NanoGroup z sukcesem uplasowało emisję akcji serii H

analizy raporty

NanoGroup, Grupa Kapitałowa z sektora biotechnologicznego, przydzieliła wszystkie akcje oferowane w publicznej ofercie akcji serii H i pozyskała łącznie ponad 11 mln zł. W Transzy detalicznej złożono zapisy na 17 477 932 sztuk akcji (na 550.000 sztuk oferowanych), co oznacza redukcję na poziomie 96,853 proc.  W Transzy Dużych Inwestorów zostały objęte wszystkie 2.241.313 akcje. Spółka planuje wprowadzić PDA serii H na rynek regulowany GPW w listopadzie.

Cieszymy się, że zarówno inwestorzy instytucjonalni, jak i indywidualni docenili innowacyjność naszych produktów mających szanse ratować ludzi nie tylko w Polsce, ale i na świecie oraz że wszystkie akcje Nowej Emisji znalazły nabywców. Zarząd niezwłocznie podejmie czynności związane z rejestracją PDA oraz akcji w KDPW, a następnie wprowadzeniem ich do obrotu. – skomentował Marek Borzestowski, prezes Zarządu NanoGroup S.A.

Środki pozyskane z obu transz emisji akcji serii H zostaną przeznaczone na przeprowadzenie badań przedklinicznych i klinicznych autorskiego leku POLEPI do terapii nowotworów jajnika i mięsaków oraz przeprowadzenie tych samych etapów badawczych dla systemu OrganFarm do długoterminowego przechowywania i transportu organów (np. nerek). Terminy zakończenia ww. badań planowane są na 2022/2023 r. Wtedy też planowana jest komercjalizacja projektów poprzez sprzedaż licencji do posiadanych rozwiązań czołowym, międzynarodowym firmom biotechnologicznym i farmaceutycznym z całego świata. Pozostałe środki z emisji NanoGroup planuje przeznaczyć na bieżącą działalność grupy.

NanoGroup zakłada, że nie będzie musiała czekać na osiągnięcie przychodów z działalności aż do 2022 roku. Spółka opracowała technologię produkcji jednej z pierwszych w Europie maseczek ochronnych, wyposażonych w dodatkową warstwę biobójczą, której skuteczność została potwierdzona w wewnętrznych badaniach. Za komercjalizację rozwiązania, w tym uzyskanie niezbędnych certyfikatów i uruchomienie linii produkcyjnej maseczek współodpowiada Marion Sp. z o.o – jeden z czołowych producentów kosmetyków na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, z siedzibą w Gdyni.