Rekordowy zysk netto Grupy Kapitałowej GPW na poziomie 79,1 mln zł w II kw. 2018 r.

0
  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 86,6 mln zł w II kw. 2018 r.
  • Wskaźnik C/I na poziomie 46,2% zgodnie z założeniami strategicznymi GK GPW
  • Grupa Kapitałowa opublikowała aktualizację strategii #GPW2022 oraz rozpoczęła wdrażanie 14 inicjatyw zorientowanych na wzrost skali biznesu
  • ZWZ podjęło uchwałę ws. wypłaty dywidendy w wysokości 92,3 mln zł (2,20 zł na akcję)

W II kw. 2018 r. GK GPW wypracowała 86,6 mln zł przychodów ze sprzedaży (-1,1% rdr i +0,8% kdk). Spadek przychodów Grupy w ujęciu rocznym wynika w znacznej mierze z niższej aktywności inwestorów na rynku finansowym. Przychody na rynku towarowym (TGE) były wyższe zarówno w ujęciu rocznym jak i kwartalnym. Zysk EBITDA Grupy w II kw. 2018 r. wyniósł 54,4 mln zł (-3,0% rdr i +27,7% kdk). W II kw. 2018 r. Grupa  osiągnęła  rekordowy poziom 79,1 mln zł zysku netto (+88,6% rdr i +177,7% kdk). Znaczny wpływ na wynik netto okresu miały przychody finansowe uzyskane głównie ze sprzedaży akcji spółki stowarzyszonej Aquis Exchange. Pod koniec czerwca Grupa Kapitałowa opublikowała zaktualizowaną strategię rozwoju #GPW2022 oraz zaprezentowała 14 inicjatyw zorientowanych na wzrost skali biznesu. W nadchodzących latach Grupa skoncentruje się na rozwoju technologicznym oraz dywersyfikacji źródeł przychodów.

Marek Dietl, prezes Zarządu GPW
Marek Dietl, prezes Zarządu GPW

GPW niedawno ogłosiła 14 nowych inicjatyw strategicznych Grupy GPW i już rozpoczęliśmy prace nad ich wdrażaniem. Już udało się m.in. pozyskać finansowanie na jedną z naszych inicjatyw z programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „DIALOG”. Docelowo ma jeszcze dojść kolejne dziesięć projektów, które przyczynią się do rozwoju nie tylko polskiej giełdy, ale też całej polskiej gospodarki – powiedział Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW– Światowe giełdy dywersyfikowały znacznie strukturę swoich przychodów i weszły w nowe obszary działalności. GPW świadoma zmian zachodzących na rynku będzie dostarczała swoje produkty w lepszy sposób, a także będzie skupiała się na nowych źródłach przychodów. Zarząd GPW, wzmocniony dwiema bardzo kompetentnymi osobami Izabelą Olszewską i Piotrem Borowskim, jest gotowy do nowych wyzwań i pracy na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego – dodał Prezes Dietl.

Koszty operacyjne w II kw. 2018 r. wzrosły o 5,9% w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem i spadły o 17,3% wobec poprzedniego kwartału 2018 r. do 40,0 mln zł. Wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) ukształtował się na poziomie 46,2%, wobec 43,1% w II kw. 2017 r. oraz 56,3% w I kw. 2018 r.

W II kwartale 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) GPW podjęło uchwałę w sprawie wypłaty 92,3 mln zł dywidendy (2,20 zł na akcję), co stanowi 63,3% skonsolidowanego zysku netto spółki GPW za rok obrotowy 2017 przypadającego akcjonariuszom GPW i skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych. Poziom dywidendy jest zgodny z obowiązującą polityką dywidendową GPW. ZWZ GPW ustaliło dzień dywidendy na 19 lipca 2018 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 2 sierpnia 2018 r.

Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za II kw. 2018 r.

Zysk netto

Zysk netto Grupy GPW w II kw. 2018 r. wyniósł 79,1 mln zł (+88,6% rdr i +177,7% kdk). Wzrost zysku netto jest w znacznej mierze spowodowany wyższym saldem na przychodach i kosztach finansowych – wyższe saldo wynika natomiast głównie z przychodów uzyskanych ze sprzedaży akcji spółki stowarzyszonej Aquis Exchange, które miało miejsce w czerwcu 2018 r.

Przychody z rynku finansowego

W II kw. 2018 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym wyniosły 47,1 mln zł (-10,4% rdr i -5,1% kdk). Tym samym stanowiły one 54,3% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW. Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu: obsługi obrotu, emitentów i sprzedaży informacji.

Obsługa obrotu na rynku finansowym

W II kw. 2018 r. przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym wyniosły 30,1 mln zł w porównaniu do 36,0 mln zł rok wcześniej i 32,9 mln zł w I kw. 2018 r. Na pogorszenie wyniku największy wpływ miał spadek przychodów z obrotu akcjami i innymi instrumentami udziałowymi (-17,6% rdr i -8,0% kdk) do 22,9 mln zł, wynikający z niższej aktywności inwestorów na Głównym Rynku.

Obsługa emitentów

W II kw. 2018 r. przychody Grupy GPW z obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 5,8 mln zł, w porównaniu do 6,1 mln zł przed rokiem oraz 5,9 mln zł w I kw. 2018 r. Przychody z tytułu opłat za notowania osiągnęły 5,0 mln zł w II kw. 2018 r. (+2,2% rdr i -1,4% kdk). Głównym czynnikiem kształtującym wysokość przychodów za notowanie jest liczba notowanych emitentów na rynkach GPW oraz ich kapitalizacja na koniec poprzedniego roku. Niższa aktywność na rynkach IPO i SPO w II kw. 2018 r. przyczyniła się do spadku przychodów z tytułu wprowadzania do 0,8 mln zł, wobec 1,2 mln zł odnotowanych w analogicznym okresie przed rokiem. Jednocześnie jest to poziom zbliżony do I kwartału 2018 r., gdzie przychody te również osiągnęły poziom 0,8 mln zł.

