowej Spółki (https://www.murapol.pl).
  • Inwestorzy indywidualni będą składać zapisy po cenie maksymalnej ustalonej na 40 zł za akcję („Cena Maksymalna”). Pojedynczy zapis może opiewać na co najmniej 50 akcji i maksymalnie 200.000 akcji. Inwestorzy indywidualni mogą złożyć więcej niż jeden zapis.
  • Biorąc pod uwagę przyjętą politykę dywidendową Spółki, zakładającą wypłatę dywidendy za 2021 r. w kwocie 170 mln zł, spodziewana stopa dywidendy przy Cenie Maksymalnej szacowana jest na ok. 10,4%.
  • Ostateczna cena akcji dla inwestorów indywidualnych i ostateczna cena akcji dla inwestorów instytucjonalnych, a także ostateczna liczba akcji oferowanych w Ofercie (w tym liczba akcji z opcji nadprzydziału), zostaną ustalone po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, przy czym ostateczna cena akcji dla inwestorów indywidualnych nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna.
  • Intencją Akcjonariusza Sprzedającego oraz Globalnych Współkoordynatorów jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym około 10%-15% akcji oferowanych. W przypadku, gdy łączna liczba akcji, na które złożą zapisy inwestorzy indywidualni, będzie większa niż ostateczna liczba akcji oferowanych tej kategorii inwestorów, przydział akcji nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów.
  • Rolę Globalnych Współkoordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu pełnią: Erste Group, Erste Securities Polska, Pekao Investment Banking oraz Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie. Rolę Firmy Inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej Akcji Oferowanych oraz Współprowadzącego Księgę Popytu i Menadżera Stabilizującego pełni Biuro Maklerskie Pekao. Erste Securities Polska i Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie pełnią również rolę firm inwestycyjnych współpośredniczących w ofercie publicznej. mBank pełni rolę menedżera oferty (co-bookrunner). Niezależnym doradcą finansowym Spółki w związku z Ofertą jest Rothschild & Co Polska sp. z o.o.
  • Murapol zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
  • Spółka, Akcjonariusz Sprzedający oraz Prezes Zarządu Spółki Nikodem Iskra nie będą oferować ani sprzedawać akcji Spółki przez okres 360 dni od zakończenia Oferty, z pewnymi zwyczajowymi wyłączeniami.

Przewidywany harmonogram Oferty:

22–30 listopada 2021 r. proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
23–29 listopada 2021 r. przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych
do 30 listopada 2021 r. publikacja informacji o ostatecznej cenie akcji, ostatecznej liczbie akcji oferowanych w Ofercie (w tym akcji oferowanych w ramach opcji nadprzydziału) oraz ostatecznej liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów