TTMS ogłasza zamiar przeprowadzenia IPO

Sebastian Sokołowski, CEO TTMS (1)
Sebastian Sokołowski, Prezes Zarządu Transition Technologies MS S.A.

Spółka Transition Technologies MS S.A. („TTMS”) ogłosiła zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji („Oferta”). Oferta będzie obejmować wyłącznie akcje nowej emisji („Nowe Akcje”). W ramach Oferty Spółka planuje ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie istniejących akcji Spółki („Akcje”) oraz Nowych Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW w Warszawie („GPW”).

Komentując dzisiejsze ogłoszenie Sebastian Sokołowski, Prezes Zarządu TTMS powiedział:

Rynek usług IT jest rynkiem rozwijającym się niezwykle dynamicznie, charakteryzuje się  stale rosnącym popytem, czemu sprzyja globalny trend cyfryzacji. Zapotrzebowanie na specjalistów IT rośnie na całym świecie, a tym samym rośnie również potencjał rozwoju i dalszej ekspansji zagranicznej TTMS. Pandemia i popularyzacja pracy zdalnej spowodowały zwiększenie nakładów na digitalizację procesów oraz wzrost  popularności outsourcingu IT. Korporacje, by budować przewagi konkurencyjne, są zmuszone do przyspieszenia transformacji cyfrowej w swoich organizacjach. Outsourcing IT pozwala im na optymalizację działalności operacyjnej i redukcję kosztów przy jednoczesnym koncentrowaniu się na swojej kluczowej działalności. Naszymi klientami są przede wszystkim międzynarodowe firmy, często światowi liderzy w swoich branżach, z którymi pracujemy w oparciu o długoterminowe umowy ramowe, niejednokrotnie obsługując ich na kilku kontynentach. Istniejący trend rynkowy daje nam ogromne możliwości przyspieszenia rozwoju naszej firmy. – mówi Sebastian Sokołowski, Prezes Zarządu TTMS S.A.

Mamy zasoby, unikalną wiedzę i strategię, która przybliża nas do realizacji celu, jakim jest zdobycie pozycji dużego, globalnego dostawcy usług IT. Zakładamy rozwój zarówno poprzez akwizycje jak i wzrost organiczny. Chcemy umacniać pozycję w Europie oraz w Azji, gdzie posiadamy dynamicznie rozwijającą się spółkę z siedzibą w Kuala Lumpur. W październiku br. przejęliśmy pakiet kontrolny akcji w duńskiej spółce ConCor A/S, dzięki tej transakcji zwiększymy naszą obecność nie tylko w Danii, ale także w pozostałych krajach skandynawskich. W ten sposób umacniamy naszą markę, rozbudowujemy zagraniczną sieć sprzedaży oraz tworzymy większe możliwości pozyskania wysokomarżowych projektów. Ogłoszony dziś zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i pozyskanie w ten sposób środków na dalszy rozwój, poprzez selektywne akwizycje, może istotnie przyspieszyć naszą dalszą globalną ekspansję  – dodaje Sebastian Sokołowski.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY

 • Oferta obejmuje publiczną subskrypcję do 2.400.000 nowo emitowanych akcji Spółki.
 • W ramach Oferty TTMS zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji
  i Nowych Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW w Warszawie.
 • Wpływy z Oferty zostaną przeznaczone przede wszystkim na finansowanie akwizycji zagranicznych spółek świadczących usługi IT, o ugruntowanej pozycji rynkowej
  i specjalizujących się w technologiach zgodnych ze strategicznymi kompetencjami TTMS. Celem akwizycji jest przyspieszenie ekspansji Grupy na wybranych rynkach zagranicznych.
 • W przypadku subskrypcji wszystkich Nowych Akcji, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, udział nowych Akcjonariuszy będzie stanowić ok. 25% wszystkich akcji istniejących po Ofercie.
 • Zakłada się, że po przeprowadzeniu Oferty Spółkę oraz wszystkich jej dotychczasowych akcjonariuszy obowiązywać będą umowy ograniczające możliwość, odpowiednio, emitowania lub zbywania papierów wartościowych (tzw. umowy lock-up). Ograniczenia obowiązywać będą przez okres 360 dni od dnia debiutu giełdowego.
 • Głównymi akcjonariuszami Spółki są, działając w porozumieniu: polska spółka informatyczna Transition Technologies S.A. posiadająca 33,4% Akcji oraz członkowie zarządu tej spółki, Panowie Konrad Świrski i Tomasz Gilarski posiadający po 16,7% Akcji każdy. Pozostałe Akcje są w posiadaniu członków zarządu TTMS: Sebastiana Sokołowskiego (20,0%), Krzysztofa Zapały i Adama Kaczmarczyka (po 6,6% każdy).
 • Nowe Akcje będą przedmiotem oferty publicznej na terytorium Polski.
 • Oferta obejmie ofertę publiczną skierowaną do inwestorów indywidualnych
  i instytucjonalnych oraz ofertę skierowaną do Inwestorów w Transzy Pracowniczej.
  W związku z Ofertą, mogą zostać podjęte ograniczone działania marketingowe mające na celu promowanie Oferty poza terytorium Polski, zgodnie z Regulacją S.
 • Przeprowadzenie Oferty oraz notowanie Akcji na GPW uzależnione jest od zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego,  rejestracji akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz podjęcia przez GPW stosownych uchwał w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na GPW.
 • Menedżerem Oferty jest Ipopema Securities S.A.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O TTMS S.A.:

TTMS to szybko rosnący dostawca nowoczesnego outsourcingu IT, skierowanego głównie do dużych korporacji międzynarodowych. Spółka należy do Grupy Transition Technologies, jednego z największych podmiotów branży IT w Polsce. Spółka specjalizuje się w świadczeniu usług IT w najbardziej zaawansowanym modelu tzw. managed services (usługi zarządzane), które wyróżniają się kompleksowym podejściem do realizowanych zamówień.

TTMS wdraża najnowocześniejsze i najbardziej pożądane rozwiązania światowych liderów IT, między innymi związane z transformacją cyfrową w obszarze sprzedaży i marketingu online, przetwarzaniem w chmurze czy bezpieczeństwem informacji. W ramach świadczenia usług na rzecz klientów Spółka korzysta z zaawansowanych rozwiązań obejmujących m.in. platformę Salesforce, platformę Adobe Experience Manager czy rozwiązania chmurowe Microsoft. TTMS dysponuje wysoko wykwalifikowaną, międzynarodową kadrą, złożoną nie tylko z inżynierów, programistów i specjalistów z zakresu IT, ale również doświadczonych managerów o unikalnej znajomości lokalnych rynków. TTMS systematycznie istotnie zwiększa zatrudnienie – w ciągu ostatnich 6 lat wzrosło ono sześciokrotnie i na koniec września 2021 r. wyniosło ponad 640 pracowników.

TTMS koncentruje swoją działalność na międzynarodowym rynku i sektorach stosunkowo odpornych na wahania koniunktury, o wysokich barierach wejścia oraz potencjale wzrostowym, które jednocześnie wymagają wysokich kompetencji szczególnie w obszarze świadczonych usług IT, takich jak: sektor farmaceutyczny i medyczny, przemysł, sektor edukacyjny oraz zbrojeniowy i kosmiczny. Głównym klientem Spółki jest jeden
z największych światowych koncernów farmaceutycznych – Grupa Roche. Model sprzedaży oparty jest o umowy ramowe – długoterminowe i wielowymiarowe kontrakty
z międzynarodowymi korporacjami, co zwiększa bezpieczeństwo ciągłości świadczonych usług. Strategia rozwoju Spółki zakłada rozwój sprzedaży w sektorach, w których jest obecnie aktywna, a po uzyskaniu zakładanego poziomu nasycenia – dalszą dywersyfikację branżową.

TTMS już obecnie posiada międzynarodową ekspozycję, świadcząc usługi w różnych strefach czasowych oraz wspierając swoich klientów na różnych kontynentach w ich lokalnych siedzibach. Międzynarodowa pozycja Spółki budowana jest 6 krajach poprzez spółki zależne (w Malezji, Wielkiej Brytanii i od niedawna w Danii) lub przedstawicielstwa handlowe (w Stanach Zjednoczonych, Singapurze oraz Austrii). Działania sprzedażowe Spółka prowadzi także w innych krajach DACH (Niemcy, Szwajcaria) czy w Skandynawii. Strategia Grupy zakłada dalszą ekspansję międzynarodowej marki TTMS, zarówno poprzez rozwój organiczny jak i realizację selektywnych akwizycji na docelowych rynkach.

