Przedsiębiorcy proponują zmiany Krajowym Funduszu Szkoleniowym

0

Lepsze powiązanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego z potrzebami rynku pracy i rozwijającej się gospodarki, poprawa jakości i efektywności wykorzystania środków, ujednolicenie, uporządkowanie i standaryzacja dokumentów oraz procesu naboru wniosków, zwiększenie dostępności pieniędzy i równomierna ich dystrybucja – to niektóre rekomendacje dotyczące zmian w zasadach korzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przygotowane przez Konfederację Lewiatan.

Podstawowym instrumentem wspomagającym pracodawców w rozwoju kapitału ludzkiego firmy powinien być Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Jednak obecne regulacje i praktyka stosowania KFS wymaga zmian, które z jednej strony pozwolą na zwiększenie efektywności wydatków z KFS, z drugiej, ograniczą zbędne obciążenia biurokratyczne, a z trzeciej, ograniczą poziom uznaniowości w przyznawaniu środków z KFS i poprawią transparentność tego procesu.

Kluczowe jest jednak dostosowanie celu funkcjonowania KFS do obecnych i przyszłych wyzwań rynku pracy. Dlatego Lewiatan rekomenduje, aby definicja celu KFS sformułowana dotąd jedynie w Wytycznych opracowanych przez Departament Rynku Pracy MRPiPS (z 04.06.2014 r.) zyskała rangę ustawową, a jej brzmienie wskazywałoby, że celem wsparcia finansowania usług rozwojowych z KFS jest utrzymanie zatrudnienia i dostosowanie kompetencji do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki i rynku pracy. Dzięki temu zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE ZMIAN W ZASADACH KORZYSTANIA Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Lepsze powiazanie KFS z potrzebami rynku pracy i rozwijającej się gospodarki

1. Zdefiniowanie celu KFS jako utrzymanie zatrudnienia i dostosowanie kompetencji do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki i rynku pracy

2. Ustalania priorytetów KFS na poziom regionalnym przez Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego

3. Rozszerzenie kwalifikowalności wydatków z KFS o koszty towarzyszące udziałowi w szkoleniu, jak catering, dojazdy, noclegi – konieczne do poprawy dostępności do szkoleń firm i pracowników z małych miejscowości

4. Umożliwienie korzystania ze środków KFS przez wszystkie osoby/podmioty odprowadzające składkę na Fundusz Pracy

5. Umożliwienie dofinansowania z KFS szkoleń w zakresie tzw. umiejętności miękkich, które są w coraz większym stopniu potrzebne na rynku pracy

Poprawa efektywności informowania o KFS, procesie naboru i dystrybucji środków

6. Stworzenie centralnej platformy bieżącego informowania o KFS i udostępniania dokumentów, informowania o prowadzonych naborach, terminach itp. dla wszystkich urzędów pracy. Można do tego wykorzystać portal publicznych służb zatrudnienia „Zielona Linia”

7. Utworzenie na centralnej platformie poświęconej KFS forów i list dyskusyjnych poświęconych kontaktom między pracodawcami zainteresowanymi skorzystaniem z KFS oraz pracownikami PUP-ów odpowiedzialnymi za KFS

8. Upowszechnienie elektronicznych metod komunikacji z urzędami pracy w procesie naboru, oceny wniosku, a także na dalszym etapie

Poprawa jakości działań rozwojowych i efektywności wykorzystania KFS

9. Szkolenia dofinansowane ze środków KFS powinny być prowadzone przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych

10. Wprowadzenie jasnych i przejrzystych zasad prowadzenia kontroli wykonania usług rozwojowych dofinansowanych z KFS

Ujednolicenie, uporządkowanie i standaryzacja dokumentów oraz procesu naboru wniosków, przyznania i rozliczenia dofinansowania

