Nowy członek zarządu Union Investment TFI

The Union Investment Building

Z dniem 1 września 2011 r. Małgorzata Popielewska, dotychczas dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, weszła do zarządu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA. Jako nowy członek zarządu będzie odpowiedzialna za nadzór nad Działami Finansowym, Prawnym, Zarządzania Ryzykiem, Wyceny i Sprawozdawczości Funduszy Inwestycyjnych i Portfeli oraz Działem Administracji.

Małgorzata Popielewska jest związana z Union Investment TFI od początku istnienia firmy. Na swoim koncie ma wiele sukcesów, m.in. wprowadzenie na rynek niemal wszystkich funduszy zarządzanych przez towarzystwo, ich transformację w fundusze parasolowe, stworzenie produktów inwestycyjnych, takich jak PSO, IKE i PPE czy funduszy dedykowanych klientom instytucjonalnym towarzystwa. Jej zasługą jest także wdrożenie dyrektywy MIFID do procedur sprzedażowych oraz implementacja światowych standardów w zakresie prezentacji wyników zarządzania aktywami (GIPS).

Małgorzata Popielewska jest absolwentką kierunku Finanse i Bankowość na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją karierę na rynku kapitałowym rozpoczęła w 1995 r. w Wydziale Zarządzania Portfelem Biura Maklerskiego Banku BGŻ. W 1998 r. przeszła do Korona TFI, gdzie zajmowała się m.in. analizą finansową. Po przekształceniu Korona TFI w Union Investment TFI w 2000 r. Małgorzata Popielewska początkowo piastowała funkcję Dyrektora Nowych Produktów, a następnie Dyrektora Strategii i Rozwoju. Do jej obowiązków należało m.in. opracowywanie bieżącej i długoterminowej strategii biznesowej firmy, rozwój rozwiązań biznesowo-produktowych dla poszczególnych segmentów sprzedaży i nadzór nad jakością produktów inwestycyjnych.

Od 1 września 2011 r. zarząd Union Investment TFI liczy trzy osoby, a w jego skład niezmiennie wchodzi Małgorzata Góra (prezes) Zbigniew Jakubowski (wiceprezes) oraz nowo powołana Małgorzata Popielewska ( członek zarządu).