Przeniesienie działalności maklerskiej do Banku Millennium

Bank Millennium 3

29 lipca 2022 r. Bank Millennium dokonał integracji usług maklerskich z usługami bankowymi w ramach wyodrębnionej jednostki Banku pod nazwą Biuro Maklerskie Banku Millennium, które podlega członkowi Zarządu Banku odpowiedzialnemu za bankowość korporacyjną. Planowany od 2021 roku podział Millennium Domu Maklerskiego na dwie części w wyniku czego Bank przejął działalność maklerską, został zarejestrowany przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 29 lipca 2022 r.

– Przeniesienie działalności maklerskiej do Banku stwarza jeszcze większe możliwości rozwijania tych usług, zwłaszcza w zakresie digitalizacji. Celem Biura Maklerskiego będzie nadal dostarczanie najwyższej jakości kompleksowych usług w zakresie obsługi transakcji na rynku kapitałowym, doradztwa inwestycyjnego, analiz inwestycyjnych i finansowych, a także inwestowania w akcje, derywaty i obligacje. Dzięki integracji Bank zaoferuje klientom spójną ofertę usług bankowych i maklerskich świadczonych w jednej instytucji – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Banku Millennium.

Bank Millennium jako następca prawny wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego, w tym prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z klientami. Dzięki temu klienci nie będą zobowiązani do podpisywania jakichkolwiek aneksów do obowiązujących umów. Szczegółowe informacje dotyczące zmian organizacyjnych i prawnych związanych z przejęciem działalności maklerskiej przez Bank umieszczone zostały na stronie internetowej https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDM.

Zmiana właścicielska nie wymaga od dotychczasowych klientów Domu Maklerskiego ani klientów Banku Millennium żadnych dodatkowych działań. Wszystkie umowy pozostaną bez zmian.