11. Stworzenie ujednoliconych centralnie: wzoru wniosku o dofinansowanie oraz wzorów załączników do wniosku, w tym wzorów umów i publikacja w edytowalnej wersji elektronicznej na centralnej platformie poświęconej KFS

Czytaj również:  Pracodawcy szukają sposobów na przyciągnięcie cudzoziemców do pracy. Bez uproszczenia formalności będzie im coraz trudniej

12. Zawarcie we wniosku możliwości wyboru przez wnioskodawcę komunikacji elektronicznej z urzędem pracy na dalszym etapie współpracy

13. Określenie jednakowych, obowiązujących w całym kraju, prostych i łatwych do stosowania kryteriów oceny wniosków, które nie będą obciążać urzędów pracy oceną merytoryczną, a jedynie formalną

14. Ustalanie jednakowych obowiązujących w całym kraju terminów naboru wniosków oraz terminów ich rozpatrzenia. Harmonogram taki powinien być do 31 grudnia poprzedniego roku ogłaszany na centralnej platformie poświęconej KFS

15. Ustalenie procedury odwołania od decyzji urzędu pracy

16. Brak konieczności podawania we wniosku lub w załącznikach do wniosku informacji, które są trudne do określenia i dodatkowo utrudniają wypełnianie wniosków m.in. danych na temat ofert kilku instytucji szkoleniowych, programu szkolenia, skróconego kosztorysu szkolenia, przewidywanych dokładnych terminów szkolenia itp.

Zwiększenie dostępności środków KFS i równomierna ich dystrybucja

17. Wprowadzenie ryczałtu maksymalnego finansowania z KFS na jednostkę szkolenia. Bazując na rynkowej wycenie usług szkoleniowych, można przyjąć maksymalny koszt godziny szkolenia na poziomie 90 zł netto za każdego uczestnika. Szkolenia dofinansowywane z KFS byłyby finansowane maksymalnie do wysokości 80% lub 100% kosztów ale maksymalnie do 90 zł za godzinę szkolenia za osobę szkolącą się (w zależności od uprawnień składającego wniosek).

18. Wprowadzenie górnego limitu rocznego dofinansowania dla firmy, który byłby zróżnicowany ze względu na jej wielkość:
– dla firm mikro (do 9 pracowników) – 25 tys. zł;
– dla firm małych i średnich (od 10 do 249 pracowników) – 50 tys. zł;
– dla firm dużych (250 pracowników i więcej) – 100 tys. zł.

19. Stopniowe zwiększanie limit środków KFS do 4% w 2017 r., 5% w 2018 r. i docelowo 6% w 2019 r.

Ograniczanie biurokracji oraz pracochłonności, usprawnienie procesu przyznawania i rozliczenia środków, uporządkowanie systemu

20. Umożliwienie dystrybucji środków z KFS w systemie refundacji, promesy lub bonowym

21. Umożliwienie zlecania części zadań związanych z zarządzaniem KFS zewnętrznym podmiotom, w szczególności właściwe mogą tu być organizacje pracodawców

22. Sprawdzanie informacji o udzielonej pomocy publicznej i informacji nieudzieleniu takiej pomocy, z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP udostępnionej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

23. Określanie zapotrzebowania na środki KFS na podstawie wniosków złożonych w poprzednim roku

24. Agregacja na poziomie województwa procesów związanych z zarządzaniem KFS

25. Wraz ze zwiększeniem limitu środków KFS, wyodrębnienie części na tzw. pomoc techniczną, czyli szkolenia i inne potrzebne działania dla osób pracujących przy zarządzaniu KFS

26. Wprowadzenia zasady, że w celu uniknięcia konfliktu interesów dofinansowanie nie może być udzielane w przypadku powiązania osobowego lub kapitałowego podmiotu wnioskującego i realizatora usługi szkoleniowej zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

27. Wprowadzenia zasady ograniczenia dostępu do środków KFS podmiotów sektora publicznego i samorządowego

Konfederacja Lewiatan