W październiku 2021 r. Spółka, nabyła pakiet większościowy (56% akcji) ConCor A/S, finansując akwizycję ze środków własnych. Krok ten wpisuje się w strategię TTMS w obszarze rozbudowy międzynarodowych struktur sprzedaży. Transakcja ma umożliwić wzmocnienie obecności TTMS na rynku duńskim oraz w pozostałych państwach skandynawskich. ConCor A/S realizuje 19 umów ramowych z klientami z Danii i Szwecji. Usługi świadczone wspólnie przez TTMS i ConCor będą oparte o near-shoring z Polski w ramach efektywnie współpracujących zespołów polsko-duńskich.

PRZEWAGI KONKURENCYJNE TTMS:

 1. Umiędzynarodowienie i dynamiczny rozwój na rynkach międzynarodowych
 • Spółka jest firmą międzynarodową. Korzystając z pozycji w międzynarodowej Grupie

Kapitałowej Transition Technologies, jak również z doświadczeń z samodzielnego rozwoju w ostatnich latach, Spółka identyfikuje rynki globalne jako docelowy obszar swojej działalności.

 • Spółka zakłada, że kluczowym elementem nowoczesnego modelu spółek IT jest wysoka specjalizacja i docieranie do odbiorców na rynkach zagranicznych.
 • Obecna dynamika zapotrzebowania na usługi IT (wzrost globalnie o 10,8% w 2021 w stosunku do 2020 wg. danych raportu Gartnera) pokazuje duży potencjał rozwoju dla firm informatycznych takich jak Spółka na rynku globalnym.
 • Dzięki długoterminowym modelom współpracy z międzynarodowymi koncernami, doświadczeniu w uruchamianiu zagranicznych spółek zależnych (w Malezji i Wielkiej Brytanii), jak również wykorzystaniu sieci przedstawicielstw handlowych (w USA, Austrii, Singapurze) i firm partnerskich, Spółka efektywnie dostarcza swoje usługi na wybranych obszarach globalnego rynku IT i konkuruje ze światowymi dostawcami usług.
 • Firma dysponuje wysoko wykwalifikowaną, międzynarodową kadrą o unikalnej znajomości lokalnych rynków, co pozwala na wytyczanie kierunków rozwoju w oparciu o wykorzystanie potencjału danego regionu.
 • Zdaniem Zarządu Spółki, trendy konsolidacji oraz postępującej specjalizacji będą sprzyjały firmom posiadającym międzynarodowe struktury i modele działania.
 1. Specjalizacja w dostawach usług najnowszych technologii
 • Wysoki poziom kompetencyjny i model współpracy managed services jest kluczową przewagą TTMS na obecnych rynkach działalności, co wyróżnia Spółkę na tle firm IT oferujących prace wyłącznie w formie „body leasing”, bez budowy własnych centrów kompetencji technologicznych.
 • Grupa szybko adaptuje nowe technologie do procesów wdrażanych u klientów, a sprawdzony proces pozyskiwania pracowników i ich efektywnego szkolenia (m.in. dedykowane akademie szkoleniowe) pozwalają na nadążanie za szybkim rozwojem technologii IT.
 • Strategiczne obszary technologiczne są skupione w 4 dedykowanych centrach kompetencyjnych Spółki koncentrujących się odpowiednio na opartej na chmurze technologii Salesforce, obszarze Adobe Experience Manager oraz obszarze Microsoft Azure Cloud i Microsoft Office 365.
 1. Wysokie tempo wzrostu wyników finansowych
 • Historia wyników finansowych TTMS potwierdza jej potencjał w zakresie wzrostu obrotów, rentowności sprzedaży i generowania środków pieniężnych z działalności operacyjnej.
 • Przychody ze sprzedaży z roku na rok konsekwentnie rosły, z poziomu 66,8 mln PLN w 2018 roku do 102,5 mln PLN w 2020 roku (CAGR 2018-2020 w wysokości 23,8%).
  W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2021 r. Grupa utrzymała zbliżoną dynamikę wzrostu skali działalności. Przychody ze sprzedaży za wskazany okres wyniosły 60,0 mln PLN i były o 10,5 mln PLN wyższe niż w analogicznym okresie
  2020 r., co oznacza wzrost na poziomie 21,27%.
 • EBITDA TTMS wzrosła z poziomu 7,1 mln PLN w 2018 roku do 19,0 mln PLN w 2020 roku (CAGR 2018-2020 w wysokości 63,9%), co oznacza, że rosła bardziej dynamicznie niż przychody ze sprzedaży. Fakt ten świadczy o rosnącej rentowności działalności operacyjnej. EBITDA Grupy w I półroczu 2021 r. wzrosła do 10,5 mln PLN, co oznacza wzrost w wysokości 18,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku.
