Rekordowy zysk netto Grupy Kapitałowej GPW na poziomie 79,1 mln zł w II kw. 2018 r.

  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 86,6 mln zł w II kw. 2018 r.
  • Wskaźnik C/I na poziomie 46,2% zgodnie z założeniami strategicznymi GK GPW
  • Grupa Kapitałowa opublikowała aktualizację strategii #GPW2022 oraz rozpoczęła wdrażanie 14 inicjatyw zorientowanych na wzrost skali biznesu
  • ZWZ podjęło uchwałę ws. wypłaty dywidendy w wysokości 92,3 mln zł (2,20 zł na akcję)

W II kw. 2018 r. GK GPW wypracowała 86,6 mln zł przychodów ze sprzedaży (-1,1% rdr i +0,8% kdk). Spadek przychodów Grupy w ujęciu rocznym wynika w znacznej mierze z niższej aktywności inwestorów na rynku finansowym. Przychody na rynku towarowym (TGE) były wyższe zarówno w ujęciu rocznym jak i kwartalnym. Zysk EBITDA Grupy w II kw. 2018 r. wyniósł 54,4 mln zł (-3,0% rdr i +27,7% kdk). W II kw. 2018 r. Grupa  osiągnęła  rekordowy poziom 79,1 mln zł zysku netto (+88,6% rdr i +177,7% kdk). Znaczny wpływ na wynik netto okresu miały przychody finansowe uzyskane głównie ze sprzedaży akcji spółki stowarzyszonej Aquis Exchange. Pod koniec czerwca Grupa Kapitałowa opublikowała zaktualizowaną strategię rozwoju #GPW2022 oraz zaprezentowała 14 inicjatyw zorientowanych na wzrost skali biznesu. W nadchodzących latach Grupa skoncentruje się na rozwoju technologicznym oraz dywersyfikacji źródeł przychodów.

Marek Dietl, prezes Zarządu GPW
Marek Dietl, prezes Zarządu GPW

– GPW niedawno ogłosiła 14 nowych inicjatyw strategicznych Grupy GPW i już rozpoczęliśmy prace nad ich wdrażaniem. Już udało się m.in. pozyskać finansowanie na jedną z naszych inicjatyw z programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „DIALOG”. Docelowo ma jeszcze dojść kolejne dziesięć projektów, które przyczynią się do rozwoju nie tylko polskiej giełdy, ale też całej polskiej gospodarki – powiedział Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW. – Światowe giełdy dywersyfikowały znacznie strukturę swoich przychodów i weszły w nowe obszary działalności. GPW świadoma zmian zachodzących na rynku będzie dostarczała swoje produkty w lepszy sposób, a także będzie skupiała się na nowych źródłach przychodów. Zarząd GPW, wzmocniony dwiema bardzo kompetentnymi osobami Izabelą Olszewską i Piotrem Borowskim, jest gotowy do nowych wyzwań i pracy na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego – dodał Prezes Dietl.

Koszty operacyjne w II kw. 2018 r. wzrosły o 5,9% w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem i spadły o 17,3% wobec poprzedniego kwartału 2018 r. do 40,0 mln zł. Wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) ukształtował się na poziomie 46,2%, wobec 43,1% w II kw. 2017 r. oraz 56,3% w I kw. 2018 r.

W II kwartale 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) GPW podjęło uchwałę w sprawie wypłaty 92,3 mln zł dywidendy (2,20 zł na akcję), co stanowi 63,3% skonsolidowanego zysku netto spółki GPW za rok obrotowy 2017 przypadającego akcjonariuszom GPW i skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych. Poziom dywidendy jest zgodny z obowiązującą polityką dywidendową GPW. ZWZ GPW ustaliło dzień dywidendy na 19 lipca 2018 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 2 sierpnia 2018 r.

Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za II kw. 2018 r.

Zysk netto

Zysk netto Grupy GPW w II kw. 2018 r. wyniósł 79,1 mln zł (+88,6% rdr i +177,7% kdk). Wzrost zysku netto jest w znacznej mierze spowodowany wyższym saldem na przychodach i kosztach finansowych – wyższe saldo wynika natomiast głównie z przychodów uzyskanych ze sprzedaży akcji spółki stowarzyszonej Aquis Exchange, które miało miejsce w czerwcu 2018 r.

Przychody z rynku finansowego

W II kw. 2018 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym wyniosły 47,1 mln zł (-10,4% rdr i -5,1% kdk). Tym samym stanowiły one 54,3% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW. Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu: obsługi obrotu, emitentów i sprzedaży informacji.

Obsługa obrotu na rynku finansowym

W II kw. 2018 r. przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym wyniosły 30,1 mln zł w porównaniu do 36,0 mln zł rok wcześniej i 32,9 mln zł w I kw. 2018 r. Na pogorszenie wyniku największy wpływ miał spadek przychodów z obrotu akcjami i innymi instrumentami udziałowymi (-17,6% rdr i -8,0% kdk) do 22,9 mln zł, wynikający z niższej aktywności inwestorów na Głównym Rynku.

Obsługa emitentów

W II kw. 2018 r. przychody Grupy GPW z obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 5,8 mln zł, w porównaniu do 6,1 mln zł przed rokiem oraz 5,9 mln zł w I kw. 2018 r. Przychody z tytułu opłat za notowania osiągnęły 5,0 mln zł w II kw. 2018 r. (+2,2% rdr i -1,4% kdk). Głównym czynnikiem kształtującym wysokość przychodów za notowanie jest liczba notowanych emitentów na rynkach GPW oraz ich kapitalizacja na koniec poprzedniego roku. Niższa aktywność na rynkach IPO i SPO w II kw. 2018 r. przyczyniła się do spadku przychodów z tytułu wprowadzania do 0,8 mln zł, wobec 1,2 mln zł odnotowanych w analogicznym okresie przed rokiem. Jednocześnie jest to poziom zbliżony do I kwartału 2018 r., gdzie przychody te również osiągnęły poziom 0,8 mln zł.

