PCF Group przygotowuje się do emisji akcji serii G, która dopełni finansowanie strategii rozwoju grupy

Sebastian Wojciechowski, prezes i główny akcjonariusz PCF Group
Sebastian Wojciechowski, prezes i główny akcjonariusz PCF Group

PCF Group zamierza przeprowadzić emisję do 2,51 mln akcji serii G, z której zamierza pozyskać co najmniej 100,9 mln zł. Planowana emisja to drugi etap finansowania zaktualizowanej strategii rozwoju grupy People Can Fly, ogłoszonej pod koniec stycznia br.

Emisja akcji serii G stanowi uzupełnienie emisji akcji serii F, w ramach której Spółka przydzieliła 3,34 mln akcji z ogólnej puli 5,85 mln oferowanych akcji. Łączna liczba akcji serii F (3,34 mln) i G (2,51 mln) wyniesie zatem nie więcej niż 5,85 mln sztuk, czyli tyle ile wynosiła maksymalna liczba akcji, którą Spółka była gotowa zaoferować w ramach oferty publicznej przeprowadzonej na przełomie maja i czerwca. Nie spowoduje więc rozwodnienia kapitału ponad to, co było pierwotnie planowane.

Zaktualizowana strategia rozwoju grupy People Can Fly zakłada wydanie większości gier z jej portfela w modelu self-publishing. Jednocześnie Spółka pozostaje otwarta na współpracę z renomowanymi partnerami w modelu pracy na zlecenie (work-for-hire). Tego rodzaju umowy zapewniają PCF Group stabilność finansową, mają pozytywny wpływ na generowane przychody i przepływy pieniężne.

Celem strategicznym PCF Group jest osiągnięcie co najmniej 3 mld zł łącznych przychodów w latach 2023-2027, czyli niemal 5-krotnie więcej niż w latach 2018-2022.

Realizacja przyjętej strategii wymaga zapewnienia adekwatnego finansowania. Na przełomie maja i czerwca przeprowadziliśmy emisję akcji serii F, z której pozyskaliśmy około 134,4 mln zł. To mniej niż planowaliśmy, dlatego przygotowujemy się do emisji akcji serii G. W międzyczasie zrealizowaliśmy kilka naszych zamierzeń biznesowych, m.in. zawarliśmy umowę produkcyjno-wydawniczą z Microsoft Corporation zakładającą wyprodukowanie przez nas gry z segmentu AAA o nazwie kodowej Projekt Maverick oraz podpisaliśmy niewiążący list intencyjny dotyczący potencjalnej współpracy z renomowanym wydawcą ze Stanów Zjednoczonych na produkcję nowej gry wideo na platformy VR o nazwie kodowej Dolphin. Sądzimy, że rynek to docenia. Zakładamy, że akcje serii G zostaną zaoferowane co najmniej po tej samej cenie, co akcje serii F, czyli 40,20 zł za akcję, lub wyższej, a zatem łączna wartość emisji wyniesie co najmniej 100,9 mln zł. Pozwoli nam to uzyskać planowaną pierwotnie kwotę, bez dodatkowego rozwadniania kapitału ponad to, co zapowiadaliśmy w ramach pierwszej tegorocznej emisji – powiedział Sebastian Wojciechowski, prezes i główny akcjonariusz PCF Group.

Drugi etap finansowania kapitałowego

Przeprowadzona na przełomie maja i czerwca emisja akcji serii F miała objąć maksymalnie około 5,85 mln akcji, z której PCF Group planowała pozyskać od około 205 mln do około 295 mln zł. Ostatecznie, po przeprowadzeniu budowy księgi popytu, Spółka zdecydowała o zaoferowaniu około 3,34 mln akcji po 40,20 zł za akcję. Oferta została skierowana niemal wyłącznie do firmy KRAFTON, południowokoreańskiego wydawcy i producenta gier, z którym PCF Group wcześniej zawarła umowę inwestycyjną.