 • Wzrost zysku EBITDA przekładał się na istotny wzrost zysku netto, jaki generowała Grupa w omawianym okresie oraz na wypłacaną dywidendę.
 • Zysk netto TTMS wzrósł z 3,6 mln zł w 2018 roku do 12,6 mln zł w 2020 roku (CAGR 2018-2020 w wysokości 87,1%) , po I półroczu 2021 roku Spółka wypracowała zysk w wysokości 7,2 mln zł (+22% r/r).
 • Wzrost wyników finansowych oraz stabilna sytuacja bilansowa pozwalają Grupie aspirować do realizacji zleceń niedostępnych dla części konkurentów, podmiotów
  o mniejszej skali lub gorszych wskaźnikach finansowych.
 1. Specjalizacja i świadczenie usług dla najbardziej zaawansowanych branż światowej gospodarki
 • Specjalizacja jest elementem wpływającym na pozycję Spółki na konkurencyjnym rynku outsourcingu IT. Spółka świadomie wybiera model koncentracji na wybranych, w jej ocenie najbardziej perspektywicznych branżach światowej gospodarki. Z jednej strony są to branże wymagające najwyższych kompetencji, co tworzy wysoką barierę wejścia, z drugiej są to gałęzie biznesowe odporne na globalne zawirowania i kryzysy, co szczególnie pokazała sytuacja związana z pandemią COVID-19.
 • Grupa specjalizuje się w świadczeniu usług oraz stale rozwija współpracę z klientami z branży farmaceutycznej i medycznej, przemysłu, sektora kosmicznego oraz zbrojeniowego. W odróżnieniu od innych branż, te kluczowe dla Spółki sektory charakteryzują się stabilnością zamówień oraz relatywnie długimi okresami kontraktowej współpracy.
 • Wykorzystywanie najnowszych technologii w działalności, wymagane w tych branżach unikatowe certyfikaty oraz długie procedury weryfikacji i akceptacji dostawców tworzą wysokie bariery wejścia dla potencjalnej konkurencji.
 1. Sprawdzony model długoterminowych relacji z międzynarodowymi klientami
 • Wieloletnie doświadczenie na rynkach międzynarodowych pozwoliło Spółce na wypracowanie unikalnego, sprawdzonego modelu współpracy z klientami
  i partnerami. Spółka koncentruje się na uzyskaniu umów handlowych w postaci długoterminowych kontraktów na usługi IT.
 • Obecnie ponad 80% (dane za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 r.) przychodów pochodzi z długoterminowej współpracy z klientami trwającej ponad 5 lat.
 • Należy podkreślić, że od początku działalności Spółka nie utraciła żadnego kontraktu realizowanego w modelu zaawansowanych usług managed services. Zbudowane dobre relacje oraz wysoka jakość dostaw sprawiły, że współprace te trwają do dnia dzisiejszego i z reguły z roku na rok wzrasta ich skala, mierzona zarówno obrotem jak i liczbą zaangażowanych pracowników.
 • Przykładem tego typu długoterminowej współpracy o rosnącej skali są usługi świadczone przez Grupę na rzecz Grupy Roche. Początek współpracy datuje się na 2010 rok. W 2013 r. Spółka oraz Roche Polska zawarły pierwszą umowę ramową dotycząca wzajemnej współpracy, natomiast w 2016 r. Spółka otworzyła dedykowane dla klienta lokalne biuro, tzw. Offshore Development Center w Warszawie. Analogiczne dedykowane biuro zostało utworzone rok później w Malezji. Stabilność współpracy potwierdza nowa umowa ramowa, zawarta przez partnerów w I półroczu 2021 r.
 1. Dynamiczny i ambitny model zarządzania
 • Istotnym czynnikiem budującym przewagę konkurencyjną Spółki jest wypracowany schemat zarządzania.
 • Zarówno organizacyjne jak i finansowe zasoby, jakimi dysponuje Spółka, pozwalają managerom aktywnie i na bieżąco podejmować decyzje związane z rozwojem spółek Grupy w ramach przyjętej strategii.
 • W ciągu 6 lat rozbudowała międzynarodowe struktury oraz dwunastokrotnie zwiększyła swoją sprzedaż przy sześciokrotnym wzroście zatrudnienia. 
 1. Wykorzystanie zasięgu i potencjału Grupy Kapitałowej TT do rozwoju Emitenta
 • Spółka działa w ramach jednej z większych grup informatycznych w Polsce – Grupy Kapitałowej Transition Technologies, co zapewnia jej m.in. możliwość wykorzystywania wsparcia kompetencyjnego, organizacyjnego oraz kadrowego
  w przypadku realizacji dużych projektów lub też zleceń o bardzo krótkim harmonogramie realizacji.
 • Dodatkowo, Grupa Kapitałowa TT gwarantuje swobodny dostęp do kredytów

