Niemcy – trwały sukces gospodarczy nie jest zagwarantowany

0

W dniu 24 września czeka nas w Europie kolejne ważne wydarzenie polityczne: wybory parlamentarne w Niemczech. Wybory te zostaną przeprowadzone w kontekście przewidywanego dynamicznego rozwoju niemieckiej gospodarki.

Znaczące reformy socjalne i dotyczące rynku pracy, przeprowadzone w ramach programu Agenda 2010 odegrały znaczącą rolę w zakresie powodzenia niemieckiej gospodarki w okresie ostatnich kilku lat. Realizacja pakietu reform przyczyniła się do zdecydowanego uzdrowienia sytuacji na niemieckim rynku pracy. Od chwili wprowadzenia reform, liczba miejsc pracy zwiększyła się o ponad 4 miliony, a stopa bezrobocia spadła dwukrotnie.

  • Bieżąca korzystna sytuacja nie powinna jednak ukrywać wyzwań, jakie stoją jeszcze przed Niemcami i mogą stanowić zagrożenie dla wieloletniej tradycji dynamicznego rozwoju gospodarczego tego kraju. Począwszy od roku 2020, liczba osób zatrudnionych nie powinna rosnąć szybciej, niż o 0,5% rocznie. Zachowanie wzrostu gospodarczego z okresu ostatnich kilku lat będzie wymagać szybszego podnoszenia produktywności, a także znaczących inwestycji w sektorze edukacji oraz materialnych inwestycji kapitałowych. Niemniej jednak, inwestycje tego rodzaju stanowią obecnie jeden ze słabych punktów niemieckiej gospodarki.
  • Aby zwiększyć potencjał wzrostu, władze rządowe powinny rozpocząć realizację polityk gospodarczych mających na celu poprawę warunków inwestowania w sektorze prywatnym oraz usunięcie trudności w zakresie inwestycji publicznych. Dalsze możliwości rozwoju powinny obejmować bardziej skuteczne wykorzystanie potencjalnie dostępnej siły roboczej. W niniejszym opracowaniu przedstawiamy pewne możliwości działania w tym zakresie.
  • Nowy niemiecki rząd powinien wykorzystać dobrą sytuację gospodarczą, aby położyć podwaliny pod długofalowy sukces ekonomiczny Niemiec, wykorzystując jego najsilniejsze aspekty.

Niemieckie wybory w okresie dynamicznego wzrostu gospodarczego

24 września 2017 roku, około 61,5 mln niemieckich wyborców zadecyduje, kto będzie decydował o polityce ich kraju w okresie następnych czterech lat. Wybory zostaną przeprowadzone w kontekście dynamicznego rozwoju niemieckiej gospodarki. Realna wartość PKB rosła o prawie 2% rocznie w okresie ostatnich trzech lat, natomiast w roku bieżącym próg 2% może nawet zostać przekroczony. W wielu aspektach, w okresie ostatnich kilku lat niemiecka gospodarka przekroczyła prognozy i oczekiwania. Bezrobocie spadło szybciej, niż przewidywano, a poważna migracja do tego kraju przyczyniła się raczej do przyspieszenia rozwoju gospodarczego, a nie do wzrostu bezrobocia, czego można było się obawiać.

Czytaj również:  Łódzcy przedsiębiorcy coraz lepiej oceniają koniunkturę gospodarczą kraju

Nieoczekiwanie także sytuacja w zakresie finansów publicznych zdecydowanie się poprawiła. Od roku 2014 odnotowujemy nadwyżkę budżetową, a relacja zadłużenia publicznego w stosunku do PKB zdecydowanie spadła.