Sprzedaż informacji

Przychody ze sprzedaży informacji w II kw. 2018 r. wyniosły 11,1 mln zł (+6,3% rdr i +3,5 % kdk). Wzrost przychodów ze sprzedaży informacji wynika ze wzrostu liczby dystrybutorów informacji, a także wzrostu liczby abonentów. Przychody z tej linii biznesowej stanowią już 12,8% przychodów ze sprzedaży Grupy GPW.

Przychody z rynku towarowego

W II kw. 2018 r. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 39,2 mln zł (+12,8% rdr i +8,3% kdk), a więc odpowiadały za 45,3 proc. całkowitych przychodów Grupy GPW w tym okresie. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu: obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia i rozliczenia transakcji.

Obsługa obrotu na rynku towarowym

Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym w II kw. 2018 r. wyniosły 19,6 mln zł (+11,4% rdr i +10,8% kdk). W II kw. 2018 r. wzrosły również  przychody z obrotu energią, kształtując się na poziomie 4,3 mln zł (+115,9% rdr i +38,4% kdk). Przychody z obrotu gazem w tym okresie wyniosły 1,9 mln zł (+4,3% rdr i -13,6% kdk). Z kolei przychody z tytułu obrotu prawami majątkowi do świadectw pochodzenia sięgnęły 10,6 mln zł (-4,6% rdr i +11,5% kdk). Przychody Grupy z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego w II kw. 2018 r. wyniosły 2,8 mln zł (+4,2% rdr i –2,7% kdk). Wysokość innych opłat od uczestników rynku zależy w dużej mierze od liczby i aktywności Członków IRGiT, w szczególności liczby wykonywanych transakcji.

Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W II kw. 2018 r. zanotowano istotny wzrost przychodów z prowadzenia RŚP, które wyniosły 8,9 mln zł (+14,6% rdr i +25,2 kdk). Wzrost przychodów z tytułu prowadzenia RŚP wynika z wyższej aktywności w zakresie umarzania świadectw pochodzenia.

Rozliczenie transakcji

Przychody z rozliczenia transakcji w II kw. 2018 r. wyniosły 10,5 mln zł (+13,8% rdr i  -6,4% kdk). Na zmianę przychodów z tego tytułu wpływ mają wolumeny obrotu na wszystkich rynkach prowadzonych przez TGE.

Sprzedaż informacji

Przychody ze sprzedaży informacji na rynku towarowym w II kw. 2018 r. osiągnęły poziom 132 tys. zł wobec 86 tys. zł w analogicznym okresie przed rokiem i 98 tys. zł w I kw. 2018 r.

Koszty działalności operacyjnej

W II kw. 2018 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 40,0 mln zł (+5,9% rdr i -17,3% kdk). Wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) ukształtował się na poziomie 46,2% wobec 43,1% w II kw. 2017 r. oraz 56,3% w I kw. 2018 r.

W II kwartale koszty amortyzacji były wyższe zarówno w ujęciu rocznym jak i kwartalnym, sięgając 8,1 mln zł (+15,2% rdr i 3,4% kdk). Wzrost kosztów amortyzacji wynika z amortyzacji dwóch nowych systemów wprowadzonych w 2017 r. w TGE : X-Stream (maj) i Sapri (listopad).

Łączne koszty osobowe wyniosły 16,6 mln zł w II kw. 2018 r. (+11,6% rdr i -4,5% kdk). Wzrost kosztów rok do roku wynika m.in. z większego zatrudnienia oraz wzrostu wynagrodzeń.

W II kwartale 2018 r. GK GPW odnotowała spadek kosztów czynszów do poziomu 1,9 mln zł (-25,6% rdr i -22,4% kdk). Spadek kosztów wynika z zakończenia przeprowadzki wszystkich Spółek GK GPW do jednej siedziby, co wpłynęło na optymalizację kosztów związanych z czynszami wynajmowanych powierzchni biurowych.

Koszty usług obcych wyniosły 11,5 mln zł, co oznacza spadek o 1,2% rdr i jednocześnie wzrost o 16,0% w ujęciu kwartalnym. Poziom kosztów związany jest przede wszystkim  z doradztwem przy sprzedaży Aquis Exchange oraz przy aktualizacji strategii w II kw. 2018 r.

Przychody i koszty finansowe

Znacząco wysoka kwota przychodów finansowych w II kwartale 2018 r. wynika ze sprzedaży udziałów w spółce stowarzyszonej Aquis Exchange. W wynikach skonsolidowanych w pozycji przychody finansowe saldo na tej transakcji wyniosło 45,4 mln zł. Ponadto na przychody z działalności finansowej składają się głównie odsetki z tytułu lokat bankowych oraz nadwyżka dodatnich różnic kursowych.

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych

W II kw. 2018 r. zysk Grupy GPW z tytułu udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych wyniósł 4,5 mln zł, w porównaniu do 3,0 mln zł w II kw. 2017 r. oraz 0,7 mln zł w I kw. 2018 r. Na udział w zyskach jednostek stowarzyszonych miały wypływ przede wszystkim wyniki Grupy KDPW i Aquis Exchange.