Nie grozi nam utrata funduszy

0
Unia Europejska

Przedstawiamy wyjaśnienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do informacji zawartych w artykule „Miliony dotacji do zwrotu”, opublikowanym 18 marca 2011 r. w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Komisja Europejska przeprowadziła jesienią 2009 roku audyt projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Jednym z kontrolowanych przedsięwzięć był projekt pt. „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia (Syriusz)” realizowany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich pod nadzorem Instytucji Pośredniczącej, tj. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Należy podkreślić, iż Komisja Europejska nie nałożyła żadnej kary finansowej na Polskę, ani też nie grozi nam jakakolwiek utrata środków europejskich. W trakcie przeprowadzonego audytu KE dokonała ustaleń, które skutkowały wydaniem rekomendacji dotyczących poszczególnych projektów, w tym projektu Syriusz. Obecnie strona polska analizuje najwłaściwszy sposób ich wdrożenia.

Rozważane są różne warianty postępowania w celu wdrożenia wystosowanych przez KE rekomendacji, m.in. przesunięcia finansowania na inne działania dotyczące tworzenia rozwiązań sprzyjających godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz ułatwiania kobietom dostępu do rynku pracy. Jednym z obszarów dyskusji jest możliwość dofinansowania utworzenia i wsparcia początkowej działalności żłobków. Rozwiązanie to będzie możliwe w związku ze zmianami w Programie, które Ministerstwo Rozwoju Regionalnego planuje wprowadzić we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej i Komisją Europejską podczas tzw. przeglądu śródokresowego Programu Kapitał Ludzki, dokonywanego w połowie okresu budżetowego 2007-13.