Premier spełnił 55,5 procent obietnic

Donald Tusk
Donald Tusk

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej nie spełni wszystkich zapowiedzi, które padły w listopadzie 2011 roku w expose. Tym samym Tuskometr, czyli specjalny wskaźnik Money.pl pokazujący stopień realizacji rządowych zapowiedzi już nie pójdzie w górę. Ich sfinalizowanie – jeśli nastąpi – zapisane zostanie na konto nowej premier i jej gabinetu.

Donaldowi Tuskowi nie starczyło determinacji do tego, by dojść do porozumienia z Kościołem w kwestii zlikwidowania Funduszu Kościelnego, który ma być zastąpiony dobrowolnym odpisem podatkowym na rzecz kościołów i związków wyznaniowych. Nie lepiej wygląda sprawa z ograniczeniem przywilejów emerytalnych w górnictwie. Jak do jeża premier podchodził też do opodatkowania rolników, co wiąże się z zapowiedzianą likwidacją KRUS.

Część niezrealizowanych jeszcze obietnic z expose, prawdopodobnie zostanie zrealizowana. Tak stało się w ostatnich tygodniach np. z wprowadzeniem podatku węglowodorowego i usprawnieniem przepisów dotyczących zakładania działalności gospodarczej. Te zmiany oznaczają, że odczyt Tuskometru podniósł się o 3 punkty od poprzedniego badania i wynosi aktualnie 55,5 proc.

W Sejmie toczą się prace nad kilkoma jeszcze projektami – m.in. nad trzecią transzą deregulacji zawodów i nowelizacją Prawa budowlanego, która ułatwi budowę domów jednorodzinnych.

Tuskometr to zestawienie zapowiedzi i dokonań rządu Donalda Tuska. Cele przedstawione w expose na początku tej kadencji, czyli już prawie trzy lata temu, portal Money.pl pogrupował w pięciu kategoriach, najistotniejszych dla państwa (każda z nich warta jest 20 proc.). Najwięcej premier i jego podwładni zdziałali w dziedzinie prawa (14,5 proc.). Najgorzej wyglądają nadal postępy rządu w finansach publicznych, gdzie ekipa Tuska straciła 5 pkt. proc., kiedy w kwietniu 2013 roku okazało się, że rząd złamał jedną z obietnic. Nie wyszedł bowiem z procedury nadmiernego deficytu do końca 2012 r. i nie osiągnął także założonych poziomów długu publicznego w relacji do PKB oraz pułapu deficytu sektora finansów publicznych (odpowiednio do 52 proc. i 3 proc.).

