NCBR w porozumieniu z NAWA wzmacnia współpracę polskich podmiotów z naukowcami z Białorusi

Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłasza nowy konkurs „Solidarni z naukowcami”, realizowany w ramach współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA). To ważna inicjatywa wspierająca projekty badawcze z udziałem naukowców z Białorusi.

Rozwój obszaru współpracy międzynarodowej to obecnie jeden z priorytetów Centrum. Dlatego do wielu naszych inicjatyw dochodzi teraz kolejna. Nowy konkurs dla jednostek zaangażowanych już w działanie NAWA „Solidarni z naukowcami” to realna szansa na rozwój międzynarodowej współpracy naukowej  oraz lepsze wykorzystanie potencjału badawczo-rozwojowego polskich i białoruskich naukowców – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Konkurs jest pokłosiem podpisanego w grudniu ubiegłego roku Porozumienia o współpracy między NCBR i NAWA. To ważne, że know-how obu agencji jest wykorzystywane na rzecz umiędzynarodowienia oraz promocji nauki, innowacji i polskich jednostek naukowych – dodaje dr inż. Kamieniecki.

Możliwość nieskrępowanego prowadzenia badań naukowych jest dla naukowców podstawową wartością. Cieszę się, że stwarzamy taką szansę białoruskim naukowcom oraz wzmacniamy przy tym międzynarodową współpracę polskiego i białoruskiego środowiska naukowego – mówi dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). – Konkurs na projekty badawcze z udziałem białoruskich naukowców to kolejne działanie wspierające białoruskie środowisko akademickie w ramach rządowej inicjatywy „Solidarni z Białorusią”. Dzięki współpracy NAWA i NCBR naukowcy, którzy otrzymali stypendia NAWA na pobyty naukowe na polskich uczelniach oraz w instytutach naukowych i badawczych, będą mogli realizować w polskich jednostkach nauki i szkolnictwa wyższego własne projekty badawcze – dodaje dr Grażyna Żebrowska.

Na sfinansowanie projektów w konkursie NCBR przeznaczyło 6,25 mln zł. Nabór wniosków potrwa od 5 maja do 30 lipca br., a wyników można spodziewać się w IV kwartale 2021 roku. Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.

Ze względu na specyfikę konkursu składane wnioski muszą dotyczyć jednej z wybranych dziedzin spośród nauk: przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu, rolniczych, społecznych, humanistycznych. Celem zachęcenia polskich i białoruskich naukowców do współpracy nie wprowadzono dodatkowych ograniczeń tematycznych.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-na-projekty-badawcze-z-udzialem-naukowcow-z-bialorusi-pn-solidarni-z-naukowcami

Międzynarodowe „know-how” NCBR

Rok 2021 to nowe wyzwania dla NCBR w zakresie współpracy międzynarodowej. Aby jeszcze skuteczniej wspierać naukowców i innowatorów na arenie międzynarodowej, a zwłaszcza realizować projekty w ramach programu Horyzont Europa, Centrum podjęło już szereg istotnych działań m.in. powołało Biuro Współpracy Międzynarodowej, połączyło siły z Krajowym Punktem Kontaktowym oraz uruchomiło Biuro w Brukseli.

Współpraca międzynarodowa w NCBR ma wieloraki charakter. Ze względu na typ wdrażanych inicjatyw można podzielić ją na: ERA-NET-y, czyli partnerstwa w ramach Programów Ramowych UE; inne inicjatywy wielostronne; współpracę dwustronną; a także programy finansowane z funduszy norweskich i funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Łącznie NCBR zaangażowało się w 102 inicjatywy, czego wynikiem jest prawie 1000 projektów o łącznej wartości dofinansowania przekraczającej 1,1 miliarda złotych. NCBR ogłasza średnio 30 konkursów rocznie, z łącznym budżetem około 100 mln zł.