Prognozy KE: Polska redukuje deficyt

image_gallery

Z opublikowanych dzisiaj prognoz Komisji Europejskiej (KE) wynika, że deficyt nominalny w 2014 r. został zredukowany do 3,2% PKB, czyli poziomu bliskiego 3% PKB. Umożliwia to uwzględnienie, w ramach procedury nadmiernego deficytu, ponoszonych jeszcze w 2014 r. kosztów systemowej reformy emerytalnej i tym samym pozwala Polsce na oczekiwanie, że Komisja Europejska uzna, że Polska trwale zredukowała nadmierny deficyt. Co ważne prognozy KE na lata 2015-16, podobnie jak Ministerstwa Finansów, potwierdzają trwałość redukcji nadmiernego deficytu.

Najnowsza prognoza KE wskazuje, że sytuacja gospodarcza w Polsce w 2015 r. będzie nieco lepsza niż zakładano w zimowej edycji prognoz (realny wzrost PKB na poziomie 3,3% wobec 3,2% wzrostu oczekiwanego wcześniej), przy niezmienionej prognozie na 2016 r. (3,4%). KE zakłada, że głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce pozostanie popyt krajowy. W ocenie KE poprawa sytuacji na rynku pracy oraz niska inflacja przełożą się na dalszy wzrost realnych dochodów do dyspozycji brutto i tym samym na przyspieszenie dynamiki konsumpcji prywatnej. W trendzie wzrostowym utrzymać ma się również stopa inwestycji. KE prognozuje, że Polska utrzyma pozycję jednego z liderów wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej. Równocześnie KE podniosła szacunki dotyczące potencjalnego tempa wzrostu PKB w Polsce. Obecnie szacuje je na 3,3% w 2014 r. i w 2015 r., w porównaniu do odpowiednio 3,1% i 3,2% szacowanych w lutym br.

Za sprawą jednej z najwyższych w UE dynamiki wydajności pracy, Polska pozostanie w gronie najbardziej konkurencyjnych gospodarek unijnych, co znajdzie odzwierciedlenie m.in. w wysokiej dynamice eksportu (3 najlepszy wynik w UE).

Struktura wzrostu gospodarczego oczekiwana przez KE jest zbliżona do najnowszej prognozy Ministerstwa Finansów opublikowanej w kwietniowej aktualizacji Programu konwergencji (APK). Skala prognozowanego przez KE wzrostu, głównie w przyszłym roku, jest jednak dość konserwatywna na tle oczekiwań rynkowych. Zgodnie z wynikami kwietniowej ankiety Reutersa mediana prognoz analityków bankowych dla realnego tempa wzrostu PKB w 2015 r. to 3,4% (przedział 3,1-3,6%), a dla 2016 r. 3,6% (przedział 3,2-4,2%). Prognoza zawarta w APK zakłada realny wzrost PKB na poziomie 3,4% w 2015 r. i 3,8% w 2016 r.

KE oczekuje też nieco głębszej, w stosunku do przedstawionej przez Polskę w kwietniowej aktualizacji Programu konwergencji, deflacji w 2015 r. (0,4% wobec 0,2% w APK). W 2016 r. ceny wzrosną, choć zdaniem KE wolniej niż wskazywałaby na to prognoza APK (1,1% wobec 1,7% w APK). Mniejsza presja inflacyjna w Polsce w prognozach KE może wynikać z zakładanego nieco wolniejszego wzrostu popytu krajowego i utrzymywania się bardziej ujemnej luki produktowej w horyzoncie prognozy w stosunku do prognoz przedstawionych w APK.

Prognozy KE potwierdzają, że Polska redukuje deficyt. W ocenie KE tak znaczna redukcja deficytu w 2014 r., o 0,8 pkt. proc., wynikała m.in. ze zwiększonych, w wyniku poprawy koniunktury, dochodów podatkowych, jak i składek emerytalnych, będących efektem zmian w systemie emerytalnym. Prognoza KE na lata 2015-16 potwierdza trwałość redukcji nadmiernego deficytu, choć jest bardziej konserwatywna od prognoz MF. KE prognozuje, że deficyt zostanie obniżony do poziomu 2,8% PKB w 2015 r. i 2,6% PKB w 2016 r., podczas gdy prognoza zawarta w Programie konwergencji zakłada redukcję deficytu odpowiednio do 2,7% PKB i 2,3% PKB. Różnica wynika m.in. z faktu, iż KE w prognozie na 2016 r. (tzw. podejście braku zmian w polityce rządu, ang. no-policy-change scenario) nie uwzględnia efektów zastosowania stabilizującej reguły wydatkowej, mimo że od 2015 r. reguła jest wykorzystywana w procesie budżetowym w sposób wiążący.

Poprawie wyniku nominalnego towarzyszy również redukcja deficyt strukturalnego, który według szacunków KE poprawi się z 2,7% PKB w 2014 r. do 2,3% PKB w 2016 r. Prognozy te są spójne z prognozami zawartymi w kwietniowej aktualizacji Programu konwergencji, które przewidują, że w 2016 r. deficyt strukturalny zostanie zredukowany do 2,2% PKB w 2016 r., a w kolejnych latach Polska będzie kontynuować dążenie do średniookresowego celu budżetowego.