Zobacz, co zrobił rząd przez 34 miesiące
Reforma Zapowiedzi z expose premiera Wykonanie: 55,5 proc.
Podatki 12 proc.
Zmiany w uldze prorodzinnej Ulga prorodzinna została odebrana rodzinom z jednym dzieckiem, których roczny dochód przekracza 112 tys. zł. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem o dochodach poniżej 112 tys. zł – ulga pozostanie bez zmian. Rodzice z dwójką dzieci, będą mogli – tak samo jak do tej pory – odliczyć od podatku po 1112,04 zł rocznie na każde dziecko. Natomiast ulga na trzecie dziecko w rodzinie będzie podwyższona o 50 proc. do 1668,06 zł. Czwarte i każde kolejne dziecko da prawo do skorzystania z ulgi wyższej o 100 proc. – czyli 2224,08 zł. 11 listopada 2012 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o PIT, która weszła w życie 1 stycznia 2013 r.
Likwidacja ulgi internetowej Ostatecznie likwidacja ulgi nie jest całkowita – podatnik, który dotychczas z niej nie korzystał – będzie miał taką możliwość przez dwa lata. Ci, którzy w zeznaniu podatkowym za 2012 r. zrobili to po raz pierwszy, mogli odliczyć jeszcze za 2013 r. 11 listopada 2012 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o PIT, która weszła w życie 1 stycznia 2013 r.
Ograniczenie przywileju podatkowego twórców Twórcy, których dochód przekroczy 85 528 zł stracili przywilej polegający na 50-proc. kosztów uzyskania przychodów, co zwiększa kwotę, którą otrzymują na rękę. 11 listopada 2012 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o PIT, która weszła w życie 1 stycznia 2013 r.
Opodatkowanie lokat antybelkowych Uszczelnione zostały zasady pobierania podatku od zysków kapitałowych. Weszło w życie 31 marca 2012 r. Przychody państwa z tego tytułu wynosić będą około 380 mln zł rocznie.
Likwidacja podatku rolnego Premier zapowiedział likwidację podatku rolnego oraz wprowadzenie w jego miejsce podatku dochodowego dla rolników. Rząd zakłada objęcie podatkiem dochodów z działalności rolniczej. Proponowane rozwiązania to m.in.: modyfikacja podatku rolnego wynikająca z wprowadzenia podatku dochodowego; zniesienie ceny żyta jako podstawy do ustalania stawki podatku rolnego i wprowadzenie stawki kwotowej, waloryzowanej każdego roku wskaźnikiem inflacji; ograniczenie zwolnień i ulg w związku z objęciem dochodów z działalności rolniczej podatkiem dochodowym. Trwają prace nad założeniami ustaw, które będą regulować wprowadzenie podatku rolnego. Wprowadzony zostanie limit przychodu, po przekroczeniu którego będzie funkcjonował podatek dochodowy.
Emerytury i ubezpieczenia społeczne 14 proc.
Zrównanie i podwyższenie wieku emerytalnego Kobiety i mężczyźni mają dłużej pracować – do 67. roku życia. Zmiany w systemie będą wchodzić w życie stopniowo – w przypadku mężczyzn podnoszenie wieku emerytalnego zakończy się w 2020 r., w przypadku kobiet – w 2040 r. 1 czerwca 2012 r. prezydent prezydent podpisał ustawę emerytalną. Nowe przepisy weszły wżycie 1 stycznia 2013 r.
Zmiany w emeryturach mundurowych Wiek emerytalny dla policjantów, żołnierzy, funkcjonariuszy: BOR, CBA, ABW, wywiadu i kontrwywiadu, straży więziennej, a także strażaków i pograniczników ma być wydłużony do 55 lat, a minimalny staż służby – do 25 lat. Aby dostać emeryturę będzie trzeba mieć zarówno wiek jak i staż służby. Zmiany będą dotyczyły tylko tych, którzy rozpoczną służbę po wejściu w życie ustawy. Prezydent podpisał 6 czerwca 2012 r. ustawę wprowadzającą wyższy wiek emerytalny dla służb mundurowych. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2013 r.
Księża i sędziowie w powszechnym systemie emerytalnym W expose premier zapowiedział też, że duchowni zostaną objęci powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych. Rząd planował także w połowie 2012 roku zmienić zasady przechodzenia w stan spoczynku sędziów i prokuratorów, ale na razie doszło to do skutku. Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy wprowadzający dobrowolny odpis podatkowy 0,5 proc. na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, który ma zastąpić Fundusz Kościelny. Prawdopodobnie nowe rozwiązanie zacznie obowiązywać od 2015 r., co oznacza, że byłyby możliwe odpisy podatkowe za 2014 r. Projekt został skierowany do Rady Ministrów.
Zmiany w emeryturach górniczych Reforma ma dotyczyć zasad nabywania uprawnień do emerytur – przywileje będą przysługiwać wyłącznie górnikom pracującym bezpośrednio przy wydobyciu. Reforma zasad nabywania praw do górniczych emerytur w przygotowaniu.
Podwyższenie składki rentowej Podniesienie składki rentowej po stronie pracodawców o 2 punkty procentowe. Zmniejszy to deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o 13 miliardów złotych rocznie i ograniczy narastanie długu publicznego. Zmiana stawki rentowej weszła w życie 1 lutego 2012 r.
Składka zdrowotna dla rolników Rolnicy, których gospodarstwa przekraczają 6 ha będą musieli płacić składki zdrowotne. To reakcja rządu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników weszła w życie 1 lutego 2012 r. W grudniu została podpisana nowelizacja przedłużająca jej obowiązywanie na 2013 r.