parasolowych, stanowiących, w razie potrzeby, dodatkowe zabezpieczenie płynności biznesowej Spółki.

 • Biura handlowe istniejące w ramach Grupy Kapitałowej TT na całym świecie wspierają również pozyskiwanie kontraktów bezpośrednio dla Spółki.

STRATEGIA

Celem Zarządu jest aby Spółka osiągnęła pozycję globalnego dostawcy usług informatycznych dla korporacji międzynarodowych. Strategia rozwoju Spółki zakłada maksymalizację przychodów ze sprzedaży usług w sektorach, w których jest ona obecnie aktywna, a następnie ich płynną dywersyfikację. Zarząd zamierza realizować przyjętą strategię w perspektywie co najmniej 5 lat. Pierwsza faza tego procesu jest już obecnie realizowana i obejmuje przede wszystkim:

 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów w dotychczasowych branżach działalności Spółki,
 • rozwój strukturalny i dostosowywanie zasobów organizacji do rosnącej skali działalności,
 • selektywne akwizycje zagranicznych firm IT działających w komplementarnych (technologicznie oraz rynkowo) sektorach.

Pozycja działającego międzynarodowo dostawcy w wybranych sektorach i technologiach umożliwi w następnej – długoterminowej fazie strategii – poszerzenie portfela produktowego o nowe obszary technologiczne oraz o usługi dedykowane kolejnym sektorom gospodarki.

Strategia rozwoju geograficznego Grupy obejmuje trzy makroregiony: Europę, Azję i Australię oraz USA. W każdym z tych trzech obszarów Zarząd przyjmuje inną, odpowiednią dla danego regionu, strategię rozwoju. W szczególności, rozwój Grupy na terenie Europy koncentruje się na trzech regionach: DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), Wielkiej Brytanii oraz krajach skandynawskich. W tym ostatnim regionie Spółka dokonała swojej pierwszej akwizycji, nabywając w październiku 2021 r. większościowy pakiet akcji w spółce ConCor A/S.

Wizja Zarządu bazuje na modelu rozwojowym wiodących globalnych dostawców technologii IT generujących w ostatnich latach wielomiliardowe przychody ze sprzedaży świadczonych usług. Ogromny potencjał polskich programistów, ich doskonałe kompetencje
i międzynarodowe doświadczenie, jak również korzystne położenie geograficzne Polski w połączeniu z ostatnimi, dynamicznymi zmianami gospodarki światowej w epoce po pandemii COVID-19 stwarzają unikatowe możliwości realizacji tej strategii.

OTOCZENIE RYNKOWE

Globalny trend cyfryzacji generuje stały wzrost popytu na usługi rynku technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), dzięki czemu rynek ten jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów gospodarki światowej. Szacuje się, że początkowo negatywny wpływ pandemii COVID-19 na rynek usług ICT, zostanie zrekompensowany szybszym wzrostem w kolejnych latach[1].

W skali globalnej rynek ICT składa się z pięciu segmentów – telekomunikacji, hardware, usług IT, nowych technologii oraz software. Dwa pierwsze segmenty stanowią odpowiednio 26% i 23% całego globalnego rynku ICT. Usługi IT stanowią trzeci największy segment rynku ICT z udziałem na poziomie około 21%. Rynek outsourcingu usług IT szacuje się na około 32% rynku usług IT. Na koniec 2019 r. wartość globalnego rynku outsourcingu usług IT szacowano na poziomie 334 mld USD. Według prognoz rynek outsourcingu usług IT osiągnie na koniec 2025 r. poziom 398 mld USD.

[1] Raport: „Covid-19 digital engagement report”, Twilio Inc, czerwiec 2020; „Oprogramowanie i usługi IT” Bank Pekao S.A. (autor: Kamil Zduniuk), styczeń 2021).