Sektor usług biznesowy notuje wzrost popytu na kompetencje przyszłości

Wojciech Popławski, wiceprezes ABSL
Wojciech Popławski, wiceprezes ABSL

Dane z raportu ABSL Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2021 wskazują, że należy jak najszybciej zintensyfikować działania mające na celu wypełnienie rosnącej luki kompetencyjnej. Z analiz Strategic Foresight wynika, że łączne zatrudnienie w sektorze może w ciągu 10 lat wzrosnąć do 650 000, co oznacza, że niezbędne będzie pozyskanie blisko 295 000 pracowników posiadających tzw. kompetencje przyszłości.

Sektor usług biznesowych pomimo pandemii jest wciąż jednym z najszybciej rosnących sektorów polskiej gospodarki. Zatrudnienie w sektorze wzrosło w ubiegłym roku o 3,9 proc., podczas gdy zatrudnienie ogółem w sektorze przedsiębiorstw obniżyło się o 2.0 proc. W 2020 r. zatrudnionych było ponad 355 000 osób w 1602 centrach obsługi procesów biznesowych (BPO), usług wspólnych (SSC/GBS), IT oraz centrach badawczo-rozwojowych (R&D). Zrealizowane zostały nowe inwestycje i reinwestycje. Działalność rozpoczęły 74 nowe centra usług, które stworzyły 4 800 nowych miejsc pracy. Najwięcej nowych miejsc przybyło w Trójmieście (14,1 tys.), Warszawie i Poznaniu. Z analiz strategicznych ABSL wynika, że najbliższe 10 lat to konieczność pozyskania, w zależności od rozwoju sytuacji, od 120 000 do 295 000 pracowników.

Luka kompetencyjna

Bazując na analizach strategicznych sektor zdefiniował trzy grupy kompetencji niezbędnych do rozwoju nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Osoby zarządzające centrami usług wskazują na kompetencje technologiczne zwłaszcza związane z procesami w obszarze nowych technologii i zmiany, wiedzę specjalistyczną z zakresu zagadnień społecznych, administracyjnych i regulacyjnych, ekonomii oraz języków obcych a także kompetencje miękkie w tym kluczowe dla przywództwa nowego typu dotyczące zarządzania zmianą i rozproszonymi zespołami jako krytyczne dla utrzymania konkurencyjności.

– Mając na uwadze jak bardzo sektor potrzebuje pracowników o kompetencjach wzmacniających konkurencyjność Polski jako atrakcyjnego miejsca do inwestycji podjęliśmy szereg działań mających na celu zniwelowanie luki kompetencyjnej, w tym m. in. we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie uruchomiliśmy nowy kierunek studiów – Global Business Service. Podkreślamy jednak na każdym kroku, że potrzebne są rozwiązania systemowe mówi Wojciech Popławski, wiceprezes ABSL.

Rozwiązania systemowe

Z raportu rocznego ABSL jednoznacznie wynika, że biorąc pod uwagę sytuację demograficzną, ograniczony zasób talentów może stać się jedną z najistotniejszych barier dla napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz rozwoju procesów opartych na zaawansowanej wiedzy. Utrzymanie konkurencyjności wymaga wprowadzenia systemowych rozwiązań obejmujących poszerzanie zaplecza kadrowego posiadającego pożądane kompetencje, w tym skoordynowanego zaangażowania różnych resortów i uwzględnienia w perspektywie długoterminowej takich elementów jak dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynkowych, przejrzyste rozwiązania fiskalne, rozwiązania z zakresu prawa pracy uwzględniające globalne trendy czy politykę zatrudniania cudzoziemców.

Z badań The Adecco Group wynika, że każdy z nas co trzy-cztery lata traci aż 40 proc. swoich umiejętności. Dodatkowo niemal 40 proc. umiejętności posiadanych dziś i mających zastosowanie w obecnych warunkach rynkowych, stanie się nieprzydatnych w najbliższych latach. Wymusza to zatem oczywistą potrzebę nabywania nowych kompetencji przez pracowników oraz wspierania ich w tym procesie przez pracodawców. Wymaga to też zupełnie innego myślenia systemowego, które jest niezbędne, aby na rynek pracy trafiały osoby przygotowane do nowej rzeczywistościzwraca uwagę Daniel Wocial, VP Adecco & Cluster Head Poland & Czech Republic.

ABSL pracuje nad Mapą Talentów GBS określającą umiejętności techniczne, językowe oraz kompetencje miękkie niezbędne dla rozwoju sektora. Kluczowe jednak będzie ich kształtowanie na poszczególnych poziomach edukacji, co wymaga zintegrowanych działań na poziomie rządu, biznesu oraz samorządów. Niezbędne jest zatem budowanie partnerstwa z samorządami i instytucjami edukacyjnymi w zakresie doradztwa, szkolenia nauczycieli czy też uproszczenia mobilności pracowników. Jest to kluczowe biorąc pod uwagę, jak wynika z analiz The Adecco Group, że wiele krajów przygląda się brakom kompetencyjnym pracowników, dostrzega je i chce nad nimi pracować. Z szacunków Światowego Forum Ekonomicznego wynika, że w najbliższej dekadzie konieczne będzie przekwalifikowanie aż miliarda pracowników na całym świecie.