Przychody ze sprzedaży Eesti Energia w III kwartale 2018 r. wzrosły o 27% do blisko 200 mln euro

0
Eesti energia

Przychody ze sprzedaży estońskiego koncernu energetycznego Eesti Energia w III kwartale 2018 roku wyniosły 199,7 mln euro, czyli o niemal 27% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrost wynikał głównie z wyższych cen rynkowych energii elektrycznej i paliw płynnych, jak również rosnącego wolumenu sprzedaży. Zysk netto wyniósł 10,9 mln euro. Należąca do Grupy Eesti Energia spółka Enefit zamknęła we wrześniu pierwszy rok działalności na polskim rynku z portfolio ponad 100 klientów korporacyjnych i zakontraktowanym wolumenem obrotu 858 GWh energii elektrycznej.

W III kw. 2018 r. w Estonii wyprodukowano 2,5 TWh energii elektrycznej, czyli o 0,7 TWh ponad poziom krajowej konsumpcji. Udział Eesti Energia w całkowitej produkcji energii elektrycznej w tym kraju wyniósł aż 86%. Z rynków, na których obecna jest Grupa, tylko Estonia i Szwecja były w stanie pokryć swoją konsumpcję z produkcji krajowej. Wśród krajów z widcznym deficytem znalazła się m.in. Polska, której konsumpcja energii elektrycznej wyniosła w III kwartale 2018 r. 43,4 TWh przy produkcji na poziomie 37,1 TWh.

– W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła sprzedaż wszystkich naszych głównych produktów. Wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i paliw płynnych wynikały zarówno z większej sprzedaży, jak również wyższych cen rynkowych. Przychody ze sprzedaży pozostałych produktów wzrosły głównie dzięki wyższym zyskom ze sprzedaży energii wytworzonej z łupków bitumicznych. Efektem wysokich temperatur był natomiast spadek przychodów ze sprzedaży energii cieplnej i gazowej – powiedział Andri Avila, dyrektor finansowy Eesti Energia.

Wzrost produkcji energii, w tym z OZE

Eesti Energia wytworzyła o niemal 4% więcej energii elektrycznej niż rok temu. Wzrostowi sprzyjała wyższa cena rynkowa w porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku. 77,3 GWh wytworzonej energii pochodziło ze odnawialnych źródeł energii, z czego 64,4 GWh w Enefit Green, spółce wchodząca w skład Grupy Eesti Energia (wzrost o 12% r/r). Największy udział w produkcji energii ze źródeł odnawialnych miały farmy wiatrowe, które wytworzyły 47,7 GWh energii elektrycznej (o 18% więcej niż w ubiegłym roku).

Działalność Eesti Energia w Polsce

Enefit, spółka należąca do estońskiej grupy Eesti Energia, we wrześniu br. zamknęła pierwszy rok działalności na polskim rynku z portfolio ponad 100 klientów korporacyjnych. Firma podpisała umowy na łączny wolumen obrotu 858 GWh energii elektrycznej (sprzedaż i zakup energii z OZE) oraz sprzedaż 88 GWh gazu.

– W oparciu o nasze międzynarodowe doświadczenie i zaplecze Grupy Eesti Energia, udowodniliśmy, że jesteśmy partnerem gwarantującym długoterminową stabilność. Nasza strategia przełożyła się na bezpieczeństwo naszych klientów tak ważne szczególnie wtedy, gdy mamy do czynienia z dużą zmiennością cen energii jak w ostatnim roku – mówi Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający Enefit w Polsce.

W ciągu pierwszego roku działalności Enefit sprzedał w Polsce łącznie 495 GWh energii elektrycznej. Oferta firmy kierowana jest do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, jak również największych odbiorców przemysłowych. Wśród klientów Enefit znalazły się firmy z takich sektorów jak: FMCG, handel, przemysł ciężki, logistyka czy segment hotelarsko-gastronomiczny.

Grupa konsekwentnie rozwija swoją działalność w obszarze Odnawialnych Żródeł Energii, oferując również usługę zakupu energii elektrycznej i bilansowania handlowego (POB) dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie na rynkach międzynarodowych. W pierwszym roku działalności Enefit zakontraktował łącznie 362 GWh. Umowy podpisano z farmami wiatrowymi, biogazowniami i farmami fotowoltaicznymi o łącznej mocy wytwórczej 117,5 MW.