Pierwsza emisja obligacji w ramach II Publicznego Programu Emisji Obligacji Alior Banku

0

W ramach publicznej oferty obligacji Alior Bank zaoferuje ośmioletnie obligacje podporządkowane o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 150 mln zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym będzie stałe i wyniesie 4,55 proc. w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie będzie zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę w wysokości 2,7 proc. Wypłata odsetek będzie następowała co 6 miesięcy.

Wartość nominalna pojedynczej obligacji to 400 000 zł. Cena emisyjna zależeć będzie od dnia złożenia zapisu. W dniu otwarcia subskrypcji będzie ona równa wartości nominalnej obligacji czyli 400 000 zł, zaś w kolejnych dniach przyjmowania zapisów wzrośnie o wartość odsetek. Oznacza to, że wpłacone pieniądze będą pracować już od dnia zapisu.

Pula oferowanych obligacji jest ograniczona, do 375 sztuk, o wartości 400 000 każda. Przewiduje się pierwszeństwo przydzielenia obligacji dla inwestorów składających zapisy przed dniem, w którym wyczerpie się powyższa pula. W przypadku nadsubskrypcji, termin zapisów zostanie skrócony, a zapisy złożone od dnia przekroczenia oferowanej puli obligacji zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Obligacje są ośmioletnie, dzień wykupu przypada na 29 grudnia 2025 r. Planowane jest wprowadzenie obligacji do notowań na rynek Catalyst, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Zapewnia to możliwość sprzedaży papierów przed terminem ich wykupu. Inwestorzy będą mogli składać zapisy na obligacje za pośrednictwem systemu bankowości internetowej lub w oddziałach Alior Banku.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonym Królestwie, Australii, Kanadzie, Japonii ani w innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Czytaj również:  Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – październik 2018 r.