Planowana emisja akcji serii G stanowi uzupełnienie emisji akcji serii F i obejmie do 2,51 mln akcji (łączna liczba akcji serii F i serii G wyniesie tym samym maksymalnie około 5,85 mln sztuk, czyli tyle ile maksymalna liczba akcji, którą Spółka była gotowa zaoferować w ramach czerwcowej oferty publicznej).

Na mocy dodatkowego porozumienia zawartego z KRAFTON w połowie czerwca tego roku, południowokoreański wydawca będzie mieć prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii G po cenie 40,20 zł za akcję w takiej liczbie, która pozwoli mu utrzymać 10-proc. udział w kapitale zakładowym PCF Group, niezależnie od liczby i ceny akcji serii G obejmowanych przez innych inwestorów.

Stosowna uchwała dotycząca planowanego podwyższenia kapitału zakładowego PCF Group zostanie poddana pod głosowanie podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie, które zostało zwołane na 7 sierpnia br. Projekt uchwały przewiduje, że emisja akcji serii G zostanie przeprowadzona w analogiczny sposób, jak oferta akcji serii F, tzn. w trybie subskrypcji prywatnej (niewymagającej opublikowania prospektu), skierowanej wyłącznie do zaproszonych do udziału w niej inwestorów kwalifikowanych lub inwestorów, którzy obejmą akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR. Emisja zostanie przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym akcjonariusze uprawnieni do udziału w ofercie, posiadający co najmniej 0,25% akcji Spółki (na koniec dnia 7 sierpnia br.), będą mieli prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji, co umożliwi im utrzymanie dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym.

Termin przeprowadzenia emisji akcji serii G będzie uzależniony od warunków rynkowych. – Będziemy na bieżąco analizować sytuację rynkową i szukać optymalnego terminu na przeprowadzenie oferty akcji. Będziemy mieć na to do 6 miesięcy od momentu uchwalenia podwyższenia kapitału przez NWZ – wskazał Sebastian Wojciechowski.

Poza wpływami z emisji akcji, na realizację zaktualizowanej strategii Spółka planuje przeznaczyć także środki własne, wpływy z bieżącej działalności operacyjnej oraz inne dostępne źródła finansowania, które nie spowodują rozwodnienia udziału akcjonariuszy.

Osiem projektów w portfelu, kolejny w negocjacjach

People Can Fly pracuje obecnie nad ośmioma projektami znajdującymi się na różnych etapach zaawansowania. Pięć z nich to gry z segmentu AAA, z czego dwie realizowane są w modelu work-for-hire: Projekt Gemini (na zlecenie Square Enix, obecnie już w fazie produkcji) oraz Projekt Maverick (na zlecenie Microsoft Corporation). Trzy kolejne gry z segmentu AAA – Projekt Dagger, Projekt Bifrost oraz Projekt Victoria – znajdują się w preprodukcji i Spółka zamierza je wydać w modelu self-publishing, z planowanymi premierami w latach 2025-2026. Kolejną grą jest Projekt Red, z segmentu compact-AAA, obecnie będąca w fazie koncepcyjnej. W portfelu People Can Fly znajdują się także dwie gry przeznaczone na platformy wirtualnej rzeczywistości (VR) – Bulletstorm VR (wcześniej pod nazwą kodową Thunder) oraz Green Hell VR – realizowane przez Incuvo, spółkę zależną PCF Group.

Ponadto, w drugiej połowie czerwca Spółka podpisała list intencyjny i rozpoczęła negocjacje z renomowanym amerykańskim wydawcą dotyczące potencjalnej współpracy przy realizacji gry na platformy VR o nazwie kodowej Dolphin i przewidywanym budżecie na produkcję w wysokości od 16 do 24 mln USD. Jeśli prowadzone negocjacje zakończą się pozytywnie, portfel gier realizowanych przez People Can Fly powiększy się o kolejny projekt prowadzony w modelu work-for-hire.