Czytaj również:  Rusza rekrutacja do drugiej edycji akceleratora RBL_START Alior Banku

Sprzedaż informacji

Przychody ze sprzedaży informacji w II kw. 2018 r. wyniosły 11,1 mln zł (+6,3% rdr i +3,5 % kdk). Wzrost przychodów ze sprzedaży informacji wynika ze wzrostu liczby dystrybutorów informacji, a także wzrostu liczby abonentów. Przychody z tej linii biznesowej stanowią już 12,8% przychodów ze sprzedaży Grupy GPW.

Przychody z rynku towarowego

W II kw. 2018 r. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 39,2 mln zł (+12,8% rdr i +8,3% kdk), a więc odpowiadały za 45,3 proc. całkowitych przychodów Grupy GPW w tym okresie. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu: obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia i rozliczenia transakcji.

Obsługa obrotu na rynku towarowym

Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym w II kw. 2018 r. wyniosły 19,6 mln zł (+11,4% rdr i +10,8% kdk). W II kw. 2018 r. wzrosły również  przychody z obrotu energią, kształtując się na poziomie 4,3 mln zł (+115,9% rdr i +38,4% kdk). Przychody z obrotu gazem w tym okresie wyniosły 1,9 mln zł (+4,3% rdr i -13,6% kdk). Z kolei przychody z tytułu obrotu prawami majątkowi do świadectw pochodzenia sięgnęły 10,6 mln zł (-4,6% rdr i +11,5% kdk). Przychody Grupy z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego w II kw. 2018 r. wyniosły 2,8 mln zł (+4,2% rdr i –2,7% kdk). Wysokość innych opłat od uczestników rynku zależy w dużej mierze od liczby i aktywności Członków IRGiT, w szczególności liczby wykonywanych transakcji.

Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W II kw. 2018 r. zanotowano istotny wzrost przychodów z prowadzenia RŚP, które wyniosły 8,9 mln zł (+14,6% rdr i +25,2 kdk). Wzrost przychodów z tytułu prowadzenia RŚP wynika z wyższej aktywności w zakresie umarzania świadectw pochodzenia.

Rozliczenie transakcji

Przychody z rozliczenia transakcji w II kw. 2018 r. wyniosły 10,5 mln zł (+13,8% rdr i  -6,4% kdk). Na zmianę przychodów z tego tytułu wpływ mają wolumeny obrotu na wszystkich rynkach prowadzonych przez TGE.

Sprzedaż informacji

Przychody ze sprzedaży informacji na rynku towarowym w II kw. 2018 r. osiągnęły poziom 132 tys. zł wobec 86 tys. zł w analogicznym okresie przed rokiem i 98 tys. zł w I kw. 2018 r.

Koszty działalności operacyjnej

W II kw. 2018 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 40,0 mln zł (+5,9% rdr i -17,3% kdk). Wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) ukształtował się na poziomie 46,2% wobec 43,1% w II kw. 2017 r. oraz 56,3% w I kw. 2018 r.

W II kwartale koszty amortyzacji były wyższe zarówno w ujęciu rocznym jak i kwartalnym, sięgając 8,1 mln zł (+15,2% rdr i 3,4% kdk). Wzrost kosztów amortyzacji wynika z amortyzacji dwóch nowych systemów wprowadzonych w 2017 r. w TGE : X-Stream (maj) i Sapri (listopad).

Łączne koszty osobowe wyniosły 16,6 mln zł w II kw. 2018 r. (+11,6% rdr i -4,5% kdk). Wzrost kosztów rok do roku wynika m.in. z większego zatrudnienia oraz wzrostu wynagrodzeń.

W II kwartale 2018 r. GK GPW odnotowała spadek kosztów czynszów do poziomu 1,9 mln zł (-25,6% rdr i -22,4% kdk). Spadek kosztów wynika z zakończenia przeprowadzki wszystkich Spółek GK GPW do jednej siedziby, co wpłynęło na optymalizację kosztów związanych z czynszami wynajmowanych powierzchni biurowych.

Koszty usług obcych wyniosły 11,5 mln zł, co oznacza spadek o 1,2% rdr i jednocześnie wzrost o 16,0% w ujęciu kwartalnym. Poziom kosztów związany jest przede wszystkim  z doradztwem przy sprzedaży Aquis Exchange oraz przy aktualizacji strategii w II kw. 2018 r.

Przychody i koszty finansowe

Znacząco wysoka kwota przychodów finansowych w II kwartale 2018 r. wynika ze sprzedaży udziałów w spółce stowarzyszonej Aquis Exchange. W wynikach skonsolidowanych w pozycji przychody finansowe saldo na tej transakcji wyniosło 45,4 mln zł. Ponadto na przychody z działalności finansowej składają się głównie odsetki z tytułu lokat bankowych oraz nadwyżka dodatnich różnic kursowych.

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych

W II kw. 2018 r. zysk Grupy GPW z tytułu udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych wyniósł 4,5 mln zł, w porównaniu do 3,0 mln zł w II kw. 2017 r. oraz 0,7 mln zł w I kw. 2018 r. Na udział w zyskach jednostek stowarzyszonych miały wypływ przede wszystkim wyniki Grupy KDPW i Aquis Exchange.