Waloryzacja kwotowa emerytur i rent Nowe zasady waloryzacji mają pomóc najuboższym emerytom i rencistom i zmniejszyć różnice w wysokości tych świadczeń. Waloryzacja rent i emerytur weszła w życie 1 marca 2012 r. Trybunału Konstytucyjny orzekł, że jest ona zgodna z konstytucją.
Prawo 14,5 proc.
Deregulacja zawodów W expose premier zapowiedział uwolnienie od wszelkich regulacji co najmniej połowę zawodów, które są objęte licencjami i limitami, a tych w Polsce jest obecnie 380. Ogółem zderegulowanych ma być około 230 zawodów, a otwarcie dostępu do wielu z nich ma wpłynąć ożywczo na rynek pracy. Ustawę regulującą wykonywanie 50 zawodów prezydent podpisał 9 lipca 2013 r. 10 sierpnia zaczęła obowiązywać ustawa uwalniająca zasadniczą część z 96 zawodów w ramach drugiej ustawy deregulacyjnej (m.in. architekt, urbanista, agent celny). Sejm pracuje nad trzecią transzą deregulacji dotyczącą 101 zawodów.
Krótsze rozprawy w sądach Premier zapowiedział, że zmiany w przepisach (m.in.. Kodeksie postępowania karnego i Kodeksie postępowania skarbowego) mają przyspieszyć procesy sądowe o jedną trzecią. Sądy będą mogły orzekać jednoosobowo (także drugiej instancji). Możliwe będzie wydanie wyroku bez rozprawy, jeżeli taki wniosek zgłosi oskarżony. Wnioskowanie o skazanie bez rozprawy rozszerzono na wszystkie występki. Dobrowolne poddanie się karze będzie obejmować wszystkie przestępstwa, również najcięższe. Trwa przygotowanie projektu zmian w Kodeksie karnym skarbowym. Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego została podpisana przez prezydenta. Na początku stycznia prezydent podpisał ustawę nowelizującą przepisy dotyczące listy żelaznego. 18 kwietnia prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 26 lipca 2013 r. prezydent podpisał nowelizację Kodeksu karnego, na podstawie której przestępstwa takie jak gwałt będą ścigane z urzędu. Prezydent podpisał 10 kwietnia ubiegłego roku nowelizację Kpk ograniczającą możliwość składania zażaleń na umorzenie postępowań tylko do osób, których prawa zostały naruszone wskutek przestępstwa.
Deregulacja zawodu radcy prawnego i adwokata Projekt ma umożliwić szybsze uzyskiwanie uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego i adwokata i skrócić terminy postępowań. Ustawę regulującą wykonywanie 50 zawodów w tym: adwokata, radcy prawnego, notariusza i komornika prezydent podpisał 9 lipca 2013 r.
Administracja 11 proc.
Ułatwienia dla przedsiębiorców Rozwiązania, o których mówił premier w expose, mają zmniejszyć obciążenia administracyjne i obowiązki informacyjne przy prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zmniejszyć koszty jej wykonywania ponoszone przez przedsiębiorców. Zmiany w prawie mają też dotyczyć m.in. bardziej elastycznego czasu pracy i wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy – co ma pomóc pracodawcom. Rząd postanowił też ulżyć małym firmom wprowadzając ułatwienia związane z kasowym rozliczaniem VAT. Kolejny pomysł to Portfelowa Linia Gwarancyjna, która polega na udzielaniu firmom z sektora MSP poręczeń BGK na kredyty obrotowe. Gwarancje będą wynosiły do 60 proc. kredytu. Na pierwsze czytanie w Sejmie czeka projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Ustawa, która zatwierdza m.in. zmianę rozliczania VAT tzw. metodą kasową już obowiązuje. Ustawa wprowadzającą szybsze nadawanie NIP firmie została podpisana przez prezydenta, podobnie jak nowelizacja prawa pracy – wprowadzającą bardziej elastyczny czas pracy. 27 lutego 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa, która wprowadza Portfelową Linię Gwarancyjną. Natomiast 30 listopada 2013 r. zniesiony został obowiązek archiwizowania przez firmy Monitora Sądowego i Gospodarczego. Zatwierdzona. W sierpniu 2014 prezydent zatwierdził także zmiany w ustawie o KRS, które upraszczają zasady działania tzw. jednego okienka przy zakładaniu firmy.
Szybsze pozwolenie na budowę Donald Tusk deklarował też zmiany w Prawie budowlanym, które mają zaowocować skróceniem czasu wydawania pozwolenia na budowę do 60 dni w przypadku małych inwestycji i 100 dni – w przypadku dużych. 26 sierpnia do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji Prawa budowlanego. Zakłada on m.in. zniesienie pozwolenia na budowę w przypadku domów jednorodzinnych.
E-administracja Premier zapowiedział usprawnienie pracy administracji przez wykorzystanie najnowocześniejszych technik informatycznych. Każda instytucja publiczna ma mieć obowiązkowo m.in. elektroniczną skrzynkę podawczą. Pomóc w tym ma także projekt ustawy o otwarciu zasobów publicznych. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przygotowuje projekt ustawy regulujący wykorzystanie zasobów publicznych. Na początku stycznia 2013 r. uruchomiony został system eWUŚ, usprawniający weryfikację ubezpieczenia zdrowotnego pacjentów podczas rejestracji u lekarza. Nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 29 stycznia 2014 r. została podpisana przez prezydenta.
Finanse publiczne 4 proc.
Obniżenie długu publicznego i nadmiernego deficytu

