Prezes Zarządu Emperia Holding: postanowienie sądu nie wpływa na spełnienie warunku wezwania

Dariusz Kalinowski
Dariusz Kalinowski Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Emperia Holding S.A.
Dariusz Kalinowski Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Emperia Holding S.A.

Komentarz Zarządu Emperia Holding S.A. dotyczący wydanego w dniu 8 stycznia 2018 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia Eurocash S.A. o uchylenie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu poprzez wstrzymanie wykonania tej uchwały, w kontekście wezwania ogłoszonego przez MAXIMA GRUPĖ do sprzedaży 100% akcji Emperii Holding.

W nawiązaniu do raportu bieżącego Emperia Holding S.A. („Spółka”) nr 2/2018 z dnia 11.01.2018 pragniemy podkreślić, że postanowienie Sądu o zabezpieczeniu roszczenia Eurocash poprzez wstrzymanie wykonania uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Spółki, w ocenie Spółki pozostaje bez wpływu na spełnienie warunku wezwania ogłoszonego w dniu 24 listopada 2017 r. przez MAXIMA GRUPĖ do sprzedaży 100% akcji Emperii Holding („Wezwanie”) w postaci podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały o zmianie statutu Spółki zmieniającej art. 6e ust. 1 Statutu w sposób określony w pkt. 30 lit. (i) Wezwania.

W dniu 21.12.2017 bowiem, w komunikacie dotyczącym ogłoszonego Wezwania, MAXIMA GRUPĖ poinformowała o ziszczeniu się warunku, o którym mowa w pkt. 30 (i) Wezwania, tj. podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały o zmianie statutu Spółki zmieniającej art. 6e ust. 1 Statutu w sposób określony w pkt. 30 lit. (i) Wezwania.

Zarząd Emperia Holding S.A. nie zgadza się ze wskazanym powyżej rozstrzygnięciem Sądu, w związku z czym podjął decyzję o jego zaskarżeniu.

Pragniemy również zaznaczyć, że sprzeciw wobec uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Spółki zgłosiła jedynie spółka Eurocash, która jest naszym konkurentem rynkowym. Podkreślamy, że na grudniowym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki uchwałę o zmianie statutu poparli akcjonariusze reprezentujący ponad 98% głosów w Spółce.

Dariusz Kalinowski, Prezes Zarządu Emperia Holding S.A.