Nowe wytyczne UE dotyczące raportowania w zakresie ochrony klimatu – RICS wyjaśnia taksonomię UE

komisja europejska

Komisja Europejska opublikowała nowe wytyczne mające usprawnić proces raportowania przez firmy informacji związanych z ochroną klimatu.

Wytyczne dostarczają firmom praktycznych zaleceń dotyczących sprawniejszego raportowania wpływu ich aktywności na klimat, a także wpływu zmian klimatu na prowadzoną przez nie działalność biznesową. Są częścią bieżących wysiłków Komisji Europejskiej w kierunku zapewnienia, że ​​sektor finansowy – kapitał prywatny – może odegrać kluczową rolę w przejściu do gospodarki neutralnej dla klimatu i w finansowaniu inwestycji na niezbędną skalę.

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła również fakt opublikowania trzech ważnych sprawozdań grupy ekspertów technicznych ds. zrównoważonego finansowania (TEG)*, w tym kluczowych zaleceń dotyczących rodzajów działalności gospodarczej, które mogą mieć rzeczywisty wkład w łagodzenie skutków zmian klimatu lub adaptację do nich.

Od sierpnia 2018 r., jako jeden z członków TEG, RICS aktywnie wspiera Komisję Europejską w opracowywaniu unijnego systemu klasyfikacji – tzw. „taksonomii zrównoważonego rozwoju UE” – mającego pomóc w określeniu, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona pod względem środowiskowym.

Ursula Hartenberger, globalny kierownik RICS ds. zrównoważonego rozwoju
Ursula Hartenberger, globalny kierownik działu zrównoważonego rozwoju, RICS

Według Ursuli Hartenberger, reprezentującej RICS w TEG: „RICS odegrał kluczową rolę jako przewodniczący i koordynator grupy ds. budynków, w skład której wchodzą eksperci branżowi z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Inicjatywy na rzecz Zobowiązań w Zakresie Klimatu, Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej, trzech Dyrekcji Komisji, AIG ubezpieczenia, a także przedstawiciele ONZ odpowiedzialni za opracowanie zasad odpowiedzialnego inwestowania.

W zakresie budynków otrzymaliśmy wyczerpujące informacje zwrotne od 96 zainteresowanych stron. Ponadto, we współpracy z dyrekcją generalną ds. energii KE, zorganizowaliśmy w kwietniu warsztaty z przedstawicielami inwestycji i finansów, po których przeprowadzony został szeroko zakrojony dialog z wiodącymi bankami kredytów hipotecznych z całej Europy.

Tym, co udało nam się zasadniczo osiągnąć, jest stworzenie wspólnego języka na temat „zielonego budownictwa”. To niemały sukces biorąc pod uwagę, że w naszym sektorze dyskusje na temat tego, „czym jest zielony budynek”, trwają od lat! ”.

*Grupa ekspertów technicznych ds. zrównoważonego finansowania (TEG) rozpoczęła działalność w lipcu 2018 r. w składzie 35 członków – przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, środowiska akademickiego, biznesu i sektora finansowego. Sprawozdania Grupy są wynikiem trwających ponad rok szeroko zakrojonych prac nad kluczowymi aspektami planu działania KE na rzecz zrównoważonej transformacji gospodarki europejskiej. Uzupełniają wnioski legislacyjne w zakresie taksonomii i przedstawione w maju 2018 r. przez Komisję ramy odniesienia. Mają na celu dalsze pobudzanie inwestycji sektora prywatnego w zrównoważony rozwój, zwiększenie świadomości inwestorów nt. zrównoważonych inwestycji oraz dostarczenie im narzędzi do inwestowania w zrównoważony sposób.

W dalszym etapie Komisja Europejska przeprowadzi dialog z zainteresowanymi stronami na temat sprawozdawczości w zakresie ochrony klimatu oraz raportów TEG, po którym TEG zaapeluje o feedback w zakresie sprawozdania dotyczącego taksonomii UE oraz tymczasowego raportu dotyczącego wskaźników klimatycznych.

Istotnym czynnikiem napędzającym zmiany w kierunku większej ochrony klimatu w UE jest budżet UE. Mając na uwadze realizację postanowień Porozumienia Paryskiego i zobowiązania do wypełnienia celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, Komisja Europejska zaproponowała podniesienie poziomu ambicji w zakresie włączenia problematyki ochrony klimatu do głównego nurtu wszystkich programów UE, przyjmując za cel co najmniej 25% wydatków UE prowadzących do osiągnięcia zobowiązań klimatycznych między 2017 a 2021 r.