W nowym oknie Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. notuje wysoki zysk w 2016 r.

GPW 3

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., wypracowała w 4 kw. 2016 r. zysk netto na poziomie skonsolidowanym w wysokości 119 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 1.505 tys. zł. Spółka dzięki środkom pozyskanym z emisji obligacji rozwija sprzedaż usług mikrofaktoringu i kontynuuje zakupy wierzytelności sektora B2B.

W 4 kw. 2015 r. Grupa Kapitałowa Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. osiągnęła zysk netto w kwocie 19 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1.381 tys. zł. W całym 2016 r. zysk netto Spółki przekroczył 541 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 5.637 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej było to odpowiednio: 428 tys. zł i 5.347 tys. zł. Znacząca poprawa wyników finansowych Emitenta w ujęciu rdr. była możliwa dzięki efektywnej realizacji założeń strategii rozwoju i dalszemu wzrostowi sprzedaży usług mikrofaktoringu oraz zakupów wybranych wierzytelności z sektora B2B. Zarząd Spółki bardzo pozytywnie ocenia wypracowane wyniki, które jego zdaniem potwierdzają słuszność przyjętego kierunku rozwoju.

„Osiągnięte wyniki finansowe potwierdzają słuszność przyjętej przez nas strategii rozwoju Spółki, tzn. umacniania pozycji rynkowej w obszarze windykacji B2B na zlecenie oraz rozwijania sprzedaży w obszarach mikrofaktoringu i zakupów wierzytelności sektora B2B. Docelowym modelem jest osiągnięcie w tych trzech obszarach mocnej pozycji i jednocześnie dywersyfikacja źródeł przychodów.” – ocenia Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

Na poziomie jednostkowym Spółka również zanotowała w 2016 r. istotną progresję wynikową. W 4 kw. ub. roku zysk netto Emitenta wyniósł 90 tys. zł, a jego przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 1.432 tys. zł. W analogicznym okresie 2015 r. wartość zysku netto ukształtowała się na poziomie 43 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży przekraczających 1.359 tys. zł. Z kolei w całym 2016 r. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 505 tys. zł wobec 362 tys. zł rok wcześniej.

Spółka cały czas zwiększa przychody ze sprzedaży, które związane są przede wszystkim świadczeniem przez nią usług windykacji na zlecenie oraz przychody uzyskiwane na wierzytelnościach z not odsetkowych. W samym 4 kw. 2016 r. Emitent pozyskał zlecenia windykacyjne o wartości blisko 6 mln zł, co jest zgodne z przyjętym planem rozwoju i świadczy o umacnianiu pozycji rynkowej. Natomiast wchodząca w skład Grupy Kapitałowej spółka SME Solutions Sp. z o.o. będąca m.in. pośrednikiem sprzedażowym usług Kancelarii Prawnej-Inkaso WEC S.A., skoncentrowała swoje działania na sprzedaży usługi mikrofaktoringu, pozyskanym dotychczas Klientom udzielono limitów faktoringowych w wysokości blisko 700 tys. zł.

W listopadzie 2016 r. Spółka przeprowadziła emisję obligacji serii A, z której pozyskała środki w wysokości 823 tys. zł. Zdobyty kapitał jest przeznaczany na rozwój nowej usługi – mikroFaktoring WEC. W 2016 r. Emitent wypłacił dywidendę w kwocie 0,03 zł na akcję z zysku za 2015 r., kontynuując tym samym realizację przyjętej polityki dywidendowej.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., a od września 2016 należy do segmentu NC Focus.