 

Do końca 2012 roku premier chciał wyprowadzić Polskę z nadmiernego deficytu, tak by osiągnął on pułap 3 proc PKB. Dług publiczny w tym roku rząd chciał sprowadzić do poziomu 52 proc. PKB, a w 2015 r. – do 47 proc. Do końca kadencji deficyt sektora finansów publicznych miał spaść jeszcze bardziej i wynieść 1 proc. PKB. Według danych resortu finansów deficyt sektora finansów publicznych za 2012 r. wyniósł 3,9 proc., a dług publiczny – 52,7 proc. PKB. Ten wynik oznacza złamanie deklaracji złożonych w expose, za co odejmujemy 5 proc. Prezydent podpisał także pod koniec grudnia 2012 r. nowelizację ustawy o finansach publicznych, która ma ograniczyć wpływ wahań kursów walut na ewentualne uruchomienie procedur ostrożnościowych.
Zmiany w becikowym Rząd wprowadził kryterium dochodowe, które będzie warunkować wypłatę becikowego. Będzie przysługiwało tylko rodzinom, których dochód nie przekracza 85 tys. zł rocznie w przypadku rodziny trzyosobowej. Nowe regulacje już obowiązują.
Podwyżki dla mundurowych Premier obiecał w expose po 300 zł brutto podwyżki od 1 lipca dla wszystkich policjantów i żołnierzy. Rozporządzenia umożliwiające wypłatę podwyżek policjantom rząd przyjął 3 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie zatwierdzające podwyżkę dla żołnierzy szefowie MON i MSW podpisali w drugiej połowie czerwca 2012 r.
Podatki od kopalin i surowców Mają zapewnić państwu udział w zyskach z eksploatacji miedzi, srebra i węglowodorów (w tym gazu łupkowego i ropy). Według resortu finansów podatek od wydobycia miedzi i srebra przyniesie budżetowi mniej więcej po 2,2 mld zł rocznie. Opodatkowane będą wszystkie typ złóż węglowodorów i każdy podmiot wydobywający. Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin, która weszła w życie 18 kwietnia 2012 r. 1 sierpnia prezydent podpisał nowelizację Prawa geologicznego i górniczego, a 25 sierpnia podpisał ustawę o podatku węglowodorowym.

 

 

Autor: Bartosz Wawryszuk, Money.pl