Polskie firmy ubezpieczyły w ubiegłym roku obroty handlowe o wartości ponad 911 mld zł

Rafał Mańkowski, dyrektor ds. ubezpieczeń majątkowych w Polskiej Izbie Ubezpieczeń
Rafał Mańkowski, dyrektor ds. ubezpieczeń majątkowych w Polskiej Izbie Ubezpieczeń

W 2023 roku ubezpieczyciele objęli ochroną transakcje handlowe na kwotę 911 mld złotych. To o 10 proc. więcej niż w roku poprzednim. Ta kwota to niemal 29,3 proc. wartości całej polskiej gospodarki w 2023 r[1]. i jest o 38 proc. większa niż budżet państwa[2]. Polskie przedsiębiorstwa doceniają tę formę zabezpieczenia obrotów w niełatwej sytuacji ekonomicznej.

Ubezpieczyciele należności wypłacili odszkodowania na sumę 384,5 mln zł, co oznacza wzrost o 75 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Wyższe wypłaty z ubezpieczeń należności wynikają z pogarszającej się sytuacji płatniczej przedsiębiorstw w porównaniu do lat 2020 – 2022, kiedy funkcjonowały one w środowisku wysokiej podaży pieniądza.

Polskie przedsiębiorstwa oraz zagraniczni odbiorcy polskich towarów i usług działają obecnie w środowisku wysokich stóp procentowych. Dodatkowo wzrost wartości szkód jest pochodną wzrostu wartości ubezpieczonych obrotów:

Więcej ubezpieczonych obrotów wynika nie tylko z aktywności gospodarczej przedsiębiorstw, inflacji, ale także z rosnącej roli kredytu kupieckiego w gospodarce w warunkach podwyższania kosztów krótkoterminowych kredytów bankowych – mówi Rafał Mańkowski, dyrektor ds. ubezpieczeń majątkowych w Polskiej Izbie Ubezpieczeń.

Podmioty gospodarcze coraz lepiej też zarządzają ryzykiem płatności. Rośnie zainteresowanie ubezpieczeniem należności, a firmy, które już z tej formy zabezpieczenia korzystają – rozszerzają swoją działalność.

Zakłady ubezpieczeń dostarczają informacje gospodarcze, pomagają w zarządzaniu limitami kredytu kupieckiego dla poszczególnych odbiorców towarów i usług. Uczestniczą też w windykacji wypłat odszkodowań w razie braku płatności za fakturę. Dzięki temu firmy mogą zachować rentowność i rozwijać się, mimo słabszego popytu wewnętrznego oraz nienajlepszej koniunktury wśród głównych partnerów handlowych Polski – dodaje Rafał Mańkowski.

Dane o ubezpieczeniach należności w 2023 roku

Dane w mln zł 2023
Ekspozycja krajowa (31 grudnia) 172 544
Ekspozycja eksportowa (31 grudnia) 113 591
Ekspozycja łączna (31 grudnia) 286 135
Ubezpieczone obroty krajowe 701 443
Ubezpieczone obroty eksportowe 209 866
Ubezpieczone obroty łączne 911 309
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 384,5

[1] Szacunki PIU na podstawie: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/kwartalne-rachunki-narodowe/informacja-glownego-urzedu-statystycznego-w-sprawie-zaktualizowanego-szacunku-pkb-wedlug-kwartalow-za-lata-2022-2023,8,12.html

[2] Szacunki PIU na podstawie: https://stat.gov.pl/podstawowe-dane/