Rozliczenie darowizny przekazanej poprzez internetową zrzutkę

0

Darowizny, w tym te przekazywane na internetowych zbiórkach, to jedne z nielicznych odliczeń, których możemy dokonać rozliczając podatek PIT za rok 2017. Mając „wielkie serce” trzeba niestety uważać, żeby nie mieć kłopotów z urzędem skarbowym. O czym pamiętać rozliczając darowiznę, dzięki której możemy odliczyć kilka a nawet kilkanaście tysięcy złotych?

Darowiznę przekazaną za pośrednictwem portali finansowania społecznościowego można odliczyć od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania tylko wówczas, kiedy darowizna spełnia warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co więcej, portale finansowania społecznościowego nie pośredniczą w postępowaniach podatkowych i to do obowiązków podatnika należy złożenie odpowiedniej deklaracji i wykazanie, że dokonana darowizna spełniała warunki dla jej odliczenia.

Ile i kto może odliczyć darowiznę?

Dokonane darowizny można odliczyć od dochodu uzyskanego przez podatnika w danym roku podatkowym, jeżeli podatnik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Odliczenia może także dokonać przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, choć w tym ostatnim przypadku darowiznę można będzie odliczyć od przychodu. Nie można natomiast odliczyć darowizny, jeżeli podatnik rozliczał się w formie karty podatkowej lub korzysta z liniowej stawki podatku. – Łączna kwota wszystkich darowizn, które zostaną przekazane w danym roku podatkowym, może zostać odliczona od dochodu podatnika w maksymalnej wysokości 6%. Przykładowo, jeżeli w danym roku podatnik zarobił łącznie 50.000 zł, maksymalna wysokość darowizn, którą można odliczyć od dochodu wyniesie 3.000 zł – wyjaśnia Paweł Maliszewski, prawnik portalu zrzutka.pl.

Jakie darowizny można odliczyć od podatku PIT?

Trzeba mieć na uwadze, że nie każda darowizna może być odliczona od podatku. Zasady odliczania darowizn określają przepisy art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pamiętać należy, że niezależnie od celu, na jaki pieniądze zostały przeznaczone, nigdy nie można odliczyć darowizny dokonanej na rzecz osoby fizycznej. Odliczone mogą być wyłącznie darowizny przekazane organizacjom zajmującym się działalnością społecznie użyteczną, przy spełnieniu odpowiednich warunków. Zgodnie z art. 26 ust. 1. pkt 9) ustawy o PIT, od podstawy obliczenia podatku odliczone mogą być wyłącznie darowizny dokonane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, m.in. cele: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności charytatywnej czy działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Ponadto, odliczyć można również darowizny dokonane na cele kultu religijnego lub krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników. W przypadku wątpliwość czy organizacja, która na rzecz podatnika miała przekazać pieniądze spełnia wymogi dotyczące późniejszego uznania darowizny za możliwą do odliczenia, należy  skontaktować się z organizatorem danej zrzutki.

Czytaj również:  Połowę polskiego PKB wytwarza co najwyżej 5,6 mln osób

Formalności, w tym potwierdzenie darowizny