SferaNET S.A. po II kwartale 2016 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

SferaNET S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2014 r., działająca w branży telekomunikacji, wypracowała 101 tys. zł zysku netto w 2 kw. 2016 r. przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 802 tys. zł. Emitent realizuje przyjętą strategię sprzedażową, która pozwoliła na dynamiczny wzrost osiągniętych wyników finansowych.

W 2 kw. 2016 r. Spółka zanotowała ponad 260% dynamikę wzrostu zysku netto oraz 57% zwiększenie przychodów netto ze sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. W całym pierwszym półroczu 2016 r. SferaNET S.A. osiągnęła 161 tys. zł zysku netto oraz 1.441 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży. Rok wcześniej zysk netto Emitenta wynosił 72 tys. zł, a wartość sprzedaży ukształtowała się na poziomie 1.031 tys. zł. Istotny wzrost przychodów Spółki oraz osiąganych przez nią rentowności jest rezultatem prowadzenia efektywnej polityki sprzedażowej, która zakłada zwiększanie zasięgu dostępu do klienta z równoczesnym pozyskiwaniem w pierwszej kolejności klientów instytucjonalnych. Pozytywny wpływ na wyniki finansowe SferaNET S.A. ma również pełnienie obowiązków Operatora Infrastruktury Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Bielsku-Białej oraz zrealizowane zlecenie sprzedaży sprzętu komputerowego.

„Na wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w pierwszym półroczu 2016 roku miało wpływ kilka czynników. Istotnie zwiększona wartość przychodów wynika z realizacji umowy z Urzędem Miasta, realizacji dodatkowych prac z zakresu budowy sieci oraz dostarczania sprzętu IT do naszych klientów. Wyraźnie widać tendencję wzrostową w sprzedaży sprzętu, bowiem dzięki uwolnionym zasobom pracowniczym po zakończeniu projektów budowy sieci, angażujemy się w sprzedaż hardwaru.” – ocenia Anna Stanaszek, Prokurent Spółki SferaNET S.A.

Spółka zakończyła już realizację wszystkich prowadzonych przez nią projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. SferaNET S.A. wybudowała sieć światłowodową w powiecie dębickim i zakończyła budowę sieci szerokopasmowej w Cieszynie, Ustroniu i Goleszowie oraz na Podbeskidziu. Emitent inwestuje także w infrastrukturę umożliwiającą zaoferowanie usług w nowych lokalizacjach w Bielsku-Białej.

W czerwcu 2016 r. Spółka poinformowała, że złożony przez nią wniosek w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotyczący otrzymania dofinansowania na budowę sieci światłowodowej w województwie podkarpackim spełnia kryteria oceny formalnej i został skierowany do oceny merytorycznej. SferaNET S.A. poszukuje także nowych możliwości rozwoju Spółki poprzez pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej. Po przeprowadzonej analizie Zarząd Emitenta bardzo dobrze ocenia możliwości realizacji projektów w ramach Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” RPO WSL.

 

„Zakończenie realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej dla Spółki okazało się bardzo korzystne. W ramach projektów podłączyliśmy blisko 1300 klientów i nie odnotowaliśmy dotychczas ani jednej rezygnacji klienta, za wyjątkiem 10 przypadków, gdzie umowy zostały rozwiązane z powodu braku płatności. Taka statystyka potwierdza, iż usługa jest dobrej jakości, a na danym terenie nie występuje konkurencja dysponująca technologią światłowodową.” – podsumowuje Bogusław Sromek, Prezes Zarządu Spółki SferaNET S.A.

SferaNET S.A. prognozuje osiągnięcie w 2016 r. przychodów netto ze sprzedaży w kwocie 2.700 tys. zł oraz wypracowanie zysku EBITDA w wysokości 800 tys. zł. Po pierwszym półroczu 2016 r. prognozy finansowe Emitenta zostały zrealizowane w 53,36% w zakresie przychodów netto ze sprzedaży oraz w 65,37% w przypadku zysku EBITDA.

SferaNET S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od sierpnia 2014 r., która prowadzi działalność na rynku telekomunikacyjnym. W 2015 r. Emitent wypracował 167 tys. zł zysku netto, a jej przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 2.365 tys. zł. Pod koniec ub. roku Spółka przeprowadziła emisję akcji serii E, z której pozyskała środki w wysokości blisko 1,5 mln zł. Inwestorzy objęli łącznie 1.188.889 szt. akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 1,26 zł za akcję.